noname.kicad_pcb 156 KB


 1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.0-rc2-109-g0e3be5776-dirty)-sonnt")
 2. (general
 3. (thickness 1.6)
 4. (drawings 6)
 5. (tracks 353)
 6. (zones 0)
 7. (modules 58)
 8. (nets 60)
 9. )
 10. (page A4)
 11. (layers
 12. (0 F.Cu signal)
 13. (31 B.Cu signal)
 14. (32 B.Adhes user)
 15. (33 F.Adhes user)
 16. (34 B.Paste user)
 17. (35 F.Paste user)
 18. (36 B.SilkS user)
 19. (37 F.SilkS user)
 20. (38 B.Mask user)
 21. (39 F.Mask user)
 22. (40 Dwgs.User user)
 23. (41 Cmts.User user)
 24. (42 Eco1.User user)
 25. (43 Eco2.User user)
 26. (44 Edge.Cuts user)
 27. (45 Margin user)
 28. (46 B.CrtYd user)
 29. (47 F.CrtYd user)
 30. (48 B.Fab user)
 31. (49 F.Fab user)
 32. )
 33. (setup
 34. (last_trace_width 0.254)
 35. (trace_clearance 0.381)
 36. (zone_clearance 0.508)
 37. (zone_45_only no)
 38. (trace_min 0.2)
 39. (segment_width 0.2)
 40. (edge_width 0.15)
 41. (via_size 0.8)
 42. (via_drill 0.4)
 43. (via_min_size 0.4)
 44. (via_min_drill 0.3)
 45. (uvia_size 0.3)
 46. (uvia_drill 0.1)
 47. (uvias_allowed no)
 48. (uvia_min_size 0.2)
 49. (uvia_min_drill 0.1)
 50. (pcb_text_width 0.3)
 51. (pcb_text_size 1.5 1.5)
 52. (mod_edge_width 0.15)
 53. (mod_text_size 1 1)
 54. (mod_text_width 0.15)
 55. (pad_size 1.524 1.524)
 56. (pad_drill 0.762)
 57. (pad_to_mask_clearance 0.2)
 58. (aux_axis_origin 0 0)
 59. (visible_elements FFFFFF7F)
 60. (pcbplotparams
 61. (layerselection 0x010fc_ffffffff)
 62. (usegerberextensions false)
 63. (usegerberattributes false)
 64. (usegerberadvancedattributes false)
 65. (creategerberjobfile false)
 66. (excludeedgelayer true)
 67. (linewidth 0.100000)
 68. (plotframeref false)
 69. (viasonmask false)
 70. (mode 1)
 71. (useauxorigin false)
 72. (hpglpennumber 1)
 73. (hpglpenspeed 20)
 74. (hpglpendiameter 15.000000)
 75. (psnegative false)
 76. (psa4output false)
 77. (plotreference true)
 78. (plotvalue true)
 79. (plotinvisibletext false)
 80. (padsonsilk false)
 81. (subtractmaskfromsilk false)
 82. (outputformat 1)
 83. (mirror false)
 84. (drillshape 1)
 85. (scaleselection 1)
 86. (outputdirectory ""))
 87. )
 88. (net 0 "")
 89. (net 1 GND)
 90. (net 2 +12V)
 91. (net 3 +3V3)
 92. (net 4 /Sheet5B6C3003/RESET)
 93. (net 5 "Net-(C9-Pad2)")
 94. (net 6 "Net-(C11-Pad2)")
 95. (net 7 "Net-(C12-Pad2)")
 96. (net 8 /Sheet5B6162EB/lock)
 97. (net 9 /Sheet5B616227/MISO)
 98. (net 10 /Sheet5B616227/DC)
 99. (net 11 /Sheet5B616227/MOSI)
 100. (net 12 /Sheet5B616227/CLK)
 101. (net 13 /Sheet5B6162EB/NO)
 102. (net 14 /Sheet5B6C3003/PC3)
 103. (net 15 /Sheet5B6C14E0/TXD)
 104. (net 16 /Sheet5B6C14E0/RXD)
 105. (net 17 /Sheet5B6C14E0/RTS)
 106. (net 18 /Sheet5B6C14E0/DTR)
 107. (net 19 /Sheet5B6C3003/TXD_AT)
 108. (net 20 /Sheet5B6C3003/RXD_AT)
 109. (net 21 /Sheet5B6C14E0/GPIO16)
 110. (net 22 /Sheet5B6C14E0/GPIO13)
 111. (net 23 /Sheet5B6C14E0/GPIO12)
 112. (net 24 /Sheet5B71ECCF/IRQ)
 113. (net 25 /Sheet5B6C3003/MISO)
 114. (net 26 /Sheet5B6C3003/MOSI)
 115. (net 27 /Sheet5B6C3003/SCK)
 116. (net 28 /Sheet5B6C3003/PB2)
 117. (net 29 "Net-(Q1-Pad1)")
 118. (net 30 "Net-(Q2-Pad1)")
 119. (net 31 "Net-(Q3-Pad2)")
 120. (net 32 /Sheet5B6C3003/PC2)
 121. (net 33 /Sheet5B6C3003/SDA)
 122. (net 34 /Sheet5B6C14E0/CH_PD)
 123. (net 35 /Sheet5B616227/BLK)
 124. (net 36 /Sheet5B6C3003/SCL)
 125. (net 37 /Sheet5B6C3003/PD4)
 126. (net 38 /Sheet5B6C3003/PD5)
 127. (net 39 /Sheet5B6C3003/PD6)
 128. (net 40 /Sheet5B6C3003/PC1)
 129. (net 41 /Sheet5B6C14E0/RST_ESP)
 130. (net 42 /Sheet5B6C14E0/GPIO10)
 131. (net 43 "Net-(Q4-Pad2)")
 132. (net 44 "Net-(C5-Pad2)")
 133. (net 45 "Net-(C5-Pad1)")
 134. (net 46 "Net-(C17-Pad1)")
 135. (net 47 /ADC/ADC)
 136. (net 48 "Net-(J1-Pad2)")
 137. (net 49 /Sheet5B616227/CS_LCD)
 138. (net 50 /Sheet5B6162EB/IO0)
 139. (net 51 /Sheet5B616227/CS_SD)
 140. (net 52 "Net-(Q5-Pad2)")
 141. (net 53 /Sheet5B6C3003/PD7)
 142. (net 54 /Sheet5B6C3003/PB0)
 143. (net 55 "Net-(J9-Pad1)")
 144. (net 56 "Net-(J9-Pad2)")
 145. (net 57 "Net-(J10-Pad2)")
 146. (net 58 "Net-(J10-Pad1)")
 147. (net 59 /Sheet5B6C14E0/GPIO4)
 148. (net_class Default "This is the default net class."
 149. (clearance 0.381)
 150. (trace_width 0.254)
 151. (via_dia 0.8)
 152. (via_drill 0.4)
 153. (uvia_dia 0.3)
 154. (uvia_drill 0.1)
 155. (add_net +12V)
 156. (add_net +3V3)
 157. (add_net /ADC/ADC)
 158. (add_net /Sheet5B616227/BLK)
 159. (add_net /Sheet5B616227/CLK)
 160. (add_net /Sheet5B616227/CS_LCD)
 161. (add_net /Sheet5B616227/CS_SD)
 162. (add_net /Sheet5B616227/DC)
 163. (add_net /Sheet5B616227/MISO)
 164. (add_net /Sheet5B616227/MOSI)
 165. (add_net /Sheet5B6162EB/IO0)
 166. (add_net /Sheet5B6162EB/NO)
 167. (add_net /Sheet5B6162EB/lock)
 168. (add_net /Sheet5B6C14E0/CH_PD)
 169. (add_net /Sheet5B6C14E0/DTR)
 170. (add_net /Sheet5B6C14E0/GPIO10)
 171. (add_net /Sheet5B6C14E0/GPIO12)
 172. (add_net /Sheet5B6C14E0/GPIO13)
 173. (add_net /Sheet5B6C14E0/GPIO16)
 174. (add_net /Sheet5B6C14E0/GPIO4)
 175. (add_net /Sheet5B6C14E0/RST_ESP)
 176. (add_net /Sheet5B6C14E0/RTS)
 177. (add_net /Sheet5B6C14E0/RXD)
 178. (add_net /Sheet5B6C14E0/TXD)
 179. (add_net /Sheet5B6C3003/MISO)
 180. (add_net /Sheet5B6C3003/MOSI)
 181. (add_net /Sheet5B6C3003/PB0)
 182. (add_net /Sheet5B6C3003/PB2)
 183. (add_net /Sheet5B6C3003/PC1)
 184. (add_net /Sheet5B6C3003/PC2)
 185. (add_net /Sheet5B6C3003/PC3)
 186. (add_net /Sheet5B6C3003/PD4)
 187. (add_net /Sheet5B6C3003/PD5)
 188. (add_net /Sheet5B6C3003/PD6)
 189. (add_net /Sheet5B6C3003/PD7)
 190. (add_net /Sheet5B6C3003/RESET)
 191. (add_net /Sheet5B6C3003/RXD_AT)
 192. (add_net /Sheet5B6C3003/SCK)
 193. (add_net /Sheet5B6C3003/SCL)
 194. (add_net /Sheet5B6C3003/SDA)
 195. (add_net /Sheet5B6C3003/TXD_AT)
 196. (add_net /Sheet5B71ECCF/IRQ)
 197. (add_net GND)
 198. (add_net "Net-(C11-Pad2)")
 199. (add_net "Net-(C12-Pad2)")
 200. (add_net "Net-(C17-Pad1)")
 201. (add_net "Net-(C5-Pad1)")
 202. (add_net "Net-(C5-Pad2)")
 203. (add_net "Net-(C9-Pad2)")
 204. (add_net "Net-(J1-Pad2)")
 205. (add_net "Net-(J10-Pad1)")
 206. (add_net "Net-(J10-Pad2)")
 207. (add_net "Net-(J9-Pad1)")
 208. (add_net "Net-(J9-Pad2)")
 209. (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
 210. (add_net "Net-(Q2-Pad1)")
 211. (add_net "Net-(Q3-Pad2)")
 212. (add_net "Net-(Q4-Pad2)")
 213. (add_net "Net-(Q5-Pad2)")
 214. )
 215. (net_class +12V ""
 216. (clearance 0.5)
 217. (trace_width 2)
 218. (via_dia 0.8)
 219. (via_drill 0.4)
 220. (uvia_dia 0.3)
 221. (uvia_drill 0.1)
 222. )
 223. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BA51636)
 224. (at 79.502 113.03 90)
 225. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 226. (tags "resistor 0805")
 227. (path /5B9F7E36/5BA1E674)
 228. (attr smd)
 229. (fp_text reference R19 (at 0 1.7 90) (layer B.SilkS)
 230. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 231. )
 232. (fp_text value 100R (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 233. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 234. )
 235. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer B.Fab)
 236. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 237. )
 238. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 239. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 240. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 241. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 242. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 243. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 244. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 245. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 246. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 247. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 248. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 249. (net 52 "Net-(Q5-Pad2)"))
 250. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 90) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 251. (net 1 GND))
 252. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 253. (at (xyz 0 0 0))
 254. (scale (xyz 1 1 1))
 255. (rotate (xyz 0 0 0))
 256. )
 257. )
 258. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5B79B985)
 259. (at 67.31 135.89 180)
 260. (descr "Through hole straight pin header, 1x06, 2.54mm pitch, single row")
 261. (tags "Through hole pin header THT 1x06 2.54mm single row")
 262. (path /5B6C14E1/5B755821)
 263. (fp_text reference J5 (at 0 -2.33 180) (layer F.SilkS)
 264. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 265. )
 266. (fp_text value Conn_01x06 (at 0 15.03 180) (layer F.Fab)
 267. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 268. )
 269. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 270. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
 271. (fp_line (start 1.27 13.97) (end -1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
 272. (fp_line (start -1.27 13.97) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
 273. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 274. (fp_line (start -1.33 14.03) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 275. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 276. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 277. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 278. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 279. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 280. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 281. (fp_line (start -1.8 14.5) (end 1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 282. (fp_line (start 1.8 14.5) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 283. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 284. (fp_text user %R (at 0 6.35 270) (layer F.Fab)
 285. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 286. )
 287. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 288. (net 3 +3V3))
 289. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 290. (net 1 GND))
 291. (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 292. (net 15 /Sheet5B6C14E0/TXD))
 293. (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 294. (net 16 /Sheet5B6C14E0/RXD))
 295. (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 296. (net 17 /Sheet5B6C14E0/RTS))
 297. (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 298. (net 18 /Sheet5B6C14E0/DTR))
 299. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm.wrl
 300. (at (xyz 0 0 0))
 301. (scale (xyz 1 1 1))
 302. (rotate (xyz 0 0 0))
 303. )
 304. )
 305. (module Housings_QFP:TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm (layer F.Cu) (tedit 58CC9A48) (tstamp 5B79BB86)
 306. (at 106.68 141.494 180)
 307. (descr "32-Lead Plastic Thin Quad Flatpack (PT) - 7x7x1.0 mm Body, 2.00 mm [TQFP] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
 308. (tags "QFP 0.8")
 309. (path /5B6C3004/5B6CC01A)
 310. (attr smd)
 311. (fp_text reference U3 (at 0 -6.05 180) (layer F.SilkS)
 312. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 313. )
 314. (fp_text value ATMEGA328P-AU (at 0 6.05 180) (layer F.Fab)
 315. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 316. )
 317. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab)
 318. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 319. )
 320. (fp_line (start -2.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
 321. (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
 322. (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
 323. (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
 324. (fp_line (start -3.5 -2.5) (end -2.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
 325. (fp_line (start -5.3 -5.3) (end -5.3 5.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 326. (fp_line (start 5.3 -5.3) (end 5.3 5.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 327. (fp_line (start -5.3 -5.3) (end 5.3 -5.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 328. (fp_line (start -5.3 5.3) (end 5.3 5.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 329. (fp_line (start -3.625 -3.625) (end -3.625 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 330. (fp_line (start 3.625 -3.625) (end 3.625 -3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 331. (fp_line (start 3.625 3.625) (end 3.625 3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 332. (fp_line (start -3.625 3.625) (end -3.625 3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 333. (fp_line (start -3.625 -3.625) (end -3.3 -3.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 334. (fp_line (start -3.625 3.625) (end -3.3 3.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 335. (fp_line (start 3.625 3.625) (end 3.3 3.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 336. (fp_line (start 3.625 -3.625) (end 3.3 -3.625) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 337. (fp_line (start -3.625 -3.4) (end -5.05 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 338. (pad 1 smd rect (at -4.25 -2.8 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 339. (net 21 /Sheet5B6C14E0/GPIO16))
 340. (pad 2 smd rect (at -4.25 -2 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 341. (net 37 /Sheet5B6C3003/PD4))
 342. (pad 3 smd rect (at -4.25 -1.2 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 343. (net 1 GND))
 344. (pad 4 smd rect (at -4.25 -0.4 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 345. (net 3 +3V3))
 346. (pad 5 smd rect (at -4.25 0.4 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 347. (net 1 GND))
 348. (pad 6 smd rect (at -4.25 1.2 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 349. (net 3 +3V3))
 350. (pad 7 smd rect (at -4.25 2 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 351. (net 6 "Net-(C11-Pad2)"))
 352. (pad 8 smd rect (at -4.25 2.8 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 353. (net 7 "Net-(C12-Pad2)"))
 354. (pad 9 smd rect (at -2.8 4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 355. (net 38 /Sheet5B6C3003/PD5))
 356. (pad 10 smd rect (at -2 4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 357. (net 39 /Sheet5B6C3003/PD6))
 358. (pad 11 smd rect (at -1.2 4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 359. (net 53 /Sheet5B6C3003/PD7))
 360. (pad 12 smd rect (at -0.4 4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 361. (net 54 /Sheet5B6C3003/PB0))
 362. (pad 13 smd rect (at 0.4 4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 363. (net 50 /Sheet5B6162EB/IO0))
 364. (pad 14 smd rect (at 1.2 4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 365. (net 28 /Sheet5B6C3003/PB2))
 366. (pad 15 smd rect (at 2 4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 367. (net 26 /Sheet5B6C3003/MOSI))
 368. (pad 16 smd rect (at 2.8 4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 369. (net 25 /Sheet5B6C3003/MISO))
 370. (pad 17 smd rect (at 4.25 2.8 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 371. (net 27 /Sheet5B6C3003/SCK))
 372. (pad 18 smd rect (at 4.25 2 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 373. (net 3 +3V3))
 374. (pad 19 smd rect (at 4.25 1.2 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
 375. (pad 20 smd rect (at 4.25 0.4 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 376. (net 3 +3V3))
 377. (pad 21 smd rect (at 4.25 -0.4 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 378. (net 1 GND))
 379. (pad 22 smd rect (at 4.25 -1.2 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
 380. (pad 23 smd rect (at 4.25 -2 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 381. (net 13 /Sheet5B6162EB/NO))
 382. (pad 24 smd rect (at 4.25 -2.8 180) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 383. (net 40 /Sheet5B6C3003/PC1))
 384. (pad 25 smd rect (at 2.8 -4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 385. (net 32 /Sheet5B6C3003/PC2))
 386. (pad 26 smd rect (at 2 -4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 387. (net 14 /Sheet5B6C3003/PC3))
 388. (pad 27 smd rect (at 1.2 -4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 389. (net 33 /Sheet5B6C3003/SDA))
 390. (pad 28 smd rect (at 0.4 -4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 391. (net 36 /Sheet5B6C3003/SCL))
 392. (pad 29 smd rect (at -0.4 -4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 393. (net 4 /Sheet5B6C3003/RESET))
 394. (pad 30 smd rect (at -1.2 -4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 395. (net 20 /Sheet5B6C3003/RXD_AT))
 396. (pad 31 smd rect (at -2 -4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 397. (net 19 /Sheet5B6C3003/TXD_AT))
 398. (pad 32 smd rect (at -2.8 -4.25 270) (size 1.6 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 399. (net 24 /Sheet5B71ECCF/IRQ))
 400. (model ${KISYS3DMOD}/Housings_QFP.3dshapes/TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm.wrl
 401. (at (xyz 0 0 0))
 402. (scale (xyz 1 1 1))
 403. (rotate (xyz 0 0 0))
 404. )
 405. )
 406. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x09_Pitch2.54mm (layer B.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5BA514DF)
 407. (at 76.2 151.13 270)
 408. (descr "Through hole straight pin header, 1x09, 2.54mm pitch, single row")
 409. (tags "Through hole pin header THT 1x09 2.54mm single row")
 410. (path /5B616228/5B7AC080)
 411. (fp_text reference J1 (at 0 2.33 270) (layer B.SilkS)
 412. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 413. )
 414. (fp_text value lcd (at 0 -22.65 270) (layer B.Fab)
 415. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 416. )
 417. (fp_line (start -0.635 1.27) (end 1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
 418. (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -21.59) (layer B.Fab) (width 0.1))
 419. (fp_line (start 1.27 -21.59) (end -1.27 -21.59) (layer B.Fab) (width 0.1))
 420. (fp_line (start -1.27 -21.59) (end -1.27 0.635) (layer B.Fab) (width 0.1))
 421. (fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
 422. (fp_line (start -1.33 -21.65) (end 1.33 -21.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 423. (fp_line (start -1.33 -1.27) (end -1.33 -21.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 424. (fp_line (start 1.33 -1.27) (end 1.33 -21.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 425. (fp_line (start -1.33 -1.27) (end 1.33 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 426. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 427. (fp_line (start -1.33 1.33) (end 0 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 428. (fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -22.1) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 429. (fp_line (start -1.8 -22.1) (end 1.8 -22.1) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 430. (fp_line (start 1.8 -22.1) (end 1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 431. (fp_line (start 1.8 1.8) (end -1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 432. (fp_text user %R (at 0 -10.16 180) (layer B.Fab)
 433. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 434. )
 435. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 436. (net 9 /Sheet5B616227/MISO))
 437. (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 438. (net 48 "Net-(J1-Pad2)"))
 439. (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 440. (net 10 /Sheet5B616227/DC))
 441. (pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 442. (net 42 /Sheet5B6C14E0/GPIO10))
 443. (pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 444. (net 11 /Sheet5B616227/MOSI))
 445. (pad 6 thru_hole oval (at 0 -12.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 446. (net 12 /Sheet5B616227/CLK))
 447. (pad 7 thru_hole oval (at 0 -15.24 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 448. (net 49 /Sheet5B616227/CS_LCD))
 449. (pad 8 thru_hole oval (at 0 -17.78 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 450. (net 3 +3V3))
 451. (pad 9 thru_hole oval (at 0 -20.32 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 452. (net 1 GND))
 453. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x09_Pitch2.54mm.wrl
 454. (at (xyz 0 0 0))
 455. (scale (xyz 1 1 1))
 456. (rotate (xyz 0 0 0))
 457. )
 458. )
 459. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B79B858)
 460. (at 74.93 106.68 90)
 461. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 462. (tags "capacitor 0805")
 463. (path /5B6162EC/5B63429C)
 464. (attr smd)
 465. (fp_text reference C2 (at 0 1.75 90) (layer B.SilkS)
 466. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 467. )
 468. (fp_text value 104 (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 469. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 470. )
 471. (fp_text user %R (at 0 1.75 90) (layer B.Fab)
 472. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 473. )
 474. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 475. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 476. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 477. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 478. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 479. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 480. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 481. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 482. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 483. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 484. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 485. (net 2 +12V))
 486. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 487. (net 1 GND))
 488. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 489. (at (xyz 0 0 0))
 490. (scale (xyz 1 1 1))
 491. (rotate (xyz 0 0 0))
 492. )
 493. )
 494. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B79B885)
 495. (at 87.63 106.68 90)
 496. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 497. (tags "capacitor 0805")
 498. (path /5B6162EC/5B6349A5)
 499. (attr smd)
 500. (fp_text reference C4 (at 0 1.75 90) (layer B.SilkS)
 501. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 502. )
 503. (fp_text value 104 (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 504. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 505. )
 506. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 507. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 508. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 509. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 510. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 511. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 512. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 513. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 514. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 515. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 516. (fp_text user %R (at 0 1.75 90) (layer B.Fab)
 517. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 518. )
 519. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 520. (net 1 GND))
 521. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 522. (net 3 +3V3))
 523. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 524. (at (xyz 0 0 0))
 525. (scale (xyz 1 1 1))
 526. (rotate (xyz 0 0 0))
 527. )
 528. )
 529. (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 58AA8463) (tstamp 5B79B8A7)
 530. (at 99.06 140.97 90)
 531. (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
 532. (tags "capacitor 0805")
 533. (path /5B6C14E1/5B6C7440)
 534. (attr smd)
 535. (fp_text reference C6 (at 0 -1.5 90) (layer F.SilkS)
 536. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 537. )
 538. (fp_text value 104 (at 0 1.75 90) (layer F.Fab)
 539. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 540. )
 541. (fp_line (start 1.75 0.87) (end -1.75 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 542. (fp_line (start 1.75 0.87) (end 1.75 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 543. (fp_line (start -1.75 -0.88) (end -1.75 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 544. (fp_line (start -1.75 -0.88) (end 1.75 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 545. (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 546. (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 547. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 548. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 549. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 550. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 551. (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab)
 552. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 553. )
 554. (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 555. (net 3 +3V3))
 556. (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 557. (net 1 GND))
 558. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 559. (at (xyz 0 0 0))
 560. (scale (xyz 1 1 1))
 561. (rotate (xyz 0 0 0))
 562. )
 563. )
 564. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B79B8B8)
 565. (at 82.55 127)
 566. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 567. (tags "capacitor 0805")
 568. (path /5B6C14E1/5B620CF1)
 569. (attr smd)
 570. (fp_text reference C7 (at 0 1.75) (layer B.SilkS)
 571. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 572. )
 573. (fp_text value 103 (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 574. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 575. )
 576. (fp_text user %R (at 0 1.75) (layer B.Fab)
 577. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 578. )
 579. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 580. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 581. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 582. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 583. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 584. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 585. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 586. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 587. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 588. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 589. (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 590. (net 41 /Sheet5B6C14E0/RST_ESP))
 591. (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 592. (net 1 GND))
 593. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 594. (at (xyz 0 0 0))
 595. (scale (xyz 1 1 1))
 596. (rotate (xyz 0 0 0))
 597. )
 598. )
 599. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B79B8C9)
 600. (at 103.886 115.316 90)
 601. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 602. (tags "capacitor 0805")
 603. (path /5B6C14E1/5B618730)
 604. (attr smd)
 605. (fp_text reference C8 (at 0 1.75 90) (layer B.SilkS)
 606. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 607. )
 608. (fp_text value 105 (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 609. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 610. )
 611. (fp_text user %R (at 0 1.75 90) (layer B.Fab)
 612. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 613. )
 614. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 615. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 616. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 617. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 618. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 619. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 620. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 621. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 622. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 623. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 624. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 625. (net 3 +3V3))
 626. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 627. (net 1 GND))
 628. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 629. (at (xyz 0 0 0))
 630. (scale (xyz 1 1 1))
 631. (rotate (xyz 0 0 0))
 632. )
 633. )
 634. (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer B.Cu) (tedit 58AA8463) (tstamp 5B79B8DA)
 635. (at 107.95 147.32 270)
 636. (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
 637. (tags "capacitor 0805")
 638. (path /5B6C3004/5B6DC171)
 639. (attr smd)
 640. (fp_text reference C9 (at 0 1.5 270) (layer B.SilkS)
 641. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 642. )
 643. (fp_text value 104 (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 644. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 645. )
 646. (fp_text user %R (at 0 1.5 270) (layer B.Fab)
 647. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 648. )
 649. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 650. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 651. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 652. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 653. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 654. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 655. (fp_line (start -1.75 0.88) (end 1.75 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 656. (fp_line (start -1.75 0.88) (end -1.75 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 657. (fp_line (start 1.75 -0.87) (end 1.75 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 658. (fp_line (start 1.75 -0.87) (end -1.75 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 659. (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 660. (net 4 /Sheet5B6C3003/RESET))
 661. (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 662. (net 5 "Net-(C9-Pad2)"))
 663. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 664. (at (xyz 0 0 0))
 665. (scale (xyz 1 1 1))
 666. (rotate (xyz 0 0 0))
 667. )
 668. )
 669. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B79B8EB)
 670. (at 116.84 143.51 180)
 671. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 672. (tags "capacitor 0805")
 673. (path /5B6C3004/5B6CD364)
 674. (attr smd)
 675. (fp_text reference C11 (at 0 -1.75 180) (layer F.SilkS)
 676. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 677. )
 678. (fp_text value 20pF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab)
 679. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 680. )
 681. (fp_line (start 2.25 0.87) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 682. (fp_line (start 2.25 0.87) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 683. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 684. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 685. (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 686. (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 687. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 688. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 689. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 690. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 691. (fp_text user %R (at 0 -1.75 180) (layer F.Fab)
 692. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 693. )
 694. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 695. (net 6 "Net-(C11-Pad2)"))
 696. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 697. (net 1 GND))
 698. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 699. (at (xyz 0 0 0))
 700. (scale (xyz 1 1 1))
 701. (rotate (xyz 0 0 0))
 702. )
 703. )
 704. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B79B8FC)
 705. (at 115.57 135.89 180)
 706. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 707. (tags "capacitor 0805")
 708. (path /5B6C3004/5B6CD756)
 709. (attr smd)
 710. (fp_text reference C12 (at 0 -1.75 180) (layer F.SilkS)
 711. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 712. )
 713. (fp_text value 20pF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab)
 714. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 715. )
 716. (fp_text user %R (at 0 -1.75 180) (layer F.Fab)
 717. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 718. )
 719. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 720. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 721. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 722. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 723. (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 724. (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 725. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 726. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 727. (fp_line (start 2.25 0.87) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 728. (fp_line (start 2.25 0.87) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 729. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 730. (net 1 GND))
 731. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 732. (net 7 "Net-(C12-Pad2)"))
 733. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 734. (at (xyz 0 0 0))
 735. (scale (xyz 1 1 1))
 736. (rotate (xyz 0 0 0))
 737. )
 738. )
 739. (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 58AA8463) (tstamp 5B79B90D)
 740. (at 70.104 146.05 270)
 741. (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
 742. (tags "capacitor 0805")
 743. (path /5B71E55D/5B6EF154)
 744. (attr smd)
 745. (fp_text reference C13 (at 0 -1.5 270) (layer F.SilkS)
 746. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 747. )
 748. (fp_text value 104 (at 0 1.75 270) (layer F.Fab)
 749. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 750. )
 751. (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab)
 752. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 753. )
 754. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 755. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 756. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 757. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 758. (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 759. (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 760. (fp_line (start -1.75 -0.88) (end 1.75 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 761. (fp_line (start -1.75 -0.88) (end -1.75 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 762. (fp_line (start 1.75 0.87) (end 1.75 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 763. (fp_line (start 1.75 0.87) (end -1.75 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 764. (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 765. (net 1 GND))
 766. (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 767. (net 3 +3V3))
 768. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 769. (at (xyz 0 0 0))
 770. (scale (xyz 1 1 1))
 771. (rotate (xyz 0 0 0))
 772. )
 773. )
 774. (module Diodes_SMD:D_SMB_Handsoldering (layer B.Cu) (tedit 590B3D55) (tstamp 5B79B936)
 775. (at 97.79 135.636)
 776. (descr "Diode SMB (DO-214AA) Handsoldering")
 777. (tags "Diode SMB (DO-214AA) Handsoldering")
 778. (path /5B6162EC/5B631428)
 779. (attr smd)
 780. (fp_text reference D1 (at 0 3) (layer B.SilkS)
 781. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 782. )
 783. (fp_text value D_Schottky (at 0 -3) (layer B.Fab)
 784. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 785. )
 786. (fp_text user %R (at 0 3) (layer B.Fab)
 787. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 788. )
 789. (fp_line (start -4.6 2.15) (end -4.6 -2.15) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 790. (fp_line (start 2.3 -2) (end -2.3 -2) (layer B.Fab) (width 0.1))
 791. (fp_line (start -2.3 -2) (end -2.3 2) (layer B.Fab) (width 0.1))
 792. (fp_line (start 2.3 2) (end 2.3 -2) (layer B.Fab) (width 0.1))
 793. (fp_line (start 2.3 2) (end -2.3 2) (layer B.Fab) (width 0.1))
 794. (fp_line (start -4.7 2.25) (end 4.7 2.25) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 795. (fp_line (start 4.7 2.25) (end 4.7 -2.25) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 796. (fp_line (start 4.7 -2.25) (end -4.7 -2.25) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 797. (fp_line (start -4.7 -2.25) (end -4.7 2.25) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 798. (fp_line (start -0.64944 -0.00102) (end -1.55114 -0.00102) (layer B.Fab) (width 0.1))
 799. (fp_line (start 0.50118 -0.00102) (end 1.4994 -0.00102) (layer B.Fab) (width 0.1))
 800. (fp_line (start -0.64944 0.79908) (end -0.64944 -0.80112) (layer B.Fab) (width 0.1))
 801. (fp_line (start 0.50118 -0.75032) (end 0.50118 0.79908) (layer B.Fab) (width 0.1))
 802. (fp_line (start -0.64944 -0.00102) (end 0.50118 -0.75032) (layer B.Fab) (width 0.1))
 803. (fp_line (start -0.64944 -0.00102) (end 0.50118 0.79908) (layer B.Fab) (width 0.1))
 804. (fp_line (start -4.6 -2.15) (end 2.7 -2.15) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 805. (fp_line (start -4.6 2.15) (end 2.7 2.15) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 806. (pad 1 smd rect (at -2.7 0) (size 3.5 2.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 807. (net 8 /Sheet5B6162EB/lock))
 808. (pad 2 smd rect (at 2.7 0) (size 3.5 2.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 809. (net 1 GND))
 810. (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SMB.wrl
 811. (at (xyz 0 0 0))
 812. (scale (xyz 1 1 1))
 813. (rotate (xyz 0 0 0))
 814. )
 815. )
 816. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5B79B9EC)
 817. (at 121.285 147.32 180)
 818. (descr "Through hole straight pin header, 1x08, 2.54mm pitch, single row")
 819. (tags "Through hole pin header THT 1x08 2.54mm single row")
 820. (path /5B71ECD0/5B71F223)
 821. (fp_text reference J11 (at 0 -2.33 180) (layer F.SilkS)
 822. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 823. )
 824. (fp_text value RFID_RC522 (at 0 20.11 180) (layer F.Fab)
 825. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 826. )
 827. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 828. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
 829. (fp_line (start 1.27 19.05) (end -1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
 830. (fp_line (start -1.27 19.05) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
 831. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 832. (fp_line (start -1.33 19.11) (end 1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 833. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 834. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 835. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 836. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 837. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 838. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 839. (fp_line (start -1.8 19.55) (end 1.8 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 840. (fp_line (start 1.8 19.55) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 841. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 842. (fp_text user %R (at 0 8.89 270) (layer F.Fab)
 843. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 844. )
 845. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 846. (net 3 +3V3))
 847. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 848. (net 37 /Sheet5B6C3003/PD4))
 849. (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 850. (net 1 GND))
 851. (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 852. (net 24 /Sheet5B71ECCF/IRQ))
 853. (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 854. (net 25 /Sheet5B6C3003/MISO))
 855. (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 856. (net 26 /Sheet5B6C3003/MOSI))
 857. (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 858. (net 27 /Sheet5B6C3003/SCK))
 859. (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 860. (net 28 /Sheet5B6C3003/PB2))
 861. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08_Pitch2.54mm.wrl
 862. (at (xyz 0 0 0))
 863. (scale (xyz 1 1 1))
 864. (rotate (xyz 0 0 0))
 865. )
 866. )
 867. (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 58CE4E7E) (tstamp 5B79BA01)
 868. (at 95.25 141.605 90)
 869. (descr "SOT-23, Standard")
 870. (tags SOT-23)
 871. (path /5B6162EC/5B633A97)
 872. (attr smd)
 873. (fp_text reference Q1 (at 0 2.5 90) (layer B.SilkS)
 874. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 875. )
 876. (fp_text value Q_NMOS_GSD (at 0 -2.5 90) (layer B.Fab)
 877. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 878. )
 879. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 880. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 881. )
 882. (fp_line (start -0.7 0.95) (end -0.7 -1.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
 883. (fp_line (start -0.15 1.52) (end 0.7 1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 884. (fp_line (start -0.7 0.95) (end -0.15 1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 885. (fp_line (start 0.7 1.52) (end 0.7 -1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 886. (fp_line (start -0.7 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 887. (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 888. (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 889. (fp_line (start -1.7 1.75) (end 1.7 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 890. (fp_line (start 1.7 1.75) (end 1.7 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 891. (fp_line (start 1.7 -1.75) (end -1.7 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 892. (fp_line (start -1.7 -1.75) (end -1.7 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 893. (fp_line (start 0.76 1.58) (end -1.4 1.58) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 894. (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -0.7 -1.58) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 895. (pad 1 smd rect (at -1 0.95 90) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 896. (net 29 "Net-(Q1-Pad1)"))
 897. (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 90) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 898. (net 1 GND))
 899. (pad 3 smd rect (at 1 0 90) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 900. (net 8 /Sheet5B6162EB/lock))
 901. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
 902. (at (xyz 0 0 0))
 903. (scale (xyz 1 1 1))
 904. (rotate (xyz 0 0 0))
 905. )
 906. )
 907. (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 58CE4E7E) (tstamp 5B79BA16)
 908. (at 77.47 143.51 180)
 909. (descr "SOT-23, Standard")
 910. (tags SOT-23)
 911. (path /5B616228/5B740909)
 912. (attr smd)
 913. (fp_text reference Q2 (at 0 2.5 180) (layer B.SilkS)
 914. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 915. )
 916. (fp_text value BC807 (at 0 -2.5 180) (layer B.Fab)
 917. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 918. )
 919. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer B.Fab)
 920. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 921. )
 922. (fp_line (start -0.7 0.95) (end -0.7 -1.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
 923. (fp_line (start -0.15 1.52) (end 0.7 1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 924. (fp_line (start -0.7 0.95) (end -0.15 1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 925. (fp_line (start 0.7 1.52) (end 0.7 -1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 926. (fp_line (start -0.7 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 927. (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 928. (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 929. (fp_line (start -1.7 1.75) (end 1.7 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 930. (fp_line (start 1.7 1.75) (end 1.7 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 931. (fp_line (start 1.7 -1.75) (end -1.7 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 932. (fp_line (start -1.7 -1.75) (end -1.7 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 933. (fp_line (start 0.76 1.58) (end -1.4 1.58) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 934. (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -0.7 -1.58) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 935. (pad 1 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 936. (net 30 "Net-(Q2-Pad1)"))
 937. (pad 2 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 938. (net 3 +3V3))
 939. (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 940. (net 48 "Net-(J1-Pad2)"))
 941. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
 942. (at (xyz 0 0 0))
 943. (scale (xyz 1 1 1))
 944. (rotate (xyz 0 0 0))
 945. )
 946. )
 947. (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 58CE4E7E) (tstamp 5B79BA2B)
 948. (at 74.93 125.73)
 949. (descr "SOT-23, Standard")
 950. (tags SOT-23)
 951. (path /5B6C14E1/5B748949)
 952. (attr smd)
 953. (fp_text reference Q3 (at 0 2.5) (layer B.SilkS)
 954. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 955. )
 956. (fp_text value MMBT9018 (at 0 -2.5) (layer B.Fab)
 957. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 958. )
 959. (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -0.7 -1.58) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 960. (fp_line (start 0.76 1.58) (end -1.4 1.58) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 961. (fp_line (start -1.7 -1.75) (end -1.7 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 962. (fp_line (start 1.7 -1.75) (end -1.7 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 963. (fp_line (start 1.7 1.75) (end 1.7 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 964. (fp_line (start -1.7 1.75) (end 1.7 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 965. (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 966. (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 967. (fp_line (start -0.7 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 968. (fp_line (start 0.7 1.52) (end 0.7 -1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 969. (fp_line (start -0.7 0.95) (end -0.15 1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 970. (fp_line (start -0.15 1.52) (end 0.7 1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 971. (fp_line (start -0.7 0.95) (end -0.7 -1.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
 972. (fp_text user %R (at 0 0 -90) (layer B.Fab)
 973. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 974. )
 975. (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 976. (net 41 /Sheet5B6C14E0/RST_ESP))
 977. (pad 2 smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 978. (net 31 "Net-(Q3-Pad2)"))
 979. (pad 1 smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 980. (net 17 /Sheet5B6C14E0/RTS))
 981. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
 982. (at (xyz 0 0 0))
 983. (scale (xyz 1 1 1))
 984. (rotate (xyz 0 0 0))
 985. )
 986. )
 987. (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer B.Cu) (tedit 58CE4E7E) (tstamp 5B79BA40)
 988. (at 74.93 129.54)
 989. (descr "SOT-23, Standard")
 990. (tags SOT-23)
 991. (path /5B6C14E1/5B7499E4)
 992. (attr smd)
 993. (fp_text reference Q4 (at 0 2.5) (layer B.SilkS)
 994. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 995. )
 996. (fp_text value MMBT9018 (at 0 -2.5) (layer B.Fab)
 997. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 998. )
 999. (fp_text user %R (at 0 0 -90) (layer B.Fab)
 1000. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1001. )
 1002. (fp_line (start -0.7 0.95) (end -0.7 -1.5) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1003. (fp_line (start -0.15 1.52) (end 0.7 1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1004. (fp_line (start -0.7 0.95) (end -0.15 1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1005. (fp_line (start 0.7 1.52) (end 0.7 -1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1006. (fp_line (start -0.7 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1007. (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1008. (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1009. (fp_line (start -1.7 1.75) (end 1.7 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1010. (fp_line (start 1.7 1.75) (end 1.7 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1011. (fp_line (start 1.7 -1.75) (end -1.7 -1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1012. (fp_line (start -1.7 -1.75) (end -1.7 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1013. (fp_line (start 0.76 1.58) (end -1.4 1.58) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1014. (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -0.7 -1.58) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1015. (pad 1 smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1016. (net 18 /Sheet5B6C14E0/DTR))
 1017. (pad 2 smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1018. (net 43 "Net-(Q4-Pad2)"))
 1019. (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1020. (net 49 /Sheet5B616227/CS_LCD))
 1021. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
 1022. (at (xyz 0 0 0))
 1023. (scale (xyz 1 1 1))
 1024. (rotate (xyz 0 0 0))
 1025. )
 1026. )
 1027. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 5BA4AC4F) (tstamp 5B79BA66)
 1028. (at 98.298 143.764 270)
 1029. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1030. (tags "resistor 0805")
 1031. (path /5B6162EC/5B63085B)
 1032. (attr smd)
 1033. (fp_text reference R1 (at 0 1.65 270) (layer B.SilkS)
 1034. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1035. )
 1036. (fp_text value 10R (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 1037. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1038. )
 1039. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1040. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1041. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1042. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1043. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1044. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1045. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1046. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1047. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1048. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1049. (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab)
 1050. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1051. )
 1052. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1053. (net 32 /Sheet5B6C3003/PC2))
 1054. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1055. (net 29 "Net-(Q1-Pad1)"))
 1056. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1057. (at (xyz 0 0 0))
 1058. (scale (xyz 1 1 1))
 1059. (rotate (xyz 0 0 0))
 1060. )
 1061. )
 1062. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BA77)
 1063. (at 95.25 144.78)
 1064. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1065. (tags "resistor 0805")
 1066. (path /5B6162EC/5B632236)
 1067. (attr smd)
 1068. (fp_text reference R2 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1069. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1070. )
 1071. (fp_text value 47k (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1072. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1073. )
 1074. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1075. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1076. )
 1077. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1078. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1079. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1080. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1081. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1082. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1083. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1084. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1085. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1086. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1087. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1088. (net 1 GND))
 1089. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1090. (net 29 "Net-(Q1-Pad1)"))
 1091. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1092. (at (xyz 0 0 0))
 1093. (scale (xyz 1 1 1))
 1094. (rotate (xyz 0 0 0))
 1095. )
 1096. )
 1097. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BA88)
 1098. (at 83.82 133.35 180)
 1099. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 1100. (tags "resistor 0805")
 1101. (path /5B6C14E1/5B61A13D)
 1102. (attr smd)
 1103. (fp_text reference R3 (at 0 1.7 180) (layer B.SilkS)
 1104. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1105. )
 1106. (fp_text value 12k (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1107. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1108. )
 1109. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1110. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1111. )
 1112. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1113. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1114. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1115. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1116. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1117. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1118. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1119. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1120. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1121. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1122. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1123. (net 49 /Sheet5B616227/CS_LCD))
 1124. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1125. (net 3 +3V3))
 1126. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1127. (at (xyz 0 0 0))
 1128. (scale (xyz 1 1 1))
 1129. (rotate (xyz 0 0 0))
 1130. )
 1131. )
 1132. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BA99)
 1133. (at 83.82 135.89 180)
 1134. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 1135. (tags "resistor 0805")
 1136. (path /5B6C14E1/5B61A490)
 1137. (attr smd)
 1138. (fp_text reference R4 (at 0 1.7 180) (layer B.SilkS)
 1139. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1140. )
 1141. (fp_text value 12k (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1142. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1143. )
 1144. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1145. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1146. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1147. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1148. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1149. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1150. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1151. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1152. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1153. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1154. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1155. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1156. )
 1157. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1158. (net 3 +3V3))
 1159. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1160. (net 33 /Sheet5B6C3003/SDA))
 1161. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1162. (at (xyz 0 0 0))
 1163. (scale (xyz 1 1 1))
 1164. (rotate (xyz 0 0 0))
 1165. )
 1166. )
 1167. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BAAA)
 1168. (at 71.882 135.636 180)
 1169. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 1170. (tags "resistor 0805")
 1171. (path /5B6C14E1/5B61A4C8)
 1172. (attr smd)
 1173. (fp_text reference R5 (at 0 1.7 180) (layer B.SilkS)
 1174. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1175. )
 1176. (fp_text value 12k (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1177. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1178. )
 1179. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1180. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1181. )
 1182. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1183. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1184. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1185. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1186. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1187. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1188. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1189. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1190. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1191. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1192. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1193. (net 34 /Sheet5B6C14E0/CH_PD))
 1194. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1195. (net 3 +3V3))
 1196. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1197. (at (xyz 0 0 0))
 1198. (scale (xyz 1 1 1))
 1199. (rotate (xyz 0 0 0))
 1200. )
 1201. )
 1202. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BABB)
 1203. (at 71.882 133.35 180)
 1204. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 1205. (tags "resistor 0805")
 1206. (path /5B6C14E1/5B61A4EA)
 1207. (attr smd)
 1208. (fp_text reference R6 (at 0 1.7 180) (layer B.SilkS)
 1209. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1210. )
 1211. (fp_text value 12k (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1212. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1213. )
 1214. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1215. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1216. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1217. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1218. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1219. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1220. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1221. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1222. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1223. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1224. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1225. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1226. )
 1227. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1228. (net 3 +3V3))
 1229. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1230. (net 41 /Sheet5B6C14E0/RST_ESP))
 1231. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1232. (at (xyz 0 0 0))
 1233. (scale (xyz 1 1 1))
 1234. (rotate (xyz 0 0 0))
 1235. )
 1236. )
 1237. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BACC)
 1238. (at 76.2 138.43 270)
 1239. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 1240. (tags "resistor 0805")
 1241. (path /5B6C14E1/5B61A5B4)
 1242. (attr smd)
 1243. (fp_text reference R7 (at 0 1.7 270) (layer B.SilkS)
 1244. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1245. )
 1246. (fp_text value 12k (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 1247. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1248. )
 1249. (fp_text user %R (at -1 -0.62 270) (layer B.Fab)
 1250. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1251. )
 1252. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1253. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1254. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1255. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1256. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1257. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1258. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1259. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1260. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1261. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1262. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1263. (net 35 /Sheet5B616227/BLK))
 1264. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1265. (net 1 GND))
 1266. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1267. (at (xyz 0 0 0))
 1268. (scale (xyz 1 1 1))
 1269. (rotate (xyz 0 0 0))
 1270. )
 1271. )
 1272. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BADD)
 1273. (at 111.76 146.685)
 1274. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 1275. (tags "resistor 0805")
 1276. (path /5B6C3004/5B6EB8E6)
 1277. (attr smd)
 1278. (fp_text reference R8 (at 0 1.7) (layer B.SilkS)
 1279. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1280. )
 1281. (fp_text value 10k (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1282. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1283. )
 1284. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1285. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1286. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1287. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1288. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1289. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1290. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1291. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1292. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1293. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1294. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1295. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1296. )
 1297. (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1298. (net 3 +3V3))
 1299. (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1300. (net 4 /Sheet5B6C3003/RESET))
 1301. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1302. (at (xyz 0 0 0))
 1303. (scale (xyz 1 1 1))
 1304. (rotate (xyz 0 0 0))
 1305. )
 1306. )
 1307. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BAEE)
 1308. (at 78.74 138.43 270)
 1309. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 1310. (tags "resistor 0805")
 1311. (path /5B616228/5B73F886)
 1312. (attr smd)
 1313. (fp_text reference R9 (at 0 1.7 270) (layer B.SilkS)
 1314. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1315. )
 1316. (fp_text value 100R (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 1317. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1318. )
 1319. (fp_text user %R (at -1.016 -1.016 270) (layer B.Fab)
 1320. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1321. )
 1322. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1323. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1324. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1325. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1326. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1327. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1328. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1329. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1330. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1331. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1332. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1333. (net 35 /Sheet5B616227/BLK))
 1334. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1335. (net 30 "Net-(Q2-Pad1)"))
 1336. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1337. (at (xyz 0 0 0))
 1338. (scale (xyz 1 1 1))
 1339. (rotate (xyz 0 0 0))
 1340. )
 1341. )
 1342. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BAFF)
 1343. (at 71.12 124.46 90)
 1344. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1345. (tags "resistor 0805")
 1346. (path /5B6C14E1/5B7483AD)
 1347. (attr smd)
 1348. (fp_text reference R10 (at 0 1.65 90) (layer B.SilkS)
 1349. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1350. )
 1351. (fp_text value 12k (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 1352. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1353. )
 1354. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer B.Fab)
 1355. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1356. )
 1357. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1358. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1359. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1360. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1361. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1362. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1363. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1364. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1365. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1366. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1367. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 90) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1368. (net 31 "Net-(Q3-Pad2)"))
 1369. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 90) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1370. (net 18 /Sheet5B6C14E0/DTR))
 1371. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1372. (at (xyz 0 0 0))
 1373. (scale (xyz 1 1 1))
 1374. (rotate (xyz 0 0 0))
 1375. )
 1376. )
 1377. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BB10)
 1378. (at 71.12 128.27 90)
 1379. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1380. (tags "resistor 0805")
 1381. (path /5B6C14E1/5B748144)
 1382. (attr smd)
 1383. (fp_text reference R11 (at 0 1.65 90) (layer B.SilkS)
 1384. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1385. )
 1386. (fp_text value 12k (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 1387. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1388. )
 1389. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1390. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1391. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1392. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1393. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1394. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1395. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1396. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1397. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1398. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1399. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer B.Fab)
 1400. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1401. )
 1402. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 90) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1403. (net 17 /Sheet5B6C14E0/RTS))
 1404. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 90) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1405. (net 43 "Net-(Q4-Pad2)"))
 1406. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1407. (at (xyz 0 0 0))
 1408. (scale (xyz 1 1 1))
 1409. (rotate (xyz 0 0 0))
 1410. )
 1411. )
 1412. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B79BB21)
 1413. (at 82.296 129.286)
 1414. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1415. (tags "resistor 0805")
 1416. (path /5B6C14E1/5B77A49F)
 1417. (attr smd)
 1418. (fp_text reference R12 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1419. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1420. )
 1421. (fp_text value 220R (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1422. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1423. )
 1424. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1425. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1426. )
 1427. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1428. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1429. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1430. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1431. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1432. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1433. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1434. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1435. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1436. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1437. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1438. (net 41 /Sheet5B6C14E0/RST_ESP))
 1439. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1440. (net 40 /Sheet5B6C3003/PC1))
 1441. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1442. (at (xyz 0 0 0))
 1443. (scale (xyz 1 1 1))
 1444. (rotate (xyz 0 0 0))
 1445. )
 1446. )
 1447. (module ESP8266:ESP-12E_SMD (layer F.Cu) (tedit 58FB7FFE) (tstamp 5B79BB4F)
 1448. (at 73.66 125.73)
 1449. (descr "Module, ESP-8266, ESP-12, 16 pad, SMD")
 1450. (tags "Module ESP-8266 ESP8266")
 1451. (path /5B6C14E1/5B61664F)
 1452. (fp_text reference U2 (at 8.89 6.35 90) (layer F.SilkS)
 1453. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1454. )
 1455. (fp_text value ESP-12E (at 5.08 6.35 90) (layer F.Fab) hide
 1456. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1457. )
 1458. (fp_line (start -2.25 -0.5) (end -2.25 -8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1459. (fp_line (start -2.25 -8.75) (end 15.25 -8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1460. (fp_line (start 15.25 -8.75) (end 16.25 -8.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1461. (fp_line (start 16.25 -8.75) (end 16.25 16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1462. (fp_line (start 16.25 16) (end -2.25 16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1463. (fp_line (start -2.25 16) (end -2.25 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1464. (fp_line (start -1.016 -8.382) (end 14.986 -8.382) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
 1465. (fp_line (start 14.986 -8.382) (end 14.986 -0.889) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
 1466. (fp_line (start -1.016 -8.382) (end -1.016 -1.016) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
 1467. (fp_line (start -1.016 14.859) (end -1.016 15.621) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
 1468. (fp_line (start -1.016 15.621) (end 14.986 15.621) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
 1469. (fp_line (start 14.986 15.621) (end 14.986 14.859) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
 1470. (fp_line (start 14.992 -8.4) (end -1.008 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
 1471. (fp_line (start -1.008 -8.4) (end 14.992 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
 1472. (fp_text user "No Copper" (at 6.892 -5.4) (layer F.CrtYd)
 1473. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1474. )
 1475. (fp_line (start -1.008 -2.6) (end 14.992 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.1524))
 1476. (fp_line (start 15 -8.4) (end 15 15.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
 1477. (fp_line (start 14.992 15.6) (end -1.008 15.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
 1478. (fp_line (start -1.008 15.6) (end -1.008 -8.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
 1479. (fp_line (start -1.008 -8.4) (end 14.992 -8.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
 1480. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1481. (net 41 /Sheet5B6C14E0/RST_ESP))
 1482. (pad 2 smd rect (at 0 2) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1483. (net 47 /ADC/ADC))
 1484. (pad 3 smd rect (at 0 4) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1485. (net 34 /Sheet5B6C14E0/CH_PD))
 1486. (pad 4 smd rect (at 0 6) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1487. (net 21 /Sheet5B6C14E0/GPIO16))
 1488. (pad 5 smd rect (at 0 8) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1489. (net 36 /Sheet5B6C3003/SCL))
 1490. (pad 6 smd rect (at 0 10) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1491. (net 23 /Sheet5B6C14E0/GPIO12))
 1492. (pad 7 smd rect (at 0 12) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1493. (net 22 /Sheet5B6C14E0/GPIO13))
 1494. (pad 8 smd rect (at 0 14) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1495. (net 3 +3V3))
 1496. (pad 9 smd rect (at 14 14) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1497. (net 1 GND))
 1498. (pad 10 smd rect (at 14 12) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1499. (net 35 /Sheet5B616227/BLK))
 1500. (pad 11 smd rect (at 14 10) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1501. (net 33 /Sheet5B6C3003/SDA))
 1502. (pad 12 smd rect (at 14 8) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1503. (net 49 /Sheet5B616227/CS_LCD))
 1504. (pad 13 smd rect (at 14 6) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1505. (net 59 /Sheet5B6C14E0/GPIO4))
 1506. (pad 14 smd rect (at 14 4) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1507. (net 51 /Sheet5B616227/CS_SD))
 1508. (pad 15 smd rect (at 14 2) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1509. (net 16 /Sheet5B6C14E0/RXD))
 1510. (pad 16 smd rect (at 14 0) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1511. (net 15 /Sheet5B6C14E0/TXD))
 1512. (pad 17 smd rect (at 1.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
 1513. (pad 18 smd rect (at 3.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1514. (net 9 /Sheet5B616227/MISO))
 1515. (pad 19 smd rect (at 5.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1516. (net 10 /Sheet5B616227/DC))
 1517. (pad 20 smd rect (at 7.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1518. (net 42 /Sheet5B6C14E0/GPIO10))
 1519. (pad 21 smd rect (at 9.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1520. (net 11 /Sheet5B616227/MOSI))
 1521. (pad 22 smd rect (at 11.99 15 90) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1522. (net 12 /Sheet5B616227/CLK))
 1523. (model ${ESPLIB}/ESP8266.3dshapes/ESP-12.wrl
 1524. (at (xyz 0 0 0))
 1525. (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
 1526. (rotate (xyz 0 0 0))
 1527. )
 1528. )
 1529. (module Connectors_Terminal_Blocks:TerminalBlock_Philmore_TB132_02x5mm_Straight (layer F.Cu) (tedit 59661312) (tstamp 5B7BB3BA)
 1530. (at 67.31 106.76 270)
 1531. (descr "2-way 5.0mm pitch terminal block, http://www.philmore-datak.com/mc/Page%20197.pdf")
 1532. (tags "screw terminal block")
 1533. (path /5B6162EC/5B62FA88)
 1534. (fp_text reference J2 (at 2.5 -6 270) (layer F.SilkS)
 1535. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1536. )
 1537. (fp_text value "power 12V" (at 2.5 6.9 270) (layer F.Fab)
 1538. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1539. )
 1540. (fp_line (start -3 -5.3) (end -3 5.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1541. (fp_line (start -3 5.9) (end 8 5.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1542. (fp_line (start 8 5.9) (end 8 -5.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1543. (fp_line (start 8 -5.3) (end -3 -5.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1544. (fp_line (start -2.5 3.9) (end 7.5 3.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1545. (fp_line (start -2.5 5) (end 7.5 5) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1546. (fp_line (start -2.5 5.4) (end -2.5 -4.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1547. (fp_line (start -2.5 -4.8) (end 7.5 -4.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1548. (fp_line (start 7.5 -4.8) (end 7.5 5.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1549. (fp_line (start 2.5 5) (end 2.5 5.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1550. (fp_line (start -2.84 2.9) (end -2.84 5.74) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1551. (fp_line (start -2.84 5.74) (end 0 5.74) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1552. (fp_line (start -2.6 3.9) (end 7.6 3.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1553. (fp_line (start -2.6 5) (end 7.6 5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1554. (fp_line (start -2.6 5.5) (end -2.6 -4.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1555. (fp_line (start -2.6 -4.9) (end 7.6 -4.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1556. (fp_line (start 7.6 -4.9) (end 7.6 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1557. (fp_line (start 2.5 5) (end 2.5 5.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1558. (fp_line (start -2.84 2.9) (end -2.84 5.74) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1559. (fp_line (start -2.84 5.74) (end 0 5.74) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1560. (fp_text user %R (at 2.5 0.3 270) (layer F.Fab)
 1561. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1562. )
 1563. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 2.4 2.4) (drill 1.47) (layers *.Cu *.Mask)
 1564. (net 1 GND))
 1565. (pad 2 thru_hole circle (at 5 0 270) (size 2.4 2.4) (drill 1.47) (layers *.Cu *.Mask)
 1566. (net 2 +12V))
 1567. (model ${KISYS3DMOD}/Connectors_Terminal_Blocks.3dshapes/TerminalBlock_Philmore_TB132_02x5mm_Straight.wrl
 1568. (at (xyz 0 0 0))
 1569. (scale (xyz 1 1 1))
 1570. (rotate (xyz 0 0 0))
 1571. )
 1572. )
 1573. (module iot:hx_mini_360 (layer F.Cu) (tedit 5B67F193) (tstamp 5B73F37C)
 1574. (at 82.55 106.68)
 1575. (path /5B6162EC/5B67BC79)
 1576. (fp_text reference U1 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1577. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1578. )
 1579. (fp_text value HX_mini_360 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1580. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1581. )
 1582. (fp_line (start -8.89 -5.715) (end 8.89 -5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 1583. (fp_line (start -8.89 5.715) (end 8.89 5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 1584. (fp_line (start 8.89 -5.715) (end 8.89 5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 1585. (fp_line (start -8.89 -5.715) (end -8.89 5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 1586. (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 4.445) (size 1.778 1.778) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
 1587. (net 2 +12V))
 1588. (pad 2 thru_hole circle (at 7.62 4.445) (size 1.778 1.778) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
 1589. (net 3 +3V3))
 1590. (pad 3 thru_hole circle (at 7.62 -4.445) (size 1.778 1.778) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
 1591. (net 1 GND))
 1592. (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -4.445) (size 1.778 1.778) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask)
 1593. (net 1 GND))
 1594. )
 1595. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B73F9A0)
 1596. (at 117.094 148.336 180)
 1597. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 1598. (tags "capacitor 0805")
 1599. (path /5B6C3004/5B6CC796)
 1600. (attr smd)
 1601. (fp_text reference C10 (at 0 -1.75 180) (layer F.SilkS)
 1602. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1603. )
 1604. (fp_text value 104 (at 0 1.75 180) (layer F.Fab)
 1605. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1606. )
 1607. (fp_text user %R (at 0 -1.75 180) (layer F.Fab)
 1608. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1609. )
 1610. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1611. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1612. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1613. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1614. (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1615. (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1616. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1617. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1618. (fp_line (start 2.25 0.87) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1619. (fp_line (start 2.25 0.87) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1620. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1621. (net 3 +3V3))
 1622. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1623. (net 1 GND))
 1624. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 1625. (at (xyz 0 0 0))
 1626. (scale (xyz 1 1 1))
 1627. (rotate (xyz 0 0 0))
 1628. )
 1629. )
 1630. (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer B.Cu) (tedit 58AA8463) (tstamp 5B791F01)
 1631. (at 95.377 148.463 180)
 1632. (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
 1633. (tags "capacitor 0805")
 1634. (path /5B616228/5B765EF1)
 1635. (attr smd)
 1636. (fp_text reference C15 (at 0 1.5 180) (layer B.SilkS)
 1637. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1638. )
 1639. (fp_text value 104 (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1640. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1641. )
 1642. (fp_text user %R (at 0 1.5 180) (layer B.Fab)
 1643. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1644. )
 1645. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1646. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1647. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1648. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1649. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1650. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1651. (fp_line (start -1.75 0.88) (end 1.75 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1652. (fp_line (start -1.75 0.88) (end -1.75 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1653. (fp_line (start 1.75 -0.87) (end 1.75 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1654. (fp_line (start 1.75 -0.87) (end -1.75 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1655. (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1656. (net 1 GND))
 1657. (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1658. (net 3 +3V3))
 1659. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 1660. (at (xyz 0 0 0))
 1661. (scale (xyz 1 1 1))
 1662. (rotate (xyz 0 0 0))
 1663. )
 1664. )
 1665. (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer B.Cu) (tedit 58AA8463) (tstamp 5B792110)
 1666. (at 118.11 146.05 270)
 1667. (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
 1668. (tags "capacitor 0805")
 1669. (path /5B71ECD0/5B76BCD3)
 1670. (attr smd)
 1671. (fp_text reference C14 (at 0 1.5 270) (layer B.SilkS)
 1672. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1673. )
 1674. (fp_text value 104 (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 1675. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1676. )
 1677. (fp_text user %R (at 0 1.5 270) (layer B.Fab)
 1678. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1679. )
 1680. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1681. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1682. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1683. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1684. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1685. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1686. (fp_line (start -1.75 0.88) (end 1.75 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1687. (fp_line (start -1.75 0.88) (end -1.75 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1688. (fp_line (start 1.75 -0.87) (end 1.75 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1689. (fp_line (start 1.75 -0.87) (end -1.75 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1690. (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1691. (net 1 GND))
 1692. (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1693. (net 3 +3V3))
 1694. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 1695. (at (xyz 0 0 0))
 1696. (scale (xyz 1 1 1))
 1697. (rotate (xyz 0 0 0))
 1698. )
 1699. )
 1700. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5B7C127A)
 1701. (at 118.618 151.13 270)
 1702. (descr "Through hole straight pin header, 1x08, 2.54mm pitch, single row")
 1703. (tags "Through hole pin header THT 1x08 2.54mm single row")
 1704. (path /5B6C3004/5B7787F8)
 1705. (fp_text reference J6 (at 0 -2.33 270) (layer F.SilkS)
 1706. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1707. )
 1708. (fp_text value Conn_01x08 (at 0 20.11 270) (layer F.Fab)
 1709. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1710. )
 1711. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1712. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1713. (fp_line (start 1.27 19.05) (end -1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1714. (fp_line (start -1.27 19.05) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1715. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1716. (fp_line (start -1.33 19.11) (end 1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1717. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1718. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1719. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1720. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1721. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1722. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1723. (fp_line (start -1.8 19.55) (end 1.8 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1724. (fp_line (start 1.8 19.55) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1725. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1726. (fp_text user %R (at 0 8.89) (layer F.Fab)
 1727. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1728. )
 1729. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1730. (net 3 +3V3))
 1731. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1732. (net 1 GND))
 1733. (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1734. (net 19 /Sheet5B6C3003/TXD_AT))
 1735. (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1736. (net 20 /Sheet5B6C3003/RXD_AT))
 1737. (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1738. (net 5 "Net-(C9-Pad2)"))
 1739. (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1740. (net 1 GND))
 1741. (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1742. (net 4 /Sheet5B6C3003/RESET))
 1743. (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1744. (net 3 +3V3))
 1745. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08_Pitch2.54mm.wrl
 1746. (at (xyz 0 0 0))
 1747. (scale (xyz 1 1 1))
 1748. (rotate (xyz 0 0 0))
 1749. )
 1750. )
 1751. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B7C27C6)
 1752. (at 95.25 143.764)
 1753. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1754. (tags "resistor 0805")
 1755. (path /5B6C3004/5B77D98E)
 1756. (attr smd)
 1757. (fp_text reference R13 (at 0 -1.65) (layer F.SilkS)
 1758. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1759. )
 1760. (fp_text value 10k (at 0 1.75) (layer F.Fab)
 1761. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1762. )
 1763. (fp_text user %R (at 1.27 0) (layer F.Fab)
 1764. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
 1765. )
 1766. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1767. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1768. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1769. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1770. (fp_line (start 0.6 0.88) (end -0.6 0.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1771. (fp_line (start -0.6 -0.88) (end 0.6 -0.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1772. (fp_line (start -1.55 -0.9) (end 1.55 -0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1773. (fp_line (start -1.55 -0.9) (end -1.55 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1774. (fp_line (start 1.55 0.9) (end 1.55 -0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1775. (fp_line (start 1.55 0.9) (end -1.55 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1776. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1777. (net 33 /Sheet5B6C3003/SDA))
 1778. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1779. (net 3 +3V3))
 1780. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1781. (at (xyz 0 0 0))
 1782. (scale (xyz 1 1 1))
 1783. (rotate (xyz 0 0 0))
 1784. )
 1785. )
 1786. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B7C27D7)
 1787. (at 95.25 141.478)
 1788. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1789. (tags "resistor 0805")
 1790. (path /5B6C3004/5B77D8B7)
 1791. (attr smd)
 1792. (fp_text reference R14 (at 0 -1.65) (layer F.SilkS)
 1793. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1794. )
 1795. (fp_text value 10k (at 0 1.75) (layer F.Fab)
 1796. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1797. )
 1798. (fp_line (start 1.55 0.9) (end -1.55 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1799. (fp_line (start 1.55 0.9) (end 1.55 -0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1800. (fp_line (start -1.55 -0.9) (end -1.55 0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1801. (fp_line (start -1.55 -0.9) (end 1.55 -0.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1802. (fp_line (start -0.6 -0.88) (end 0.6 -0.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1803. (fp_line (start 0.6 0.88) (end -0.6 0.88) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1804. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1805. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1806. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1807. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 1808. (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
 1809. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
 1810. )
 1811. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1812. (net 3 +3V3))
 1813. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1814. (net 36 /Sheet5B6C3003/SCL))
 1815. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1816. (at (xyz 0 0 0))
 1817. (scale (xyz 1 1 1))
 1818. (rotate (xyz 0 0 0))
 1819. )
 1820. )
 1821. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5BA514A0)
 1822. (at 72.37 119.38)
 1823. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 1824. (tags "capacitor 0805")
 1825. (path /5B9F7E36/5BA0C6FA)
 1826. (attr smd)
 1827. (fp_text reference C5 (at 0 1.75) (layer B.SilkS)
 1828. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1829. )
 1830. (fp_text value 1uF (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1831. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1832. )
 1833. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1834. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1835. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1836. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1837. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1838. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1839. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1840. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1841. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1842. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1843. (fp_text user %R (at 0 1.75) (layer B.Fab)
 1844. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1845. )
 1846. (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1847. (net 44 "Net-(C5-Pad2)"))
 1848. (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1849. (net 45 "Net-(C5-Pad1)"))
 1850. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 1851. (at (xyz 0 0 0))
 1852. (scale (xyz 1 1 1))
 1853. (rotate (xyz 0 0 0))
 1854. )
 1855. )
 1856. (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer B.Cu) (tedit 58AA8463) (tstamp 5BA514B1)
 1857. (at 70.104 146.05 270)
 1858. (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
 1859. (tags "capacitor 0805")
 1860. (path /5B616228/5B7AD6EA)
 1861. (attr smd)
 1862. (fp_text reference C16 (at 0 1.5 270) (layer B.SilkS)
 1863. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1864. )
 1865. (fp_text value 104 (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 1866. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1867. )
 1868. (fp_text user %R (at 0 1.5 270) (layer B.Fab)
 1869. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1870. )
 1871. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1872. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1873. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1874. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1875. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1876. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1877. (fp_line (start -1.75 0.88) (end 1.75 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1878. (fp_line (start -1.75 0.88) (end -1.75 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1879. (fp_line (start 1.75 -0.87) (end 1.75 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1880. (fp_line (start 1.75 -0.87) (end -1.75 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1881. (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1882. (net 1 GND))
 1883. (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1884. (net 3 +3V3))
 1885. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 1886. (at (xyz 0 0 0))
 1887. (scale (xyz 1 1 1))
 1888. (rotate (xyz 0 0 0))
 1889. )
 1890. )
 1891. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5BA514C2)
 1892. (at 87.63 120.65 270)
 1893. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 1894. (tags "capacitor 0805")
 1895. (path /5B9F7E36/5BA1F841)
 1896. (attr smd)
 1897. (fp_text reference C17 (at 0 1.75 270) (layer B.SilkS)
 1898. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1899. )
 1900. (fp_text value 10UF (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 1901. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1902. )
 1903. (fp_text user %R (at 0 1.75 270) (layer B.Fab)
 1904. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1905. )
 1906. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1907. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1908. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1909. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1910. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1911. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1912. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1913. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1914. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1915. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1916. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1917. (net 46 "Net-(C17-Pad1)"))
 1918. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1919. (net 47 /ADC/ADC))
 1920. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 1921. (at (xyz 0 0 0))
 1922. (scale (xyz 1 1 1))
 1923. (rotate (xyz 0 0 0))
 1924. )
 1925. )
 1926. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm (layer B.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5BA514F9)
 1927. (at 96.52 104.14 270)
 1928. (descr "Through hole straight pin header, 1x06, 2.54mm pitch, single row")
 1929. (tags "Through hole pin header THT 1x06 2.54mm single row")
 1930. (path /5B6162EC/5BA253C5)
 1931. (fp_text reference J3 (at 0 2.33 270) (layer B.SilkS)
 1932. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1933. )
 1934. (fp_text value conn_chotcua (at 0 -15.03 270) (layer B.Fab)
 1935. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1936. )
 1937. (fp_text user %R (at 0 -6.35 180) (layer B.Fab)
 1938. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1939. )
 1940. (fp_line (start 1.8 1.8) (end -1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1941. (fp_line (start 1.8 -14.5) (end 1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1942. (fp_line (start -1.8 -14.5) (end 1.8 -14.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1943. (fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -14.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1944. (fp_line (start -1.33 1.33) (end 0 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1945. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1946. (fp_line (start -1.33 -1.27) (end 1.33 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1947. (fp_line (start 1.33 -1.27) (end 1.33 -14.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1948. (fp_line (start -1.33 -1.27) (end -1.33 -14.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1949. (fp_line (start -1.33 -14.03) (end 1.33 -14.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1950. (fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1951. (fp_line (start -1.27 -13.97) (end -1.27 0.635) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1952. (fp_line (start 1.27 -13.97) (end -1.27 -13.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1953. (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -13.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1954. (fp_line (start -0.635 1.27) (end 1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1955. (pad 6 thru_hole oval (at 0 -12.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1956. (net 50 /Sheet5B6162EB/IO0))
 1957. (pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1958. (net 3 +3V3))
 1959. (pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1960. (net 13 /Sheet5B6162EB/NO))
 1961. (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1962. (net 14 /Sheet5B6C3003/PC3))
 1963. (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1964. (net 8 /Sheet5B6162EB/lock))
 1965. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1966. (net 2 +12V))
 1967. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm.wrl
 1968. (at (xyz 0 0 0))
 1969. (scale (xyz 1 1 1))
 1970. (rotate (xyz 0 0 0))
 1971. )
 1972. )
 1973. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm (layer B.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5BA51513)
 1974. (at 88.9 147.32 90)
 1975. (descr "Through hole straight pin header, 1x06, 2.54mm pitch, single row")
 1976. (tags "Through hole pin header THT 1x06 2.54mm single row")
 1977. (path /5B616228/5B7AD180)
 1978. (fp_text reference J7 (at 0 2.33 90) (layer B.SilkS)
 1979. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1980. )
 1981. (fp_text value SD_card (at 0 -15.03 90) (layer B.Fab)
 1982. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1983. )
 1984. (fp_line (start -0.635 1.27) (end 1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1985. (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -13.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1986. (fp_line (start 1.27 -13.97) (end -1.27 -13.97) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1987. (fp_line (start -1.27 -13.97) (end -1.27 0.635) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1988. (fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1989. (fp_line (start -1.33 -14.03) (end 1.33 -14.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1990. (fp_line (start -1.33 -1.27) (end -1.33 -14.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1991. (fp_line (start 1.33 -1.27) (end 1.33 -14.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1992. (fp_line (start -1.33 -1.27) (end 1.33 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1993. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1994. (fp_line (start -1.33 1.33) (end 0 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1995. (fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -14.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1996. (fp_line (start -1.8 -14.5) (end 1.8 -14.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1997. (fp_line (start 1.8 -14.5) (end 1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1998. (fp_line (start 1.8 1.8) (end -1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1999. (fp_text user %R (at 0 -6.35) (layer B.Fab)
 2000. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2001. )
 2002. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2003. (net 12 /Sheet5B616227/CLK))
 2004. (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2005. (net 9 /Sheet5B616227/MISO))
 2006. (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2007. (net 11 /Sheet5B616227/MOSI))
 2008. (pad 4 thru_hole oval (at 0 -7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2009. (net 51 /Sheet5B616227/CS_SD))
 2010. (pad 5 thru_hole oval (at 0 -10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2011. (net 3 +3V3))
 2012. (pad 6 thru_hole oval (at 0 -12.7 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2013. (net 1 GND))
 2014. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm.wrl
 2015. (at (xyz 0 0 0))
 2016. (scale (xyz 1 1 1))
 2017. (rotate (xyz 0 0 0))
 2018. )
 2019. )
 2020. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BA515F2)
 2021. (at 72.39 116.84 180)
 2022. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 2023. (tags "resistor 0805")
 2024. (path /5B9F7E36/5BA0C54D)
 2025. (attr smd)
 2026. (fp_text reference R15 (at 0 1.7 180) (layer B.SilkS)
 2027. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2028. )
 2029. (fp_text value 82k (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 2030. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2031. )
 2032. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 2033. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 2034. )
 2035. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2036. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2037. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2038. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2039. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2040. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2041. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2042. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2043. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2044. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2045. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2046. (net 3 +3V3))
 2047. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2048. (net 45 "Net-(C5-Pad1)"))
 2049. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 2050. (at (xyz 0 0 0))
 2051. (scale (xyz 1 1 1))
 2052. (rotate (xyz 0 0 0))
 2053. )
 2054. )
 2055. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BA51603)
 2056. (at 78.74 121.92 180)
 2057. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 2058. (tags "resistor 0805")
 2059. (path /5B9F7E36/5BA1DBD8)
 2060. (attr smd)
 2061. (fp_text reference R16 (at 0 1.7 180) (layer B.SilkS)
 2062. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2063. )
 2064. (fp_text value 200k (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 2065. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2066. )
 2067. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 2068. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 2069. )
 2070. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2071. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2072. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2073. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2074. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2075. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2076. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2077. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2078. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2079. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2080. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2081. (net 46 "Net-(C17-Pad1)"))
 2082. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 180) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2083. (net 44 "Net-(C5-Pad2)"))
 2084. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 2085. (at (xyz 0 0 0))
 2086. (scale (xyz 1 1 1))
 2087. (rotate (xyz 0 0 0))
 2088. )
 2089. )
 2090. (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BA51625)
 2091. (at 83.82 116.84 270)
 2092. (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
 2093. (tags "resistor 0805")
 2094. (path /5B9F7E36/5BA1E5F9)
 2095. (attr smd)
 2096. (fp_text reference R18 (at 0 1.7 270) (layer B.SilkS)
 2097. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2098. )
 2099. (fp_text value 10k (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 2100. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2101. )
 2102. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2103. (fp_line (start 2.35 -0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2104. (fp_line (start -2.35 0.9) (end -2.35 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2105. (fp_line (start -2.35 0.9) (end 2.35 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2106. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2107. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2108. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2109. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2110. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2111. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2112. (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab)
 2113. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 2114. )
 2115. (pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2116. (net 46 "Net-(C17-Pad1)"))
 2117. (pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2118. (net 3 +3V3))
 2119. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 2120. (at (xyz 0 0 0))
 2121. (scale (xyz 1 1 1))
 2122. (rotate (xyz 0 0 0))
 2123. )
 2124. )
 2125. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5BA7F7EE)
 2126. (at 121.158 125.73 180)
 2127. (descr "Through hole straight pin header, 1x06, 2.54mm pitch, single row")
 2128. (tags "Through hole pin header THT 1x06 2.54mm single row")
 2129. (path /5B71E55D/5BA007CB)
 2130. (fp_text reference J8 (at 0 -2.33 180) (layer F.SilkS)
 2131. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2132. )
 2133. (fp_text value keypad (at 0 15.03 180) (layer F.Fab)
 2134. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2135. )
 2136. (fp_text user %R (at 0 6.35 -90) (layer F.Fab)
 2137. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2138. )
 2139. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2140. (fp_line (start 1.8 14.5) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2141. (fp_line (start -1.8 14.5) (end 1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2142. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2143. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2144. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2145. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2146. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2147. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2148. (fp_line (start -1.33 14.03) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2149. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2150. (fp_line (start -1.27 13.97) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2151. (fp_line (start 1.27 13.97) (end -1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2152. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2153. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2154. (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2155. (net 54 /Sheet5B6C3003/PB0))
 2156. (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2157. (net 53 /Sheet5B6C3003/PD7))
 2158. (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2159. (net 39 /Sheet5B6C3003/PD6))
 2160. (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2161. (net 38 /Sheet5B6C3003/PD5))
 2162. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2163. (net 1 GND))
 2164. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2165. (net 3 +3V3))
 2166. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm.wrl
 2167. (at (xyz 0 0 0))
 2168. (scale (xyz 1 1 1))
 2169. (rotate (xyz 0 0 0))
 2170. )
 2171. )
 2172. (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23W (layer B.Cu) (tedit 5997FF17) (tstamp 5BA7F7EF)
 2173. (at 78.74 118.11)
 2174. (descr "SOT-23W http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A112x-Datasheet.ashx?la=en&hash=7BC461E058CC246E0BAB62433B2F1ECA104CA9D3")
 2175. (tags SOT-23W)
 2176. (path /5B9F7E36/5BA1DE3C)
 2177. (attr smd)
 2178. (fp_text reference Q5 (at 0 2.5) (layer B.SilkS)
 2179. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2180. )
 2181. (fp_text value TRANSISTOR_NPNSOT23-3 (at 0 -2.5) (layer B.Fab)
 2182. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2183. )
 2184. (fp_line (start 1.075 1.61) (end 1.075 0.7) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2185. (fp_line (start 1.075 -0.7) (end 1.075 -1.61) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2186. (fp_line (start -1.5 1.61) (end 1.075 1.61) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2187. (fp_line (start -1.075 -1.61) (end 1.075 -1.61) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2188. (fp_text user %R (at 0 0 -90) (layer B.Fab)
 2189. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 2190. )
 2191. (fp_line (start -0.955 0.49) (end -0.955 -1.49) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2192. (fp_line (start 0.045 1.49) (end 0.955 1.49) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2193. (fp_line (start -0.955 0.49) (end 0.045 1.49) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2194. (fp_line (start 0.955 1.49) (end 0.955 -1.49) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2195. (fp_line (start -0.955 -1.49) (end 0.955 -1.49) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2196. (fp_line (start -1.95 1.74) (end 1.95 1.74) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2197. (fp_line (start 1.95 1.74) (end 1.95 -1.74) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2198. (fp_line (start 1.95 -1.74) (end -1.95 -1.74) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2199. (fp_line (start -1.95 -1.74) (end -1.95 1.74) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2200. (pad 1 smd rect (at -1.2 0.95) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2201. (net 44 "Net-(C5-Pad2)"))
 2202. (pad 2 smd rect (at -1.2 -0.95) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2203. (net 52 "Net-(Q5-Pad2)"))
 2204. (pad 3 smd rect (at 1.2 0) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2205. (net 46 "Net-(C17-Pad1)"))
 2206. (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23W.wrl
 2207. (at (xyz 0 0 0))
 2208. (scale (xyz 1 1 1))
 2209. (rotate (xyz 0 0 0))
 2210. )
 2211. )
 2212. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02_Pitch2.54mm (layer B.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5BA7F8C6)
 2213. (at 67.31 119.38)
 2214. (descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
 2215. (tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
 2216. (path /5B9F7E36/5B9F91FA)
 2217. (fp_text reference MK1 (at 0 2.33) (layer B.SilkS)
 2218. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2219. )
 2220. (fp_text value Microphone (at 0 -4.87) (layer B.Fab)
 2221. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2222. )
 2223. (fp_line (start -0.635 1.27) (end 1.27 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2224. (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -3.81) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2225. (fp_line (start 1.27 -3.81) (end -1.27 -3.81) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2226. (fp_line (start -1.27 -3.81) (end -1.27 0.635) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2227. (fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2228. (fp_line (start -1.33 -3.87) (end 1.33 -3.87) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2229. (fp_line (start -1.33 -1.27) (end -1.33 -3.87) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2230. (fp_line (start 1.33 -1.27) (end 1.33 -3.87) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2231. (fp_line (start -1.33 -1.27) (end 1.33 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2232. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2233. (fp_line (start -1.33 1.33) (end 0 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2234. (fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -4.35) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2235. (fp_line (start -1.8 -4.35) (end 1.8 -4.35) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2236. (fp_line (start 1.8 -4.35) (end 1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2237. (fp_line (start 1.8 1.8) (end -1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2238. (fp_text user %R (at 0 -1.27 -90) (layer B.Fab)
 2239. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2240. )
 2241. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2242. (net 1 GND))
 2243. (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2244. (net 45 "Net-(C5-Pad1)"))
 2245. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02_Pitch2.54mm.wrl
 2246. (at (xyz 0 0 0))
 2247. (scale (xyz 1 1 1))
 2248. (rotate (xyz 0 0 0))
 2249. )
 2250. )
 2251. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x05_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5BA7FB18)
 2252. (at 67.31 149.86 180)
 2253. (descr "Through hole straight pin header, 1x05, 2.54mm pitch, single row")
 2254. (tags "Through hole pin header THT 1x05 2.54mm single row")
 2255. (path /5B629A42/5B9F95E5)
 2256. (fp_text reference J4 (at 0 -2.33 180) (layer F.SilkS)
 2257. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2258. )
 2259. (fp_text value camera (at 0 12.49 180) (layer F.Fab)
 2260. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2261. )
 2262. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2263. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2264. (fp_line (start 1.27 11.43) (end -1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2265. (fp_line (start -1.27 11.43) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2266. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2267. (fp_line (start -1.33 11.49) (end 1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2268. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2269. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2270. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2271. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2272. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2273. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2274. (fp_line (start -1.8 11.95) (end 1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2275. (fp_line (start 1.8 11.95) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2276. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2277. (fp_text user %R (at 0 5.08 270) (layer F.Fab)
 2278. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2279. )
 2280. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
 2281. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2282. (net 3 +3V3))
 2283. (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2284. (net 22 /Sheet5B6C14E0/GPIO13))
 2285. (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2286. (net 23 /Sheet5B6C14E0/GPIO12))
 2287. (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2288. (net 1 GND))
 2289. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x05_Pitch2.54mm.wrl
 2290. (at (xyz 0 0 0))
 2291. (scale (xyz 1 1 1))
 2292. (rotate (xyz 0 0 0))
 2293. )
 2294. )
 2295. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5BA4B02F)
 2296. (at 114.3 104.14 90)
 2297. (descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
 2298. (tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
 2299. (path /5B629A42/5BA3A1A4)
 2300. (fp_text reference J9 (at 0 -2.33 90) (layer F.SilkS)
 2301. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2302. )
 2303. (fp_text value Conn_01x02 (at 0 4.87 90) (layer F.Fab)
 2304. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2305. )
 2306. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2307. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2308. (fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2309. (fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2310. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2311. (fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2312. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2313. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2314. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2315. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2316. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2317. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2318. (fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2319. (fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2320. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2321. (fp_text user %R (at 0 1.27 180) (layer F.Fab)
 2322. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2323. )
 2324. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2325. (net 55 "Net-(J9-Pad1)"))
 2326. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2327. (net 56 "Net-(J9-Pad2)"))
 2328. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02_Pitch2.54mm.wrl
 2329. (at (xyz 0 0 0))
 2330. (scale (xyz 1 1 1))
 2331. (rotate (xyz 0 0 0))
 2332. )
 2333. )
 2334. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5BA4B045)
 2335. (at 121.92 106.68)
 2336. (descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
 2337. (tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
 2338. (path /5B629A42/5BA39908)
 2339. (fp_text reference J10 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
 2340. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2341. )
 2342. (fp_text value Conn_01x02 (at 0 4.87) (layer F.Fab)
 2343. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2344. )
 2345. (fp_text user %R (at 0 1.27 90) (layer F.Fab)
 2346. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2347. )
 2348. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2349. (fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2350. (fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2351. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2352. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2353. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2354. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2355. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2356. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2357. (fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2358. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2359. (fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2360. (fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2361. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2362. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2363. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2364. (net 57 "Net-(J10-Pad2)"))
 2365. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 2366. (net 58 "Net-(J10-Pad1)"))
 2367. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02_Pitch2.54mm.wrl
 2368. (at (xyz 0 0 0))
 2369. (scale (xyz 1 1 1))
 2370. (rotate (xyz 0 0 0))
 2371. )
 2372. )
 2373. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5BA4D195)
 2374. (at 77.47 106.66 90)
 2375. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 2376. (tags "capacitor 0805")
 2377. (path /5B6162EC/5BA5461E)
 2378. (attr smd)
 2379. (fp_text reference C1 (at 0 1.75 90) (layer B.SilkS)
 2380. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2381. )
 2382. (fp_text value 106 (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 2383. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2384. )
 2385. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2386. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2387. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2388. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2389. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2390. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2391. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2392. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2393. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2394. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2395. (fp_text user %R (at 0 1.75 90) (layer B.Fab)
 2396. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2397. )
 2398. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2399. (net 1 GND))
 2400. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2401. (net 2 +12V))
 2402. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 2403. (at (xyz 0 0 0))
 2404. (scale (xyz 1 1 1))
 2405. (rotate (xyz 0 0 0))
 2406. )
 2407. )
 2408. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5BA4D1A6)
 2409. (at 90.6375 106.68 90)
 2410. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 2411. (tags "capacitor 0805")
 2412. (path /5B6162EC/5BA54720)
 2413. (attr smd)
 2414. (fp_text reference C3 (at 0 1.75 90) (layer B.SilkS)
 2415. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2416. )
 2417. (fp_text value 106 (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 2418. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2419. )
 2420. (fp_text user %R (at 0 1.75 90) (layer B.Fab)
 2421. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 2422. )
 2423. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2424. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2425. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2426. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 2427. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2428. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 2429. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2430. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2431. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2432. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 2433. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2434. (net 3 +3V3))
 2435. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 2436. (net 1 GND))
 2437. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 2438. (at (xyz 0 0 0))
 2439. (scale (xyz 1 1 1))
 2440. (rotate (xyz 0 0 0))
 2441. )
 2442. )
 2443. (module Crystals:Crystal_SMD_3225-4pin_3.2x2.5mm (layer F.Cu) (tedit 58CD2E9C) (tstamp 5BA86D3F)
 2444. (at 115.57 139.7 90)
 2445. (descr "SMD Crystal SERIES SMD3225/4 http://www.txccrystal.com/images/pdf/7m-accuracy.pdf, 3.2x2.5mm^2 package")
 2446. (tags "SMD SMT crystal")
 2447. (path /5B6C3004/5BA8A92C)
 2448. (attr smd)
 2449. (fp_text reference Y1 (at 0 -2.45 90) (layer F.SilkS)
 2450. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2451. )
 2452. (fp_text value Crystal_GND24 (at 0 2.45 90) (layer F.Fab)
 2453. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2454. )
 2455. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
 2456. (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
 2457. )
 2458. (fp_line (start -1.6 -1.25) (end -1.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2459. (fp_line (start -1.6 1.25) (end 1.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2460. (fp_line (start 1.6 1.25) (end 1.6 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2461. (fp_line (start 1.6 -1.25) (end -1.6 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2462. (fp_line (start -1.6 0.25) (end -0.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
 2463. (fp_line (start -2 -1.65) (end -2 1.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2464. (fp_line (start -2 1.65) (end 2 1.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 2465. (fp_line (start -2.1 -1.7) (end -2.1 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2466. (fp_line (start -2.1 1.7) (end 2.1 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2467. (fp_line (start 2.1 1.7) (end 2.1 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2468. (fp_line (start 2.1 -1.7) (end -2.1 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 2469. (pad 1 smd rect (at -1.1 0.85 90) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2470. (net 6 "Net-(C11-Pad2)"))
 2471. (pad 2 smd rect (at 1.1 0.85 90) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2472. (net 1 GND))
 2473. (pad 3 smd rect (at 1.1 -0.85 90) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2474. (net 7 "Net-(C12-Pad2)"))
 2475. (pad 4 smd rect (at -1.1 -0.85 90) (size 1.4 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2476. (net 1 GND))
 2477. (model ${KISYS3DMOD}/Crystals.3dshapes/Crystal_SMD_3225-4pin_3.2x2.5mm.wrl
 2478. (at (xyz 0 0 0))
 2479. (scale (xyz 1 1 1))
 2480. (rotate (xyz 0 0 0))
 2481. )
 2482. )
 2483. (module iot:PAM8403_module (layer F.Cu) (tedit 5BA851C2) (tstamp 5BA87456)
 2484. (at 98.298 107.95 270)
 2485. (path /5B629A42/5BA39C8E)
 2486. (fp_text reference U4 (at 0 0.5 270) (layer F.SilkS)
 2487. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2488. )
 2489. (fp_text value Pam_8403_audio (at 0 -0.5 270) (layer F.Fab)
 2490. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2491. )
 2492. (fp_line (start 0 0) (end 0 -20.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 2493. (fp_line (start 22.86 -20.32) (end 22.86 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 2494. (fp_line (start 22.86 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 2495. (fp_line (start 0 -20.32) (end 22.86 -20.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
 2496. (pad 1 thru_hole circle (at 6.35 -2.54 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2497. (net 1 GND))
 2498. (pad 2 thru_hole circle (at 8.89 -2.54 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2499. (net 3 +3V3))
 2500. (pad 3 thru_hole circle (at 11.43 -2.54 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2501. (net 59 /Sheet5B6C14E0/GPIO4))
 2502. (pad 4 thru_hole circle (at 13.97 -2.54 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2503. (net 1 GND))
 2504. (pad 5 thru_hole circle (at 16.51 -2.54 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2505. (net 59 /Sheet5B6C14E0/GPIO4))
 2506. (pad 6 thru_hole circle (at 11.43 -17.78 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2507. (net 57 "Net-(J10-Pad2)"))
 2508. (pad 7 thru_hole circle (at 8.89 -17.78 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2509. (net 58 "Net-(J10-Pad1)"))
 2510. (pad 8 thru_hole circle (at 5.08 -17.78 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2511. (net 56 "Net-(J9-Pad2)"))
 2512. (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 -17.78 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
 2513. (net 55 "Net-(J9-Pad1)"))
 2514. )
 2515. (gr_line (start 124.46 153.67) (end 124.46 100.33) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2516. (gr_line (start 123.19 153.67) (end 124.46 153.67) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2517. (target plus (at 64.882806 100.406278) (size 5) (width 0.15) (layer Edge.Cuts))
 2518. (gr_line (start 124.46 100.33) (end 64.77 100.33) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2519. (gr_line (start 64.77 153.67) (end 123.825 153.67) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2520. (gr_line (start 64.77 153.67) (end 64.77 100.33) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2521. (segment (start 121.015 141.97) (end 121.285 142.24) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (status 30))
 2522. (segment (start 116.078 148.57) (end 115.844 148.336) (width 0.381) (layer F.Cu) (net 1) (status 30))
 2523. (segment (start 116.078 151.13) (end 116.078 148.57) (width 0.381) (layer F.Cu) (net 1) (status 30))
 2524. (segment (start 96.52 148.606) (end 96.377 148.463) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 1) (status 30))
 2525. (segment (start 96.52 151.13) (end 96.52 148.606) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 1) (status 30))
 2526. (segment (start 120.015 143.51) (end 121.285 142.24) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (status 20))
 2527. (segment (start 118.09 143.51) (end 120.015 143.51) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (status 10))
 2528. (segment (start 103.652 114.3) (end 103.886 114.066) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2529. (segment (start 100.838 114.3) (end 103.652 114.3) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2530. (segment (start 100.015 141.894) (end 101.376 141.894) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2531. (segment (start 99.939 141.97) (end 100.015 141.894) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2532. (segment (start 101.376 141.894) (end 102.43 141.894) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2533. (segment (start 99.06 141.97) (end 99.939 141.97) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2534. (segment (start 74.93 105.43) (end 74.93 102.235) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
 2535. (segment (start 74.95 105.41) (end 74.93 105.43) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
 2536. (segment (start 77.47 105.41) (end 74.95 105.41) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 1))
 2537. (segment (start 112.392 141.094) (end 110.93 141.094) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2538. (segment (start 110.93 142.694) (end 112.576 142.694) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2539. (segment (start 112.776 142.494) (end 112.776 141.478) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2540. (segment (start 112.576 142.694) (end 112.776 142.494) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2541. (segment (start 112.776 141.478) (end 112.392 141.094) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2542. (segment (start 87.63 105.43) (end 90.6375 105.43) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2543. (segment (start 73.672765 102.235) (end 74.93 102.235) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
 2544. (segment (start 69.635 102.235) (end 73.672765 102.235) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
 2545. (segment (start 67.31 104.56) (end 69.635 102.235) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
 2546. (segment (start 67.31 106.76) (end 67.31 104.56) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
 2547. (segment (start 74.93 102.235) (end 90.17 102.235) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
 2548. (segment (start 90.6375 102.7025) (end 90.17 102.235) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
 2549. (segment (start 90.6375 105.43) (end 90.6375 102.7025) (width 1) (layer B.Cu) (net 1))
 2550. (segment (start 74.295 111.76) (end 74.93 111.125) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 2551. (segment (start 67.31 111.76) (end 74.295 111.76) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 2552. (segment (start 74.93 107.93) (end 74.93 111.125) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 2553. (segment (start 77.45 107.93) (end 77.47 107.91) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 2554. (segment (start 74.93 107.93) (end 77.45 107.93) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 2))
 2555. (segment (start 95.504 105.156) (end 96.52 104.14) (width 1) (layer F.Cu) (net 2))
 2556. (segment (start 76.2 105.156) (end 95.504 105.156) (width 1) (layer F.Cu) (net 2))
 2557. (segment (start 74.93 106.426) (end 76.2 105.156) (width 1) (layer F.Cu) (net 2))
 2558. (segment (start 74.93 111.125) (end 74.93 106.426) (width 1) (layer F.Cu) (net 2))
 2559. (segment (start 118.618 148.61) (end 118.344 148.336) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 3) (status 30))
 2560. (segment (start 118.618 151.13) (end 118.618 148.61) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 3) (status 30))
 2561. (segment (start 120.269 148.336) (end 121.285 147.32) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 3) (status 20))
 2562. (segment (start 118.344 148.336) (end 120.269 148.336) (width 0.762) (layer F.Cu) (net 3) (status 10))
 2563. (segment (start 113.11 146.685) (end 113.21 146.685) (width 0.762) (layer B.Cu) (net 3) (status 30))
 2564. (segment (start 120.65 146.685) (end 121.285 147.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3) (status 30))
 2565. (segment (start 108.712 140.294) (end 110.93 140.294) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3) (status 20))
 2566. (segment (start 104.988 140.294) (end 108.712 140.294) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2567. (segment (start 102.43 139.494) (end 103.33 139.494) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3) (status 10))
 2568. (segment (start 103.33 139.494) (end 103.346999 139.477001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2569. (segment (start 103.346999 139.477001) (end 104.171001 139.477001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2570. (segment (start 104.171001 139.477001) (end 104.988 140.294) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2571. (segment (start 108.712 141.224) (end 108.712 140.294) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2572. (segment (start 109.382 141.894) (end 108.712 141.224) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2573. (segment (start 110.93 141.894) (end 109.382 141.894) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3) (status 10))
 2574. (segment (start 104.988 140.376) (end 104.988 140.294) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2575. (segment (start 103.254 141.094) (end 103.270999 141.077001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2576. (segment (start 102.43 141.094) (end 103.254 141.094) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3) (status 10))
 2577. (segment (start 103.270999 141.077001) (end 104.286999 141.077001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2578. (segment (start 104.286999 141.077001) (end 104.988 140.376) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2579. (segment (start 117.745 146.685) (end 118.11 147.05) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3) (status 30))
 2580. (segment (start 113.11 146.685) (end 117.745 146.685) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3) (status 30))
 2581. (segment (start 118.11 150.622) (end 118.618 151.13) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3) (status 30))
 2582. (segment (start 118.11 147.05) (end 118.11 150.622) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3) (status 30))
 2583. (segment (start 121.015 147.05) (end 121.285 147.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3) (status 30))
 2584. (segment (start 118.11 147.05) (end 121.015 147.05) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3) (status 30))
 2585. (segment (start 93.98 148.86) (end 94.377 148.463) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2586. (segment (start 93.98 151.13) (end 93.98 148.86) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2587. (segment (start 103.612 116.84) (end 103.886 116.566) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2588. (segment (start 100.838 116.84) (end 103.612 116.84) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2589. (segment (start 99.536 139.494) (end 99.06 139.97) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2590. (segment (start 102.43 139.494) (end 99.536 139.494) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2591. (segment (start 106.68 114.808) (end 106.68 104.14) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2592. (segment (start 103.886 116.566) (end 104.765 116.566) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2593. (segment (start 105.918 115.413) (end 106.075 115.413) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2594. (segment (start 104.765 116.566) (end 105.918 115.413) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2595. (segment (start 106.075 115.413) (end 106.68 114.808) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2596. (segment (start 96.2 143.764) (end 96.2 141.478) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2597. (segment (start 96.804 139.97) (end 99.06 139.97) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2598. (segment (start 96.2 140.574) (end 96.804 139.97) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2599. (segment (start 96.2 141.478) (end 96.2 140.574) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2600. (segment (start 69.834 147.32) (end 70.104 147.05) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2601. (segment (start 67.31 147.32) (end 69.834 147.32) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
 2602. (segment (start 67.58 147.05) (end 67.31 147.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2603. (segment (start 70.104 147.05) (end 67.58 147.05) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2604. (segment (start 78.47 147.05) (end 78.74 147.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2605. (segment (start 78.47 144.46) (end 78.47 147.05) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2606. (segment (start 82.47 134.254) (end 82.47 135.89) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2607. (segment (start 82.47 133.35) (end 82.47 134.254) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2608. (segment (start 87.63 107.93) (end 90.6375 107.93) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3))
 2609. (segment (start 90.17 108.3975) (end 90.6375 107.93) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3))
 2610. (segment (start 90.17 111.125) (end 90.17 108.3975) (width 0.5) (layer B.Cu) (net 3))
 2611. (segment (start 83.82 115.316) (end 83.82 115.49) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2612. (segment (start 73.74 116.84) (end 73.74 115.936) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2613. (segment (start 81.534 113.03) (end 83.82 115.316) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2614. (segment (start 73.74 115.936) (end 76.646 113.03) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2615. (segment (start 76.646 113.03) (end 81.534 113.03) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2616. (segment (start 103.886 150.622) (end 103.378 151.13) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4) (status 30))
 2617. (segment (start 103.378 150.368) (end 103.378 151.13) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4) (status 30))
 2618. (segment (start 107.426 146.32) (end 103.378 150.368) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4) (status 30))
 2619. (segment (start 107.95 146.32) (end 107.426 146.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4) (status 30))
 2620. (segment (start 108.315 146.685) (end 107.95 146.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4) (status 30))
 2621. (segment (start 110.41 146.685) (end 108.315 146.685) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4) (status 30))
 2622. (segment (start 103.632 151.13) (end 103.378 151.13) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4) (status 30))
 2623. (segment (start 107.08 147.682) (end 103.632 151.13) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4) (status 20))
 2624. (segment (start 107.08 145.744) (end 107.08 147.682) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 4) (status 10))
 2625. (segment (start 107.95 150.622) (end 108.458 151.13) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 5) (status 30))
 2626. (segment (start 107.95 148.32) (end 107.95 150.622) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 5) (status 30))
 2627. (segment (start 116.42 141.754) (end 116.42 140.8) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6) (status 20))
 2628. (segment (start 115.715 143.51) (end 116.42 142.805) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6) (status 10))
 2629. (segment (start 116.42 142.805) (end 116.42 141.754) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6))
 2630. (segment (start 115.59 143.51) (end 115.715 143.51) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6) (status 30))
 2631. (segment (start 114.808 143.51) (end 115.59 143.51) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6))
 2632. (segment (start 110.93 139.494) (end 111.984 139.494) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6))
 2633. (segment (start 113.538 142.24) (end 114.808 143.51) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6))
 2634. (segment (start 111.984 139.494) (end 113.538 141.048) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6))
 2635. (segment (start 113.538 141.048) (end 113.538 142.24) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 6))
 2636. (segment (start 110.93 138.694) (end 114.626 138.694) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 7) (status 30))
 2637. (segment (start 114.72 136.29) (end 114.32 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 7) (status 30))
 2638. (segment (start 114.72 138.6) (end 114.72 136.29) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 7) (status 30))
 2639. (segment (start 95.25 135.796) (end 95.09 135.636) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2640. (segment (start 95.25 140.605) (end 95.25 135.796) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2641. (segment (start 97.536 133.19) (end 95.09 135.636) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2642. (segment (start 99.06 105.156) (end 97.536 106.68) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2643. (segment (start 97.536 106.68) (end 97.536 133.19) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2644. (segment (start 99.06 104.14) (end 99.06 105.156) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2645. (segment (start 84.669999 149.439999) (end 86.36 151.13) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 11))
 2646. (segment (start 84.669999 148.169999) (end 84.669999 149.439999) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 11))
 2647. (segment (start 83.82 147.32) (end 84.669999 148.169999) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 11))
 2648. (segment (start 83.65 145.947919) (end 83.65 140.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 11))
 2649. (segment (start 83.82 146.117919) (end 83.65 145.947919) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 11))
 2650. (segment (start 83.82 147.32) (end 83.82 146.117919) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 11))
 2651. (segment (start 88.9 145.542) (end 88.9 145.796) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 12))
 2652. (segment (start 88.9 145.796) (end 88.9 147.32) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 12))
 2653. (segment (start 85.65 142.292) (end 88.9 145.542) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 12))
 2654. (segment (start 85.65 140.73) (end 85.65 142.292) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 12))
 2655. (segment (start 88.9 147.32) (end 88.9 151.13) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 12))
 2656. (segment (start 104.14 104.14) (end 104.14 105.41) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 13))
 2657. (segment (start 104.14 105.41) (end 106.934 108.204) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 13))
 2658. (segment (start 106.934 108.204) (end 106.934 123.698) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 13))
 2659. (segment (start 106.934 123.698) (end 101.092 129.54) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 13))
 2660. (segment (start 101.092 129.54) (end 101.092 137.16) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 13))
 2661. (segment (start 101.092 137.16) (end 100.584 137.668) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 13))
 2662. (segment (start 100.584 137.668) (end 100.33 137.922) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 13))
 2663. (via (at 104.648 143.256) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
 2664. (segment (start 104.68 145.744) (end 104.68 143.288) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 14))
 2665. (segment (start 104.68 143.288) (end 104.648 143.256) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 14))
 2666. (segment (start 104.648 142.690315) (end 104.648 143.256) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2667. (segment (start 98.552 107.188) (end 98.552 128.524) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2668. (segment (start 98.552 128.524) (end 104.648 134.62) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2669. (segment (start 101.6 104.14) (end 98.552 107.188) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2670. (segment (start 104.648 134.62) (end 104.648 142.690315) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2671. (segment (start 70.82 127.32) (end 71.12 127.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2672. (segment (start 70.079999 126.579999) (end 70.82 127.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2673. (segment (start 68.159999 126.579999) (end 70.079999 126.579999) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2674. (segment (start 67.31 125.73) (end 68.159999 126.579999) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2675. (segment (start 73.29 127.32) (end 73.93 126.68) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2676. (segment (start 71.12 127.32) (end 73.29 127.32) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2677. (segment (start 68.832081 123.51) (end 70.851961 123.51) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 18))
 2678. (segment (start 68.512081 123.19) (end 68.832081 123.51) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 18))
 2679. (segment (start 67.31 123.19) (end 68.512081 123.19) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 18))
 2680. (segment (start 112.688001 150.280001) (end 113.538 151.13) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 19) (status 30))
 2681. (segment (start 108.68 145.744) (end 108.68 147.288) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 19) (status 10))
 2682. (segment (start 108.68 147.288) (end 110.744 149.352) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 19))
 2683. (segment (start 110.744 149.352) (end 111.76 149.352) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 19))
 2684. (segment (start 111.76 149.352) (end 112.688001 150.280001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 19) (status 20))
 2685. (segment (start 110.998 150.622) (end 110.998 151.13) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 20) (status 30))
 2686. (segment (start 108.966 149.098) (end 110.998 151.13) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 20) (status 20))
 2687. (segment (start 107.88 148.012) (end 108.966 149.098) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 20))
 2688. (segment (start 107.88 145.744) (end 107.88 148.012) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 20) (status 10))
 2689. (segment (start 73.66 137.73) (end 71.058 137.73) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 22))
 2690. (segment (start 70.358 138.43) (end 70.358 141.986) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 22))
 2691. (segment (start 70.104 141.986) (end 67.31 144.78) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 22))
 2692. (segment (start 71.058 137.73) (end 70.358 138.43) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 22))
 2693. (segment (start 70.358 141.986) (end 70.104 141.986) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 22))
 2694. (segment (start 68.834 142.24) (end 67.31 142.24) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 23))
 2695. (segment (start 73.66 135.73) (end 71.28 135.73) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 23))
 2696. (segment (start 69.596 137.414) (end 69.596 141.478) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 23))
 2697. (segment (start 71.28 135.73) (end 69.596 137.414) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 23))
 2698. (segment (start 69.596 141.478) (end 68.834 142.24) (width 0.3) (layer F.Cu) (net 23))
 2699. (segment (start 120.396 139.7) (end 121.285 139.7) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 24) (status 20))
 2700. (via (at 115.824 145.688) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 24))
 2701. (segment (start 115.768 145.744) (end 115.824 145.688) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 24))
 2702. (segment (start 109.48 145.744) (end 115.768 145.744) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 24) (status 10))
 2703. (segment (start 117.729 143.256) (end 121.285 139.7) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24) (status 20))
 2704. (segment (start 115.824 145.688) (end 116.586 144.926) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2705. (segment (start 117.094 143.256) (end 117.729 143.256) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2706. (segment (start 116.586 144.926) (end 116.586 143.764) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2707. (segment (start 116.586 143.764) (end 117.094 143.256) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2708. (via (at 103.772 131.572) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 25))
 2709. (segment (start 103.88 131.68) (end 103.772 131.572) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2710. (segment (start 103.88 137.244) (end 103.88 131.68) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2711. (segment (start 115.697 131.572) (end 121.285 137.16) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 25))
 2712. (segment (start 103.772 131.572) (end 115.697 131.572) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 25))
 2713. (via (at 104.572 130.302) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
 2714. (segment (start 104.68 130.41) (end 104.572 130.302) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 26))
 2715. (segment (start 104.68 137.244) (end 104.68 130.41) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 26))
 2716. (segment (start 116.967 130.302) (end 121.285 134.62) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2717. (segment (start 104.572 130.302) (end 116.967 130.302) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2718. (segment (start 102.43 138.694) (end 102.43 130.488) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2719. (via (at 105.156 128.778) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 27))
 2720. (segment (start 104.14 128.778) (end 105.156 128.778) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2721. (segment (start 102.43 130.488) (end 104.14 128.778) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2722. (segment (start 106.426 129.54) (end 118.745 129.54) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2723. (segment (start 105.664 128.778) (end 106.426 129.54) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2724. (segment (start 118.745 129.54) (end 121.285 132.08) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2725. (segment (start 105.156 128.778) (end 105.664 128.778) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2726. (via (at 106.926947 128.516947) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 28))
 2727. (segment (start 105.48 129.963894) (end 106.926947 128.516947) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2728. (segment (start 105.48 137.244) (end 105.48 129.963894) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2729. (segment (start 120.435001 128.690001) (end 121.285 129.54) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 28))
 2730. (segment (start 107.326946 128.116948) (end 119.861948 128.116948) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 28))
 2731. (segment (start 119.861948 128.116948) (end 120.435001 128.690001) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 28))
 2732. (segment (start 106.926947 128.516947) (end 107.326946 128.116948) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 28))
 2733. (segment (start 96.2 142.605) (end 96.2 144.78) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2734. (segment (start 98.089 142.605) (end 98.298 142.814) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2735. (segment (start 96.2 142.605) (end 98.089 142.605) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2736. (segment (start 78.74 142.29) (end 78.47 142.56) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 30))
 2737. (segment (start 78.74 139.78) (end 78.74 142.29) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 30))
 2738. (segment (start 73.3 125.41) (end 73.93 124.78) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 31))
 2739. (segment (start 71.12 125.41) (end 73.3 125.41) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 31))
 2740. (via (at 98.298 144.714) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 32))
 2741. (segment (start 99.328 145.744) (end 98.298 144.714) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2742. (segment (start 103.88 145.744) (end 99.328 145.744) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2743. (segment (start 90.518 135.73) (end 87.66 135.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2744. (segment (start 105.48 145.744) (end 105.463001 145.760999) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2745. (segment (start 96.266 147.828) (end 94.3 145.862) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2746. (segment (start 104.902 147.828) (end 96.266 147.828) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2747. (segment (start 105.48 145.744) (end 105.48 146.798) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2748. (segment (start 105.41 147.32) (end 104.902 147.828) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2749. (segment (start 94.3 145.862) (end 94.3 143.764) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2750. (segment (start 105.48 146.798) (end 105.41 146.868) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2751. (segment (start 105.41 146.868) (end 105.41 147.32) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2752. (segment (start 94.904 143.764) (end 95.25 143.418) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2753. (segment (start 94.3 143.764) (end 94.904 143.764) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2754. (segment (start 95.25 143.418) (end 95.25 138.938) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2755. (segment (start 92.042 135.73) (end 87.66 135.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2756. (segment (start 95.25 138.938) (end 92.042 135.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2757. (segment (start 85.33 135.73) (end 85.17 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2758. (via (at 85.17 135.89) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 33))
 2759. (segment (start 87.66 135.73) (end 85.33 135.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2760. (segment (start 73.66 129.73) (end 74.358 129.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 34))
 2761. (via (at 76.454 134.62) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 34))
 2762. (segment (start 76.454 131.826) (end 76.454 134.62) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 34))
 2763. (segment (start 74.358 129.73) (end 76.454 131.826) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 34))
 2764. (segment (start 76.454 134.62) (end 75.692 134.62) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 34))
 2765. (segment (start 74.676 135.636) (end 73.232 135.636) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 34))
 2766. (segment (start 75.692 134.62) (end 74.676 135.636) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 34))
 2767. (segment (start 76.2 137.08) (end 78.74 137.08) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 35))
 2768. (via (at 78.74 137.08) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 35))
 2769. (segment (start 79.39 137.73) (end 78.74 137.08) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 35))
 2770. (segment (start 87.66 137.73) (end 79.39 137.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 35))
 2771. (segment (start 93.472 141.478) (end 94.3 141.478) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 36))
 2772. (segment (start 92.964 141.986) (end 93.472 141.478) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 36))
 2773. (segment (start 106.28 145.744) (end 106.28 147.466) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 36))
 2774. (segment (start 106.28 147.466) (end 105.156 148.59) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 36))
 2775. (segment (start 95.504 148.59) (end 92.964 146.05) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 36))
 2776. (segment (start 92.964 146.05) (end 92.964 141.986) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 36))
 2777. (segment (start 105.156 148.59) (end 95.504 148.59) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 36))
 2778. (segment (start 114.3 144.78) (end 121.285 144.78) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 37) (status 20))
 2779. (segment (start 113.014 143.494) (end 114.3 144.78) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 37))
 2780. (segment (start 110.93 143.494) (end 113.014 143.494) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 37) (status 10))
 2781. (segment (start 109.474 136.184) (end 109.474 132.334) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2782. (segment (start 109.48 136.19) (end 109.474 136.184) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2783. (segment (start 109.474 132.334) (end 121.158 120.65) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2784. (segment (start 109.48 137.244) (end 109.48 136.19) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2785. (segment (start 119.12602 119.63398) (end 120.904 117.856) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2786. (segment (start 119.12602 121.040019) (end 119.12602 119.63398) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2787. (segment (start 108.68 137.244) (end 108.68 131.604) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2788. (segment (start 108.68 131.604) (end 112.268 128.016) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2789. (segment (start 112.268 128.016) (end 112.268 127.898038) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2790. (segment (start 112.268 127.898038) (end 119.12602 121.040019) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2791. (segment (start 81.346 127.046) (end 81.3 127) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2792. (segment (start 81.346 129.286) (end 81.346 127.046) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2793. (segment (start 75.93 126.384) (end 75.93 125.73) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2794. (segment (start 76.546 127) (end 75.93 126.384) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2795. (segment (start 81.3 127) (end 76.546 127) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2796. (via (at 75.93 125.73) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 41))
 2797. (segment (start 73.66 125.73) (end 75.93 125.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 41))
 2798. (segment (start 74.236 133.35) (end 74.93 132.656) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2799. (segment (start 73.232 133.35) (end 74.236 133.35) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2800. (segment (start 74.93 132.656) (end 74.93 128.27) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2801. (segment (start 75.93 127.27) (end 75.93 125.73) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2802. (segment (start 74.93 128.27) (end 75.93 127.27) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 41))
 2803. (segment (start 71.42 129.22) (end 72.116 128.524) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 43))
 2804. (segment (start 71.12 129.22) (end 71.42 129.22) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 43))
 2805. (segment (start 72.182 128.59) (end 73.93 128.59) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 43))
 2806. (segment (start 72.116 128.524) (end 72.182 128.59) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 43))
 2807. (segment (start 77.22 119.38) (end 77.54 119.06) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 44))
 2808. (segment (start 73.62 119.38) (end 77.22 119.38) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 44))
 2809. (segment (start 77.39 119.21) (end 77.54 119.06) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 44))
 2810. (segment (start 77.39 121.92) (end 77.39 119.21) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 44))
 2811. (segment (start 67.31 116.84) (end 71.04 116.84) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 45))
 2812. (segment (start 71.12 116.92) (end 71.04 116.84) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 45))
 2813. (segment (start 71.12 119.38) (end 71.12 116.92) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 45))
 2814. (segment (start 73.66 127.73) (end 75.724 127.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 47))
 2815. (segment (start 76.838001 126.615999) (end 76.838001 124.583999) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 47))
 2816. (segment (start 75.724 127.73) (end 76.838001 126.615999) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 47))
 2817. (via (at 77.47 123.952) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 47))
 2818. (segment (start 76.838001 124.583999) (end 77.47 123.952) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 47))
 2819. (segment (start 86.126 121.9) (end 87.63 121.9) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 47))
 2820. (segment (start 84.074 123.952) (end 86.126 121.9) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 47))
 2821. (segment (start 77.47 123.952) (end 84.074 123.952) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 47))
 2822. (segment (start 91.44 150.368) (end 91.44 151.13) (width 0.381) (layer F.Cu) (net 49) (status 30))
 2823. (via (at 85.17 133.35) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 49))
 2824. (segment (start 85.55 133.73) (end 85.17 133.35) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 49))
 2825. (segment (start 87.66 133.73) (end 85.55 133.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 49))
 2826. (segment (start 75.93 129.778) (end 75.93 129.54) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2827. (segment (start 85.17 133.35) (end 85.17 132.446) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2828. (segment (start 77.978 131.826) (end 75.93 129.778) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2829. (segment (start 85.17 132.446) (end 84.55 131.826) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2830. (segment (start 84.55 131.826) (end 77.978 131.826) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2831. (segment (start 91.44 149.927919) (end 91.44 151.13) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2832. (segment (start 91.44 135.636) (end 91.44 149.927919) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2833. (segment (start 89.154 133.35) (end 91.44 135.636) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2834. (segment (start 85.17 133.35) (end 89.154 133.35) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 49))
 2835. (segment (start 109.22 127.508) (end 109.22 104.14) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 50))
 2836. (segment (start 106.28 130.448) (end 109.22 127.508) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 50))
 2837. (segment (start 106.28 137.244) (end 106.28 130.448) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 50))
 2838. (segment (start 78.598 114.38) (end 79.502 114.38) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 52))
 2839. (segment (start 77.54 115.438) (end 78.598 114.38) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 52))
 2840. (segment (start 77.54 117.16) (end 77.54 115.438) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 52))
 2841. (segment (start 107.88 131.388) (end 107.88 137.244) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 53))
 2842. (segment (start 119.634 115.57) (end 118.49101 116.71299) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 53))
 2843. (segment (start 121.158 115.57) (end 119.634 115.57) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 53))
 2844. (segment (start 118.49101 116.71299) (end 118.49101 120.77699) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 53))
 2845. (segment (start 118.49101 120.77699) (end 107.88 131.388) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 53))
 2846. (segment (start 120.65 113.03) (end 121.158 113.03) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 54))
 2847. (segment (start 107.08 137.244) (end 107.08 130.918) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 54))
 2848. (segment (start 107.08 130.918) (end 117.856 120.142) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 54))
 2849. (segment (start 117.856 115.824) (end 120.65 113.03) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 54))
 2850. (segment (start 117.856 120.142) (end 117.856 115.824) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 54))
 2851. (segment (start 116.078 105.918) (end 114.3 104.14) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 55))
 2852. (segment (start 116.078 110.49) (end 116.078 105.918) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 55))
 2853. (segment (start 117.602 104.902) (end 116.84 104.14) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 56))
 2854. (segment (start 117.602 111.76) (end 117.602 104.902) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 56))
 2855. (segment (start 116.332 113.03) (end 117.602 111.76) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 56))
 2856. (segment (start 116.078 113.03) (end 116.332 113.03) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 56))
 2857. (segment (start 120.396 109.22) (end 121.92 109.22) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 57))
 2858. (segment (start 116.078 119.38) (end 116.839999 118.618001) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 57))
 2859. (segment (start 116.839999 118.618001) (end 117.093999 118.618001) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 57))
 2860. (segment (start 117.093999 118.618001) (end 118.74501 116.96699) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 57))
 2861. (segment (start 118.74501 110.87099) (end 120.396 109.22) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 57))
 2862. (segment (start 118.74501 116.96699) (end 118.74501 110.87099) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 57))
 2863. (segment (start 120.816 106.68) (end 121.92 106.68) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 58))
 2864. (segment (start 118.11 109.386) (end 120.816 106.68) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 58))
 2865. (segment (start 118.11 114.808) (end 118.11 109.386) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 58))
 2866. (segment (start 116.078 116.84) (end 118.11 114.808) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 58))
 2867. (segment (start 100.584 124.46) (end 100.838 124.46) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 59))
 2868. (segment (start 99.76037 119.38) (end 99.06 120.08037) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 59))
 2869. (segment (start 99.06 120.08037) (end 99.06 122.936) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 59))
 2870. (segment (start 100.838 119.38) (end 99.76037 119.38) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 59))
 2871. (segment (start 99.06 122.936) (end 100.584 124.46) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 59))
 2872. (segment (start 93.568 131.73) (end 100.838 124.46) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 59))
 2873. (segment (start 87.66 131.73) (end 93.568 131.73) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 59))
 2874. )