keypad.kicad_pcb 192 KB


 1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.0-rc2-109-g0e3be5776-dirty)-sonnt")
 2. (general
 3. (thickness 1.6)
 4. (drawings 7)
 5. (tracks 416)
 6. (zones 0)
 7. (modules 61)
 8. (nets 40)
 9. )
 10. (page A4)
 11. (layers
 12. (0 F.Cu signal)
 13. (31 B.Cu signal)
 14. (32 B.Adhes user)
 15. (33 F.Adhes user)
 16. (34 B.Paste user)
 17. (35 F.Paste user)
 18. (36 B.SilkS user)
 19. (37 F.SilkS user)
 20. (38 B.Mask user)
 21. (39 F.Mask user)
 22. (40 Dwgs.User user)
 23. (41 Cmts.User user)
 24. (42 Eco1.User user)
 25. (43 Eco2.User user)
 26. (44 Edge.Cuts user)
 27. (45 Margin user)
 28. (46 B.CrtYd user)
 29. (47 F.CrtYd user)
 30. (48 B.Fab user)
 31. (49 F.Fab user)
 32. )
 33. (setup
 34. (last_trace_width 0.254)
 35. (trace_clearance 0.2286)
 36. (zone_clearance 0.508)
 37. (zone_45_only no)
 38. (trace_min 0.2)
 39. (segment_width 0.2)
 40. (edge_width 0.15)
 41. (via_size 0.8)
 42. (via_drill 0.4)
 43. (via_min_size 0.4)
 44. (via_min_drill 0.3)
 45. (uvia_size 0.3)
 46. (uvia_drill 0.1)
 47. (uvias_allowed no)
 48. (uvia_min_size 0.2)
 49. (uvia_min_drill 0.1)
 50. (pcb_text_width 0.3)
 51. (pcb_text_size 1.5 1.5)
 52. (mod_edge_width 0.15)
 53. (mod_text_size 1 1)
 54. (mod_text_width 0.15)
 55. (pad_size 1.524 1.524)
 56. (pad_drill 0.762)
 57. (pad_to_mask_clearance 0.2)
 58. (aux_axis_origin 0 0)
 59. (visible_elements FFFFFF7F)
 60. (pcbplotparams
 61. (layerselection 0x010fc_ffffffff)
 62. (usegerberextensions false)
 63. (usegerberattributes false)
 64. (usegerberadvancedattributes false)
 65. (creategerberjobfile false)
 66. (excludeedgelayer true)
 67. (linewidth 0.100000)
 68. (plotframeref false)
 69. (viasonmask false)
 70. (mode 1)
 71. (useauxorigin false)
 72. (hpglpennumber 1)
 73. (hpglpenspeed 20)
 74. (hpglpendiameter 15.000000)
 75. (psnegative false)
 76. (psa4output false)
 77. (plotreference true)
 78. (plotvalue true)
 79. (plotinvisibletext false)
 80. (padsonsilk false)
 81. (subtractmaskfromsilk false)
 82. (outputformat 1)
 83. (mirror false)
 84. (drillshape 1)
 85. (scaleselection 1)
 86. (outputdirectory ""))
 87. )
 88. (net 0 "")
 89. (net 1 GND)
 90. (net 2 "Net-(C1-Pad1)")
 91. (net 3 "Net-(C2-Pad1)")
 92. (net 4 "Net-(C3-Pad1)")
 93. (net 5 "Net-(C4-Pad2)")
 94. (net 6 "Net-(C5-Pad2)")
 95. (net 7 "Net-(C6-Pad2)")
 96. (net 8 +5V)
 97. (net 9 "Net-(C9-Pad1)")
 98. (net 10 "Net-(C10-Pad1)")
 99. (net 11 "Net-(C11-Pad1)")
 100. (net 12 "Net-(C12-Pad2)")
 101. (net 13 "Net-(C13-Pad2)")
 102. (net 14 "Net-(C14-Pad2)")
 103. (net 15 /K5)
 104. (net 16 /K4)
 105. (net 17 /K3)
 106. (net 18 /K21)
 107. (net 19 /K20)
 108. (net 20 /K19)
 109. (net 21 /K1)
 110. (net 22 /K2)
 111. (net 23 /K6)
 112. (net 24 /K7)
 113. (net 25 /K8)
 114. (net 26 /K16)
 115. (net 27 /K15)
 116. (net 28 /K14)
 117. (net 29 /K13)
 118. (net 30 /SDO1)
 119. (net 31 /SCL1)
 120. (net 32 /K12)
 121. (net 33 /K11)
 122. (net 34 /K10)
 123. (net 35 /K9)
 124. (net 36 /K17)
 125. (net 37 /K18)
 126. (net 38 /SCL2)
 127. (net 39 /SDO2)
 128. (net_class Default "This is the default net class."
 129. (clearance 0.2286)
 130. (trace_width 0.254)
 131. (via_dia 0.8)
 132. (via_drill 0.4)
 133. (uvia_dia 0.3)
 134. (uvia_drill 0.1)
 135. (add_net +5V)
 136. (add_net /K1)
 137. (add_net /K10)
 138. (add_net /K11)
 139. (add_net /K12)
 140. (add_net /K13)
 141. (add_net /K14)
 142. (add_net /K15)
 143. (add_net /K16)
 144. (add_net /K17)
 145. (add_net /K18)
 146. (add_net /K19)
 147. (add_net /K2)
 148. (add_net /K20)
 149. (add_net /K21)
 150. (add_net /K3)
 151. (add_net /K4)
 152. (add_net /K5)
 153. (add_net /K6)
 154. (add_net /K7)
 155. (add_net /K8)
 156. (add_net /K9)
 157. (add_net /SCL1)
 158. (add_net /SCL2)
 159. (add_net /SDO1)
 160. (add_net /SDO2)
 161. (add_net GND)
 162. (add_net "Net-(C1-Pad1)")
 163. (add_net "Net-(C10-Pad1)")
 164. (add_net "Net-(C11-Pad1)")
 165. (add_net "Net-(C12-Pad2)")
 166. (add_net "Net-(C13-Pad2)")
 167. (add_net "Net-(C14-Pad2)")
 168. (add_net "Net-(C2-Pad1)")
 169. (add_net "Net-(C3-Pad1)")
 170. (add_net "Net-(C4-Pad2)")
 171. (add_net "Net-(C5-Pad2)")
 172. (add_net "Net-(C6-Pad2)")
 173. (add_net "Net-(C9-Pad1)")
 174. )
 175. (module Housings_SSOP:SSOP-28_3.9x9.9mm_Pitch0.635mm (layer B.Cu) (tedit 59E203B9) (tstamp 5B90F8AA)
 176. (at 68.326 90.17)
 177. (descr "SSOP28: plastic shrink small outline package; 28 leads; body width 3.9 mm; lead pitch 0.635; (see http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/38901fb.pdf)")
 178. (tags "SSOP 0.635")
 179. (path /5B8F5AD2)
 180. (attr smd)
 181. (fp_text reference U9 (at 0 5.9) (layer B.SilkS)
 182. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 183. )
 184. (fp_text value ttp229 (at -0.1 -6.2) (layer B.Fab)
 185. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 186. )
 187. (fp_line (start -0.95 4.95) (end 1.95 4.95) (layer B.Fab) (width 0.15))
 188. (fp_line (start 1.95 4.95) (end 1.95 -4.95) (layer B.Fab) (width 0.15))
 189. (fp_line (start 1.95 -4.95) (end -1.95 -4.95) (layer B.Fab) (width 0.15))
 190. (fp_line (start -1.95 -4.95) (end -1.95 4) (layer B.Fab) (width 0.15))
 191. (fp_line (start -1.95 4) (end -0.95 4.95) (layer B.Fab) (width 0.15))
 192. (fp_line (start -3.45 5.2) (end -3.45 -5.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 193. (fp_line (start 3.45 5.2) (end 3.45 -5.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 194. (fp_line (start -3.45 5.2) (end 3.45 5.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 195. (fp_line (start -3.45 -5.2) (end 3.45 -5.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 196. (fp_line (start -2.075 5.08) (end -2.075 4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 197. (fp_line (start 2.075 5.08) (end 2.075 4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 198. (fp_line (start 2.075 -5.08) (end 2.075 -4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 199. (fp_line (start -2.075 -5.08) (end -2.075 -4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 200. (fp_line (start -2.075 5.08) (end 2.075 5.08) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 201. (fp_line (start -2.075 -5.08) (end 2.075 -5.08) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 202. (fp_line (start -2.075 4.6) (end -3.2 4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 203. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 204. (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 205. )
 206. (pad 1 smd rect (at -2.6 4.1275) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 207. (net 16 /K4))
 208. (pad 2 smd rect (at -2.6 3.4925) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 209. (net 17 /K3))
 210. (pad 3 smd rect (at -2.6 2.8575) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 211. (pad 4 smd rect (at -2.6 2.2225) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 212. (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
 213. (pad 5 smd rect (at -2.6 1.5875) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 214. (net 22 /K2))
 215. (pad 6 smd rect (at -2.6 0.9525) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 216. (net 21 /K1))
 217. (pad 7 smd rect (at -2.6 0.3175) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 218. (net 26 /K16))
 219. (pad 8 smd rect (at -2.6 -0.3175) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 220. (net 27 /K15))
 221. (pad 9 smd rect (at -2.6 -0.9525) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 222. (net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
 223. (pad 10 smd rect (at -2.6 -1.5875) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 224. (net 28 /K14))
 225. (pad 11 smd rect (at -2.6 -2.2225) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 226. (net 29 /K13))
 227. (pad 12 smd rect (at -2.6 -2.8575) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 228. (net 30 /SDO1))
 229. (pad 13 smd rect (at -2.6 -3.4925) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 230. (net 31 /SCL1))
 231. (pad 14 smd rect (at -2.6 -4.1275) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 232. (net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
 233. (pad 15 smd rect (at 2.6 -4.1275) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 234. (net 32 /K12))
 235. (pad 16 smd rect (at 2.6 -3.4925) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 236. (net 33 /K11))
 237. (pad 17 smd rect (at 2.6 -2.8575) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 238. (net 7 "Net-(C6-Pad2)"))
 239. (pad 18 smd rect (at 2.6 -2.2225) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 240. (net 34 /K10))
 241. (pad 19 smd rect (at 2.6 -1.5875) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 242. (net 35 /K9))
 243. (pad 20 smd rect (at 2.6 -0.9525) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 244. (net 1 GND))
 245. (pad 21 smd rect (at 2.6 -0.3175) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 246. (net 25 /K8))
 247. (pad 22 smd rect (at 2.6 0.3175) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 248. (net 24 /K7))
 249. (pad 23 smd rect (at 2.6 0.9525) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 250. (net 6 "Net-(C5-Pad2)"))
 251. (pad 24 smd rect (at 2.6 1.5875) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 252. (net 23 /K6))
 253. (pad 25 smd rect (at 2.6 2.2225) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 254. (net 15 /K5))
 255. (pad 26 smd rect (at 2.6 2.8575) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 256. (net 8 +5V))
 257. (pad 27 smd rect (at 2.6 3.4925) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 258. (net 1 GND))
 259. (pad 28 smd rect (at 2.6 4.1275) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 260. (net 5 "Net-(C4-Pad2)"))
 261. (model ${KISYS3DMOD}/Housings_SSOP.3dshapes/SSOP-28_3.9x9.9mm_Pitch0.635mm.wrl
 262. (at (xyz 0 0 0))
 263. (scale (xyz 1 1 1))
 264. (rotate (xyz 0 0 0))
 265. )
 266. )
 267. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F6CC)
 268. (at 65.024 99.314 270)
 269. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 270. (tags "capacitor 0805")
 271. (path /5B900EE6)
 272. (attr smd)
 273. (fp_text reference C1 (at 0 1.75 270) (layer B.SilkS)
 274. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 275. )
 276. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 277. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 278. )
 279. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 280. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 281. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 282. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 283. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 284. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 285. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 286. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 287. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 288. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 289. (fp_text user %R (at 0 1.75 270) (layer B.Fab)
 290. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 291. )
 292. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 293. (net 1 GND))
 294. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 295. (net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
 296. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 297. (at (xyz 0 0 0))
 298. (scale (xyz 1 1 1))
 299. (rotate (xyz 0 0 0))
 300. )
 301. )
 302. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F6DD)
 303. (at 65.024 79.756 90)
 304. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 305. (tags "capacitor 0805")
 306. (path /5B90123B)
 307. (attr smd)
 308. (fp_text reference C2 (at 0 1.75 90) (layer B.SilkS)
 309. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 310. )
 311. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 312. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 313. )
 314. (fp_text user %R (at 0 1.75 90) (layer B.Fab)
 315. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 316. )
 317. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 318. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 319. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 320. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 321. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 322. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 323. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 324. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 325. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 326. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 327. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 328. (net 3 "Net-(C2-Pad1)"))
 329. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 330. (net 1 GND))
 331. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 332. (at (xyz 0 0 0))
 333. (scale (xyz 1 1 1))
 334. (rotate (xyz 0 0 0))
 335. )
 336. )
 337. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F6EE)
 338. (at 67.564 79.736 90)
 339. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 340. (tags "capacitor 0805")
 341. (path /5B9012CB)
 342. (attr smd)
 343. (fp_text reference C3 (at 0 1.75 90) (layer B.SilkS)
 344. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 345. )
 346. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 347. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 348. )
 349. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 350. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 351. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 352. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 353. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 354. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 355. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 356. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 357. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 358. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 359. (fp_text user %R (at 0 1.75 90) (layer B.Fab)
 360. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 361. )
 362. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 363. (net 1 GND))
 364. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 365. (net 4 "Net-(C3-Pad1)"))
 366. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 367. (at (xyz 0 0 0))
 368. (scale (xyz 1 1 1))
 369. (rotate (xyz 0 0 0))
 370. )
 371. )
 372. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F6FF)
 373. (at 77.47 94.234 180)
 374. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 375. (tags "capacitor 0805")
 376. (path /5B901535)
 377. (attr smd)
 378. (fp_text reference C4 (at 0 1.75 180) (layer B.SilkS)
 379. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 380. )
 381. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 382. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 383. )
 384. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 385. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 386. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 387. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 388. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 389. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 390. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 391. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 392. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 393. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 394. (fp_text user %R (at 0 1.75 180) (layer B.Fab)
 395. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 396. )
 397. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 398. (net 5 "Net-(C4-Pad2)"))
 399. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 400. (net 1 GND))
 401. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 402. (at (xyz 0 0 0))
 403. (scale (xyz 1 1 1))
 404. (rotate (xyz 0 0 0))
 405. )
 406. )
 407. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F710)
 408. (at 77.47 90.678 180)
 409. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 410. (tags "capacitor 0805")
 411. (path /5B901406)
 412. (attr smd)
 413. (fp_text reference C5 (at 0 1.75 180) (layer B.SilkS)
 414. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 415. )
 416. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 417. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 418. )
 419. (fp_text user %R (at 0 1.75 180) (layer B.Fab)
 420. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 421. )
 422. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 423. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 424. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 425. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 426. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 427. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 428. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 429. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 430. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 431. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 432. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 433. (net 1 GND))
 434. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 435. (net 6 "Net-(C5-Pad2)"))
 436. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 437. (at (xyz 0 0 0))
 438. (scale (xyz 1 1 1))
 439. (rotate (xyz 0 0 0))
 440. )
 441. )
 442. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F721)
 443. (at 77.47 86.36 180)
 444. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 445. (tags "capacitor 0805")
 446. (path /5B901386)
 447. (attr smd)
 448. (fp_text reference C6 (at 0 1.75 180) (layer B.SilkS)
 449. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 450. )
 451. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 452. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 453. )
 454. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 455. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 456. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 457. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 458. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 459. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 460. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 461. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 462. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 463. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 464. (fp_text user %R (at 0 1.75 180) (layer B.Fab)
 465. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 466. )
 467. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 468. (net 7 "Net-(C6-Pad2)"))
 469. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 470. (net 1 GND))
 471. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 472. (at (xyz 0 0 0))
 473. (scale (xyz 1 1 1))
 474. (rotate (xyz 0 0 0))
 475. )
 476. )
 477. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F732)
 478. (at 70.358 79.756 270)
 479. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 480. (tags "capacitor 0805")
 481. (path /5B93E69D)
 482. (attr smd)
 483. (fp_text reference C7 (at 0 1.75 270) (layer B.SilkS)
 484. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 485. )
 486. (fp_text value 104 (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 487. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 488. )
 489. (fp_text user %R (at 0 1.75 270) (layer B.Fab)
 490. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 491. )
 492. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 493. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 494. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 495. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 496. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 497. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 498. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 499. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 500. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 501. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 502. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 503. (net 1 GND))
 504. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 505. (net 8 +5V))
 506. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 507. (at (xyz 0 0 0))
 508. (scale (xyz 1 1 1))
 509. (rotate (xyz 0 0 0))
 510. )
 511. )
 512. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F743)
 513. (at 72.644 79.756 270)
 514. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 515. (tags "capacitor 0805")
 516. (path /5B93E92D)
 517. (attr smd)
 518. (fp_text reference C8 (at 0 1.75 270) (layer B.SilkS)
 519. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 520. )
 521. (fp_text value 106 (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 522. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 523. )
 524. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 525. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 526. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 527. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 528. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 529. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 530. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 531. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 532. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 533. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 534. (fp_text user %R (at 0 1.75 270) (layer B.Fab)
 535. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 536. )
 537. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 538. (net 8 +5V))
 539. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 540. (net 1 GND))
 541. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 542. (at (xyz 0 0 0))
 543. (scale (xyz 1 1 1))
 544. (rotate (xyz 0 0 0))
 545. )
 546. )
 547. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F754)
 548. (at 169.164 92.202 90)
 549. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 550. (tags "capacitor 0805")
 551. (path /5B901603)
 552. (attr smd)
 553. (fp_text reference C9 (at 0 1.75 90) (layer B.SilkS)
 554. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 555. )
 556. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 557. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 558. )
 559. (fp_text user %R (at 0 1.75 90) (layer B.Fab)
 560. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 561. )
 562. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 563. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 564. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 565. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 566. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 567. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 568. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 569. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 570. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 571. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 572. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 573. (net 9 "Net-(C9-Pad1)"))
 574. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 575. (net 1 GND))
 576. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 577. (at (xyz 0 0 0))
 578. (scale (xyz 1 1 1))
 579. (rotate (xyz 0 0 0))
 580. )
 581. )
 582. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F765)
 583. (at 168.148 111.76 270)
 584. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 585. (tags "capacitor 0805")
 586. (path /5B901687)
 587. (attr smd)
 588. (fp_text reference C10 (at 0 1.75 270) (layer B.SilkS)
 589. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 590. )
 591. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 592. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 593. )
 594. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 595. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 596. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 597. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 598. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 599. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 600. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 601. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 602. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 603. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 604. (fp_text user %R (at 0 1.75 270) (layer B.Fab)
 605. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 606. )
 607. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 608. (net 1 GND))
 609. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 610. (net 10 "Net-(C10-Pad1)"))
 611. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 612. (at (xyz 0 0 0))
 613. (scale (xyz 1 1 1))
 614. (rotate (xyz 0 0 0))
 615. )
 616. )
 617. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F776)
 618. (at 170.942 111.76 270)
 619. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 620. (tags "capacitor 0805")
 621. (path /5B9016F1)
 622. (attr smd)
 623. (fp_text reference C11 (at 0 1.75 270) (layer B.SilkS)
 624. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 625. )
 626. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 627. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 628. )
 629. (fp_text user %R (at 0 1.75 270) (layer B.Fab)
 630. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 631. )
 632. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 633. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 634. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 635. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 636. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 637. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 638. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 639. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 640. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 641. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 642. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 643. (net 11 "Net-(C11-Pad1)"))
 644. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 645. (net 1 GND))
 646. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 647. (at (xyz 0 0 0))
 648. (scale (xyz 1 1 1))
 649. (rotate (xyz 0 0 0))
 650. )
 651. )
 652. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F787)
 653. (at 162.814 102.616)
 654. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 655. (tags "capacitor 0805")
 656. (path /5B9017D3)
 657. (attr smd)
 658. (fp_text reference C12 (at 0 1.75) (layer B.SilkS)
 659. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 660. )
 661. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 662. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 663. )
 664. (fp_text user %R (at 0 1.75) (layer B.Fab)
 665. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 666. )
 667. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 668. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 669. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 670. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 671. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 672. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 673. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 674. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 675. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 676. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 677. (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 678. (net 1 GND))
 679. (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 680. (net 12 "Net-(C12-Pad2)"))
 681. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 682. (at (xyz 0 0 0))
 683. (scale (xyz 1 1 1))
 684. (rotate (xyz 0 0 0))
 685. )
 686. )
 687. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F798)
 688. (at 163.068 106.172)
 689. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 690. (tags "capacitor 0805")
 691. (path /5B901757)
 692. (attr smd)
 693. (fp_text reference C13 (at 0 1.75) (layer B.SilkS)
 694. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 695. )
 696. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 697. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 698. )
 699. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 700. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 701. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 702. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 703. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 704. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 705. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 706. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 707. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 708. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 709. (fp_text user %R (at 0 1.75) (layer B.Fab)
 710. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 711. )
 712. (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 713. (net 13 "Net-(C13-Pad2)"))
 714. (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 715. (net 1 GND))
 716. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 717. (at (xyz 0 0 0))
 718. (scale (xyz 1 1 1))
 719. (rotate (xyz 0 0 0))
 720. )
 721. )
 722. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F7A9)
 723. (at 162.814 97.282)
 724. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 725. (tags "capacitor 0805")
 726. (path /5B901845)
 727. (attr smd)
 728. (fp_text reference C14 (at 0 1.75) (layer B.SilkS)
 729. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 730. )
 731. (fp_text value 0-50pF (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 732. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 733. )
 734. (fp_text user %R (at 0 1.75) (layer B.Fab)
 735. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 736. )
 737. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 738. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 739. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 740. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 741. (fp_line (start 0.5 0.85) (end -0.5 0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 742. (fp_line (start -0.5 -0.85) (end 0.5 -0.85) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 743. (fp_line (start -2.25 0.88) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 744. (fp_line (start -2.25 0.88) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 745. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end 2.25 0.88) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 746. (fp_line (start 2.25 -0.87) (end -2.25 -0.87) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 747. (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 748. (net 1 GND))
 749. (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 750. (net 14 "Net-(C14-Pad2)"))
 751. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 752. (at (xyz 0 0 0))
 753. (scale (xyz 1 1 1))
 754. (rotate (xyz 0 0 0))
 755. )
 756. )
 757. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F7BA)
 758. (at 172.466 94.996 270)
 759. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 760. (tags "capacitor 0805")
 761. (path /5B8F665D)
 762. (attr smd)
 763. (fp_text reference C15 (at 0 -1.75 270) (layer F.SilkS)
 764. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 765. )
 766. (fp_text value 104 (at 0 1.75 270) (layer F.Fab)
 767. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 768. )
 769. (fp_text user %R (at 0 -1.75 270) (layer F.Fab)
 770. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 771. )
 772. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 773. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 774. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 775. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 776. (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 777. (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 778. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 779. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 780. (fp_line (start 2.25 0.87) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 781. (fp_line (start 2.25 0.87) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 782. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 783. (net 1 GND))
 784. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 785. (net 8 +5V))
 786. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 787. (at (xyz 0 0 0))
 788. (scale (xyz 1 1 1))
 789. (rotate (xyz 0 0 0))
 790. )
 791. )
 792. (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA84A8) (tstamp 5B90F7CB)
 793. (at 170.18 94.996 270)
 794. (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
 795. (tags "capacitor 0805")
 796. (path /5B8F657D)
 797. (attr smd)
 798. (fp_text reference C16 (at 0 -1.75 270) (layer F.SilkS)
 799. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 800. )
 801. (fp_text value 106 (at 0 1.75 270) (layer F.Fab)
 802. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 803. )
 804. (fp_line (start 2.25 0.87) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 805. (fp_line (start 2.25 0.87) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 806. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end -2.25 0.87) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 807. (fp_line (start -2.25 -0.88) (end 2.25 -0.88) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 808. (fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 809. (fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 810. (fp_line (start -1 -0.62) (end 1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 811. (fp_line (start 1 -0.62) (end 1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 812. (fp_line (start 1 0.62) (end -1 0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 813. (fp_line (start -1 0.62) (end -1 -0.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
 814. (fp_text user %R (at 0 -1.75 270) (layer F.Fab)
 815. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 816. )
 817. (pad 2 smd rect (at 1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 818. (net 8 +5V))
 819. (pad 1 smd rect (at -1.25 0 270) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 820. (net 1 GND))
 821. (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
 822. (at (xyz 0 0 0))
 823. (scale (xyz 1 1 1))
 824. (rotate (xyz 0 0 0))
 825. )
 826. )
 827. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B90F7ED)
 828. (at 76.2 121.412 270)
 829. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 830. (tags "resistor 0805")
 831. (path /5B927AF0)
 832. (attr smd)
 833. (fp_text reference R2 (at 0 1.65 270) (layer B.SilkS)
 834. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 835. )
 836. (fp_text value 820K (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab)
 837. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 838. )
 839. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 840. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 841. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 842. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 843. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 844. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 845. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 846. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 847. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 848. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 849. (fp_text user %R (at 0 0.2075 270) (layer B.Fab)
 850. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 851. )
 852. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 853. (net 1 GND))
 854. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 855. (net 16 /K4))
 856. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 857. (at (xyz 0 0 0))
 858. (scale (xyz 1 1 1))
 859. (rotate (xyz 0 0 0))
 860. )
 861. )
 862. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5B90F7FE)
 863. (at 77.47 103.124)
 864. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 865. (tags "resistor 0805")
 866. (path /5B927B54)
 867. (attr smd)
 868. (fp_text reference R3 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 869. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 870. )
 871. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 872. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 873. )
 874. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 875. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 876. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 877. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 878. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 879. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 880. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 881. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 882. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 883. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 884. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 885. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 886. )
 887. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 888. (net 1 GND))
 889. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 890. (net 17 /K3))
 891. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 892. (at (xyz 0 0 0))
 893. (scale (xyz 1 1 1))
 894. (rotate (xyz 0 0 0))
 895. )
 896. )
 897. (module Housings_SSOP:SSOP-28_3.9x9.9mm_Pitch0.635mm (layer B.Cu) (tedit 59E203B9) (tstamp 5B90F947)
 898. (at 169.672 103.124 180)
 899. (descr "SSOP28: plastic shrink small outline package; 28 leads; body width 3.9 mm; lead pitch 0.635; (see http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/38901fb.pdf)")
 900. (tags "SSOP 0.635")
 901. (path /5B8F5C74)
 902. (attr smd)
 903. (fp_text reference U22 (at 0 5.9 180) (layer B.SilkS)
 904. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 905. )
 906. (fp_text value ttp229 (at -0.1 -6.2 180) (layer B.Fab)
 907. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 908. )
 909. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 910. (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 911. )
 912. (fp_line (start -2.075 4.6) (end -3.2 4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 913. (fp_line (start -2.075 -5.08) (end 2.075 -5.08) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 914. (fp_line (start -2.075 5.08) (end 2.075 5.08) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 915. (fp_line (start -2.075 -5.08) (end -2.075 -4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 916. (fp_line (start 2.075 -5.08) (end 2.075 -4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 917. (fp_line (start 2.075 5.08) (end 2.075 4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 918. (fp_line (start -2.075 5.08) (end -2.075 4.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
 919. (fp_line (start -3.45 -5.2) (end 3.45 -5.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 920. (fp_line (start -3.45 5.2) (end 3.45 5.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 921. (fp_line (start 3.45 5.2) (end 3.45 -5.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 922. (fp_line (start -3.45 5.2) (end -3.45 -5.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 923. (fp_line (start -1.95 4) (end -0.95 4.95) (layer B.Fab) (width 0.15))
 924. (fp_line (start -1.95 -4.95) (end -1.95 4) (layer B.Fab) (width 0.15))
 925. (fp_line (start 1.95 -4.95) (end -1.95 -4.95) (layer B.Fab) (width 0.15))
 926. (fp_line (start 1.95 4.95) (end 1.95 -4.95) (layer B.Fab) (width 0.15))
 927. (fp_line (start -0.95 4.95) (end 1.95 4.95) (layer B.Fab) (width 0.15))
 928. (pad 28 smd rect (at 2.6 4.1275 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 929. (net 14 "Net-(C14-Pad2)"))
 930. (pad 27 smd rect (at 2.6 3.4925 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 931. (net 1 GND))
 932. (pad 26 smd rect (at 2.6 2.8575 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 933. (net 8 +5V))
 934. (pad 25 smd rect (at 2.6 2.2225 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 935. (net 18 /K21))
 936. (pad 24 smd rect (at 2.6 1.5875 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 937. (pad 23 smd rect (at 2.6 0.9525 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 938. (net 12 "Net-(C12-Pad2)"))
 939. (pad 22 smd rect (at 2.6 0.3175 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 940. (pad 21 smd rect (at 2.6 -0.3175 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 941. (pad 20 smd rect (at 2.6 -0.9525 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 942. (net 1 GND))
 943. (pad 19 smd rect (at 2.6 -1.5875 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 944. (pad 18 smd rect (at 2.6 -2.2225 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 945. (pad 17 smd rect (at 2.6 -2.8575 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 946. (net 13 "Net-(C13-Pad2)"))
 947. (pad 16 smd rect (at 2.6 -3.4925 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 948. (pad 15 smd rect (at 2.6 -4.1275 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 949. (pad 14 smd rect (at -2.6 -4.1275 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 950. (net 11 "Net-(C11-Pad1)"))
 951. (pad 13 smd rect (at -2.6 -3.4925 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 952. (net 38 /SCL2))
 953. (pad 12 smd rect (at -2.6 -2.8575 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 954. (net 39 /SDO2))
 955. (pad 11 smd rect (at -2.6 -2.2225 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 956. (pad 10 smd rect (at -2.6 -1.5875 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 957. (pad 9 smd rect (at -2.6 -0.9525 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 958. (net 10 "Net-(C10-Pad1)"))
 959. (pad 8 smd rect (at -2.6 -0.3175 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 960. (pad 7 smd rect (at -2.6 0.3175 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 961. (pad 6 smd rect (at -2.6 0.9525 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 962. (net 36 /K17))
 963. (pad 5 smd rect (at -2.6 1.5875 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 964. (net 37 /K18))
 965. (pad 4 smd rect (at -2.6 2.2225 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 966. (net 9 "Net-(C9-Pad1)"))
 967. (pad 3 smd rect (at -2.6 2.8575 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
 968. (pad 2 smd rect (at -2.6 3.4925 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 969. (net 20 /K19))
 970. (pad 1 smd rect (at -2.6 4.1275 180) (size 1.2 0.4) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 971. (net 19 /K20))
 972. (model ${KISYS3DMOD}/Housings_SSOP.3dshapes/SSOP-28_3.9x9.9mm_Pitch0.635mm.wrl
 973. (at (xyz 0 0 0))
 974. (scale (xyz 1 1 1))
 975. (rotate (xyz 0 0 0))
 976. )
 977. )
 978. (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5B93DB08)
 979. (at 68.072 118.364 180)
 980. (descr "Through hole straight pin header, 1x06, 2.54mm pitch, single row")
 981. (tags "Through hole pin header THT 1x06 2.54mm single row")
 982. (path /5B9D1E41)
 983. (fp_text reference J1 (at 0 -2.33 180) (layer F.SilkS)
 984. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 985. )
 986. (fp_text value Conn_01x06 (at 0 15.03 180) (layer F.Fab)
 987. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 988. )
 989. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 990. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
 991. (fp_line (start 1.27 13.97) (end -1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
 992. (fp_line (start -1.27 13.97) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
 993. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
 994. (fp_line (start -1.33 14.03) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 995. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 996. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 997. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 998. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 999. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
 1000. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1001. (fp_line (start -1.8 14.5) (end 1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1002. (fp_line (start 1.8 14.5) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1003. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
 1004. (fp_text user %R (at 0 6.35 270) (layer F.Fab)
 1005. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1006. )
 1007. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1008. (net 1 GND))
 1009. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1010. (net 8 +5V))
 1011. (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1012. (net 30 /SDO1))
 1013. (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1014. (net 31 /SCL1))
 1015. (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1016. (net 39 /SDO2))
 1017. (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
 1018. (net 38 /SCL2))
 1019. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x06_Pitch2.54mm.wrl
 1020. (at (xyz 0 0 0))
 1021. (scale (xyz 1 1 1))
 1022. (rotate (xyz 0 0 0))
 1023. )
 1024. )
 1025. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAE73)
 1026. (at 77.978 97.79)
 1027. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1028. (tags "resistor 0805")
 1029. (path /5BADE8D8)
 1030. (attr smd)
 1031. (fp_text reference R1 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1032. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1033. )
 1034. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1035. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1036. )
 1037. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1038. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1039. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1040. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1041. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1042. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1043. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1044. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1045. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1046. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1047. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1048. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1049. )
 1050. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1051. (net 1 GND))
 1052. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1053. (net 22 /K2))
 1054. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1055. (at (xyz 0 0 0))
 1056. (scale (xyz 1 1 1))
 1057. (rotate (xyz 0 0 0))
 1058. )
 1059. )
 1060. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAE84)
 1061. (at 78.74 78.74)
 1062. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1063. (tags "resistor 0805")
 1064. (path /5BADEA6C)
 1065. (attr smd)
 1066. (fp_text reference R4 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1067. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1068. )
 1069. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1070. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1071. )
 1072. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1073. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1074. )
 1075. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1076. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1077. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1078. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1079. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1080. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1081. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1082. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1083. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1084. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1085. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1086. (net 21 /K1))
 1087. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1088. (net 1 GND))
 1089. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1090. (at (xyz 0 0 0))
 1091. (scale (xyz 1 1 1))
 1092. (rotate (xyz 0 0 0))
 1093. )
 1094. )
 1095. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAE95)
 1096. (at 97.282 121.92)
 1097. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1098. (tags "resistor 0805")
 1099. (path /5BB043BB)
 1100. (attr smd)
 1101. (fp_text reference R5 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1102. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1103. )
 1104. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1105. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1106. )
 1107. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1108. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1109. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1110. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1111. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1112. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1113. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1114. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1115. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1116. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1117. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1118. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1119. )
 1120. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1121. (net 1 GND))
 1122. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1123. (net 25 /K8))
 1124. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1125. (at (xyz 0 0 0))
 1126. (scale (xyz 1 1 1))
 1127. (rotate (xyz 0 0 0))
 1128. )
 1129. )
 1130. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAEA6)
 1131. (at 97.282 103.632)
 1132. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1133. (tags "resistor 0805")
 1134. (path /5BB04341)
 1135. (attr smd)
 1136. (fp_text reference R6 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1137. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1138. )
 1139. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1140. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1141. )
 1142. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1143. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1144. )
 1145. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1146. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1147. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1148. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1149. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1150. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1151. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1152. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1153. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1154. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1155. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1156. (net 24 /K7))
 1157. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1158. (net 1 GND))
 1159. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1160. (at (xyz 0 0 0))
 1161. (scale (xyz 1 1 1))
 1162. (rotate (xyz 0 0 0))
 1163. )
 1164. )
 1165. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAEB7)
 1166. (at 97.536 97.282)
 1167. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1168. (tags "resistor 0805")
 1169. (path /5BB042C3)
 1170. (attr smd)
 1171. (fp_text reference R7 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1172. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1173. )
 1174. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1175. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1176. )
 1177. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1178. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1179. )
 1180. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1181. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1182. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1183. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1184. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1185. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1186. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1187. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1188. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1189. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1190. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1191. (net 23 /K6))
 1192. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1193. (net 1 GND))
 1194. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1195. (at (xyz 0 0 0))
 1196. (scale (xyz 1 1 1))
 1197. (rotate (xyz 0 0 0))
 1198. )
 1199. )
 1200. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAEC8)
 1201. (at 97.47 78.74)
 1202. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1203. (tags "resistor 0805")
 1204. (path /5BB04221)
 1205. (attr smd)
 1206. (fp_text reference R8 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1207. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1208. )
 1209. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1210. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1211. )
 1212. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1213. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1214. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1215. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1216. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1217. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1218. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1219. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1220. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1221. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1222. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1223. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1224. )
 1225. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1226. (net 1 GND))
 1227. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1228. (net 15 /K5))
 1229. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1230. (at (xyz 0 0 0))
 1231. (scale (xyz 1 1 1))
 1232. (rotate (xyz 0 0 0))
 1233. )
 1234. )
 1235. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAED9)
 1236. (at 117.094 120.904)
 1237. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1238. (tags "resistor 0805")
 1239. (path /5BB391CD)
 1240. (attr smd)
 1241. (fp_text reference R9 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1242. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1243. )
 1244. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1245. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1246. )
 1247. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1248. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1249. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1250. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1251. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1252. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1253. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1254. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1255. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1256. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1257. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1258. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1259. )
 1260. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1261. (net 1 GND))
 1262. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1263. (net 32 /K12))
 1264. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1265. (at (xyz 0 0 0))
 1266. (scale (xyz 1 1 1))
 1267. (rotate (xyz 0 0 0))
 1268. )
 1269. )
 1270. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAEEA)
 1271. (at 117.094 103.886)
 1272. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1273. (tags "resistor 0805")
 1274. (path /5BB39135)
 1275. (attr smd)
 1276. (fp_text reference R10 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1277. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1278. )
 1279. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1280. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1281. )
 1282. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1283. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1284. )
 1285. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1286. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1287. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1288. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1289. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1290. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1291. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1292. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1293. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1294. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1295. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1296. (net 33 /K11))
 1297. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1298. (net 1 GND))
 1299. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1300. (at (xyz 0 0 0))
 1301. (scale (xyz 1 1 1))
 1302. (rotate (xyz 0 0 0))
 1303. )
 1304. )
 1305. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAEFB)
 1306. (at 116.586 85.598)
 1307. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1308. (tags "resistor 0805")
 1309. (path /5BB38FAF)
 1310. (attr smd)
 1311. (fp_text reference R11 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1312. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1313. )
 1314. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1315. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1316. )
 1317. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1318. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1319. )
 1320. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1321. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1322. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1323. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1324. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1325. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1326. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1327. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1328. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1329. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1330. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1331. (net 34 /K10))
 1332. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1333. (net 1 GND))
 1334. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1335. (at (xyz 0 0 0))
 1336. (scale (xyz 1 1 1))
 1337. (rotate (xyz 0 0 0))
 1338. )
 1339. )
 1340. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF0C)
 1341. (at 116.84 78.74)
 1342. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1343. (tags "resistor 0805")
 1344. (path /5BB38E9D)
 1345. (attr smd)
 1346. (fp_text reference R12 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1347. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1348. )
 1349. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1350. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1351. )
 1352. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1353. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1354. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1355. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1356. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1357. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1358. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1359. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1360. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1361. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1362. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1363. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1364. )
 1365. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1366. (net 1 GND))
 1367. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1368. (net 35 /K9))
 1369. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1370. (at (xyz 0 0 0))
 1371. (scale (xyz 1 1 1))
 1372. (rotate (xyz 0 0 0))
 1373. )
 1374. )
 1375. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF1D)
 1376. (at 136.144 121.158)
 1377. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1378. (tags "resistor 0805")
 1379. (path /5BB39513)
 1380. (attr smd)
 1381. (fp_text reference R13 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1382. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1383. )
 1384. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1385. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1386. )
 1387. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1388. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1389. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1390. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1391. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1392. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1393. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1394. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1395. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1396. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1397. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1398. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1399. )
 1400. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1401. (net 1 GND))
 1402. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1403. (net 26 /K16))
 1404. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1405. (at (xyz 0 0 0))
 1406. (scale (xyz 1 1 1))
 1407. (rotate (xyz 0 0 0))
 1408. )
 1409. )
 1410. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF2E)
 1411. (at 136.398 103.886)
 1412. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1413. (tags "resistor 0805")
 1414. (path /5BB39483)
 1415. (attr smd)
 1416. (fp_text reference R14 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1417. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1418. )
 1419. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1420. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1421. )
 1422. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1423. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1424. )
 1425. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1426. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1427. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1428. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1429. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1430. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1431. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1432. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1433. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1434. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1435. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1436. (net 27 /K15))
 1437. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1438. (net 1 GND))
 1439. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1440. (at (xyz 0 0 0))
 1441. (scale (xyz 1 1 1))
 1442. (rotate (xyz 0 0 0))
 1443. )
 1444. )
 1445. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF3F)
 1446. (at 136.144 85.344)
 1447. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1448. (tags "resistor 0805")
 1449. (path /5BB393F9)
 1450. (attr smd)
 1451. (fp_text reference R15 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1452. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1453. )
 1454. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1455. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1456. )
 1457. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1458. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1459. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1460. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1461. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1462. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1463. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1464. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1465. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1466. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1467. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1468. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1469. )
 1470. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1471. (net 1 GND))
 1472. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1473. (net 28 /K14))
 1474. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1475. (at (xyz 0 0 0))
 1476. (scale (xyz 1 1 1))
 1477. (rotate (xyz 0 0 0))
 1478. )
 1479. )
 1480. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF50)
 1481. (at 136.144 67.818)
 1482. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1483. (tags "resistor 0805")
 1484. (path /5BB39361)
 1485. (attr smd)
 1486. (fp_text reference R16 (at 0 1.65) (layer B.SilkS)
 1487. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1488. )
 1489. (fp_text value 820K (at 0 -1.75) (layer B.Fab)
 1490. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1491. )
 1492. (fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
 1493. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1494. )
 1495. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1496. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1497. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1498. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1499. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1500. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1501. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1502. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1503. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1504. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1505. (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1506. (net 29 /K13))
 1507. (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1508. (net 1 GND))
 1509. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1510. (at (xyz 0 0 0))
 1511. (scale (xyz 1 1 1))
 1512. (rotate (xyz 0 0 0))
 1513. )
 1514. )
 1515. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF61)
 1516. (at 166.37 120.65 180)
 1517. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1518. (tags "resistor 0805")
 1519. (path /5BB4512E)
 1520. (attr smd)
 1521. (fp_text reference R17 (at 0 1.65 180) (layer B.SilkS)
 1522. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1523. )
 1524. (fp_text value 820K (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1525. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1526. )
 1527. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1528. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1529. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1530. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1531. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1532. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1533. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1534. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1535. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1536. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1537. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1538. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1539. )
 1540. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1541. (net 1 GND))
 1542. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1543. (net 19 /K20))
 1544. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1545. (at (xyz 0 0 0))
 1546. (scale (xyz 1 1 1))
 1547. (rotate (xyz 0 0 0))
 1548. )
 1549. )
 1550. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF72)
 1551. (at 163.068 115.316 180)
 1552. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1553. (tags "resistor 0805")
 1554. (path /5BB450A4)
 1555. (attr smd)
 1556. (fp_text reference R18 (at 0 1.65 180) (layer B.SilkS)
 1557. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1558. )
 1559. (fp_text value 820K (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1560. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1561. )
 1562. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1563. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1564. )
 1565. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1566. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1567. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1568. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1569. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1570. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1571. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1572. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1573. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1574. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1575. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1576. (net 20 /K19))
 1577. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1578. (net 1 GND))
 1579. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1580. (at (xyz 0 0 0))
 1581. (scale (xyz 1 1 1))
 1582. (rotate (xyz 0 0 0))
 1583. )
 1584. )
 1585. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF83)
 1586. (at 166.116 92.964 180)
 1587. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1588. (tags "resistor 0805")
 1589. (path /5BB45018)
 1590. (attr smd)
 1591. (fp_text reference R19 (at 0 1.65 180) (layer B.SilkS)
 1592. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1593. )
 1594. (fp_text value 820K (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1595. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1596. )
 1597. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1598. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1599. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1600. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1601. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1602. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1603. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1604. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1605. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1606. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1607. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1608. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1609. )
 1610. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1611. (net 1 GND))
 1612. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1613. (net 37 /K18))
 1614. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1615. (at (xyz 0 0 0))
 1616. (scale (xyz 1 1 1))
 1617. (rotate (xyz 0 0 0))
 1618. )
 1619. )
 1620. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAF94)
 1621. (at 159.258 78.74 180)
 1622. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1623. (tags "resistor 0805")
 1624. (path /5BB44F7E)
 1625. (attr smd)
 1626. (fp_text reference R20 (at 0 1.65 180) (layer B.SilkS)
 1627. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1628. )
 1629. (fp_text value 820K (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1630. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1631. )
 1632. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1633. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1634. )
 1635. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1636. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1637. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1638. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1639. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1640. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1641. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1642. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1643. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1644. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1645. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1646. (net 36 /K17))
 1647. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1648. (net 1 GND))
 1649. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1650. (at (xyz 0 0 0))
 1651. (scale (xyz 1 1 1))
 1652. (rotate (xyz 0 0 0))
 1653. )
 1654. )
 1655. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAFA5)
 1656. (at 163.322 100.33 180)
 1657. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1658. (tags "resistor 0805")
 1659. (path /5BC25C35)
 1660. (attr smd)
 1661. (fp_text reference R21 (at 0 1.65 180) (layer B.SilkS)
 1662. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1663. )
 1664. (fp_text value 820K (at 0 -1.75 180) (layer B.Fab)
 1665. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1666. )
 1667. (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
 1668. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1669. )
 1670. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1671. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1672. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1673. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1674. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1675. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1676. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1677. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1678. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1679. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1680. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1681. (net 18 /K21))
 1682. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 180) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1683. (net 1 GND))
 1684. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1685. (at (xyz 0 0 0))
 1686. (scale (xyz 1 1 1))
 1687. (rotate (xyz 0 0 0))
 1688. )
 1689. )
 1690. (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5BACAFB6)
 1691. (at 65.278 111.252 90)
 1692. (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
 1693. (tags "resistor 0805")
 1694. (path /5BAD55B2)
 1695. (attr smd)
 1696. (fp_text reference R22 (at 0 1.65 90) (layer B.SilkS)
 1697. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1698. )
 1699. (fp_text value 0R (at 0 -1.75 90) (layer B.Fab)
 1700. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
 1701. )
 1702. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1703. (fp_line (start 1.55 -0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1704. (fp_line (start -1.55 0.9) (end -1.55 -0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1705. (fp_line (start -1.55 0.9) (end 1.55 0.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
 1706. (fp_line (start -0.6 0.88) (end 0.6 0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1707. (fp_line (start 0.6 -0.88) (end -0.6 -0.88) (layer B.SilkS) (width 0.12))
 1708. (fp_line (start -1 0.62) (end 1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1709. (fp_line (start 1 0.62) (end 1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1710. (fp_line (start 1 -0.62) (end -1 -0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1711. (fp_line (start -1 -0.62) (end -1 0.62) (layer B.Fab) (width 0.1))
 1712. (fp_text user %R (at -58.42 -111.76 90) (layer B.Fab)
 1713. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)) (justify mirror))
 1714. )
 1715. (pad 2 smd rect (at 0.95 0 90) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1716. (net 39 /SDO2))
 1717. (pad 1 smd rect (at -0.95 0 90) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
 1718. (net 30 /SDO1))
 1719. (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
 1720. (at (xyz 0 0 0))
 1721. (scale (xyz 1 1 1))
 1722. (rotate (xyz 0 0 0))
 1723. )
 1724. )
 1725. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB478)
 1726. (at 82.804 73.406)
 1727. (path /5B8FA2EE)
 1728. (fp_text reference U1 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1729. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1730. )
 1731. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1732. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1733. )
 1734. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1735. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1736. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1737. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1738. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1739. (net 21 /K1))
 1740. )
 1741. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB481)
 1742. (at 82.804 91.694)
 1743. (path /5B8FA477)
 1744. (fp_text reference U2 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1745. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1746. )
 1747. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1748. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1749. )
 1750. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1751. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1752. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1753. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1754. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1755. (net 22 /K2))
 1756. )
 1757. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB48A)
 1758. (at 82.55 109.22)
 1759. (path /5B8FA501)
 1760. (fp_text reference U3 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1761. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1762. )
 1763. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1764. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1765. )
 1766. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1767. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1768. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1769. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1770. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1771. (net 17 /K3))
 1772. )
 1773. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB493)
 1774. (at 82.55 127.254)
 1775. (path /5B8FA781)
 1776. (fp_text reference U4 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1777. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1778. )
 1779. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1780. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1781. )
 1782. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1783. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1784. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1785. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1786. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1787. (net 16 /K4))
 1788. )
 1789. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB49C)
 1790. (at 102.362 73.406)
 1791. (path /5B8FA859)
 1792. (fp_text reference U5 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1793. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1794. )
 1795. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1796. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1797. )
 1798. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1799. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1800. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1801. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1802. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1803. (net 15 /K5))
 1804. )
 1805. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4A5)
 1806. (at 102.362 91.186)
 1807. (path /5B8FA889)
 1808. (fp_text reference U6 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1809. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1810. )
 1811. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1812. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1813. )
 1814. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1815. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1816. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1817. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1818. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1819. (net 23 /K6))
 1820. )
 1821. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4AE)
 1822. (at 102.108 109.22)
 1823. (path /5B8FA8B7)
 1824. (fp_text reference U7 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1825. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1826. )
 1827. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1828. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1829. )
 1830. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1831. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1832. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1833. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1834. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1835. (net 24 /K7))
 1836. )
 1837. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4B7)
 1838. (at 101.854 127)
 1839. (path /5B8FA8E7)
 1840. (fp_text reference U8 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1841. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1842. )
 1843. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1844. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1845. )
 1846. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1847. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1848. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1849. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1850. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1851. (net 25 /K8))
 1852. )
 1853. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4C0)
 1854. (at 121.92 73.406)
 1855. (path /5B8FBC64)
 1856. (fp_text reference U10 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1857. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1858. )
 1859. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1860. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1861. )
 1862. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1863. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1864. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1865. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1866. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1867. (net 35 /K9))
 1868. )
 1869. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4C9)
 1870. (at 121.92 91.44)
 1871. (path /5B8FBC6B)
 1872. (fp_text reference U11 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1873. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1874. )
 1875. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1876. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1877. )
 1878. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1879. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1880. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1881. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1882. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1883. (net 34 /K10))
 1884. )
 1885. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4D2)
 1886. (at 121.92 109.22)
 1887. (path /5B8FBC72)
 1888. (fp_text reference U12 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1889. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1890. )
 1891. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1892. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1893. )
 1894. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1895. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1896. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1897. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1898. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1899. (net 33 /K11))
 1900. )
 1901. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4DB)
 1902. (at 121.666 127)
 1903. (path /5B8FBC79)
 1904. (fp_text reference U13 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1905. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1906. )
 1907. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1908. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1909. )
 1910. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1911. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1912. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1913. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1914. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1915. (net 32 /K12))
 1916. )
 1917. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4E4)
 1918. (at 141.478 73.66)
 1919. (path /5B8FBC80)
 1920. (fp_text reference U14 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1921. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1922. )
 1923. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1924. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1925. )
 1926. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1927. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1928. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1929. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1930. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1931. (net 29 /K13))
 1932. )
 1933. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4ED)
 1934. (at 141.224 91.186)
 1935. (path /5B8FBC87)
 1936. (fp_text reference U15 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1937. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1938. )
 1939. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1940. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1941. )
 1942. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1943. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1944. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1945. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1946. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1947. (net 28 /K14))
 1948. )
 1949. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4F6)
 1950. (at 141.224 109.22)
 1951. (path /5B8FBC8E)
 1952. (fp_text reference U16 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1953. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1954. )
 1955. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1956. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1957. )
 1958. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1959. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1960. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1961. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1962. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1963. (net 27 /K15))
 1964. )
 1965. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB4FF)
 1966. (at 140.97 127)
 1967. (path /5B8FBC95)
 1968. (fp_text reference U17 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1969. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1970. )
 1971. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1972. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1973. )
 1974. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1975. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1976. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1977. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1978. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1979. (net 26 /K16))
 1980. )
 1981. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB508)
 1982. (at 160.274 73.66)
 1983. (path /5B8FD682)
 1984. (fp_text reference U18 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 1985. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1986. )
 1987. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 1988. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 1989. )
 1990. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1991. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1992. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1993. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 1994. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 1995. (net 36 /K17))
 1996. )
 1997. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB511)
 1998. (at 160.274 91.44)
 1999. (path /5B8FD689)
 2000. (fp_text reference U19 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 2001. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2002. )
 2003. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 2004. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2005. )
 2006. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2007. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2008. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2009. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2010. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2011. (net 37 /K18))
 2012. )
 2013. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB51A)
 2014. (at 160.274 108.966)
 2015. (path /5B8FD690)
 2016. (fp_text reference U20 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 2017. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2018. )
 2019. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 2020. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2021. )
 2022. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2023. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2024. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2025. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2026. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2027. (net 20 /K19))
 2028. )
 2029. (module iot:touch (layer F.Cu) (tedit 5BACA7B3) (tstamp 5BACB523)
 2030. (at 160.274 126.746)
 2031. (path /5B8FD697)
 2032. (fp_text reference U21 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
 2033. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2034. )
 2035. (fp_text value touch (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
 2036. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
 2037. )
 2038. (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2039. (fp_line (start 5.08 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2040. (fp_line (start 5.08 -5.08) (end 5.08 5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2041. (fp_line (start -5.08 -5.08) (end 5.08 -5.08) (layer F.Paste) (width 0.15))
 2042. (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 15 15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
 2043. (net 19 /K20))
 2044. )
 2045. (dimension 73.914 (width 0.3) (layer F.SilkS)
 2046. (gr_text "73.914 mm" (at 189.044 100.457 270) (layer F.SilkS)
 2047. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 2048. )
 2049. (feature1 (pts (xy 174.498 137.414) (xy 187.530421 137.414)))
 2050. (feature2 (pts (xy 174.498 63.5) (xy 187.530421 63.5)))
 2051. (crossbar (pts (xy 186.944 63.5) (xy 186.944 137.414)))
 2052. (arrow1a (pts (xy 186.944 137.414) (xy 186.357579 136.287496)))
 2053. (arrow1b (pts (xy 186.944 137.414) (xy 187.530421 136.287496)))
 2054. (arrow2a (pts (xy 186.944 63.5) (xy 186.357579 64.626504)))
 2055. (arrow2b (pts (xy 186.944 63.5) (xy 187.530421 64.626504)))
 2056. )
 2057. (dimension 100.33 (width 0.3) (layer F.SilkS)
 2058. (gr_text "100.330 mm" (at 122.159131 61.936548) (layer F.SilkS)
 2059. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
 2060. )
 2061. (feature1 (pts (xy 172.324131 59.836548) (xy 172.324131 60.422969)))
 2062. (feature2 (pts (xy 71.994131 59.836548) (xy 71.994131 60.422969)))
 2063. (crossbar (pts (xy 71.994131 59.836548) (xy 172.324131 59.836548)))
 2064. (arrow1a (pts (xy 172.324131 59.836548) (xy 171.197627 60.422969)))
 2065. (arrow1b (pts (xy 172.324131 59.836548) (xy 171.197627 59.250127)))
 2066. (arrow2a (pts (xy 71.994131 59.836548) (xy 73.120635 60.422969)))
 2067. (arrow2b (pts (xy 71.994131 59.836548) (xy 73.120635 59.250127)))
 2068. )
 2069. (gr_line (start 63.5 137.16) (end 63.5 63.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2070. (gr_line (start 176.276 137.16) (end 63.5 137.16) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2071. (gr_line (start 176.276 63.5) (end 176.276 137.16) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2072. (target plus (at 63.542835 63.425202) (size 5) (width 0.15) (layer Edge.Cuts))
 2073. (gr_line (start 63.5 63.5) (end 176.276 63.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
 2074. (via (at 70.358 73.152) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 2075. (via (at 70.358 78.232) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 2076. (via (at 167.132 92.964) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 37))
 2077. (via (at 164.084 115.316) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 20))
 2078. (via (at 167.386 120.65) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 19))
 2079. (segment (start 78.72 90.678) (end 78.72 86.36) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2080. (segment (start 98.486 95.692) (end 98.486 97.282) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2081. (segment (start 97.028 94.234) (end 98.486 95.692) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2082. (segment (start 78.72 94.234) (end 97.028 94.234) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2083. (segment (start 98.486 79.71) (end 98.486 95.692) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2084. (segment (start 98.42 79.644) (end 98.486 79.71) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2085. (segment (start 98.42 78.74) (end 98.42 79.644) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2086. (via (at 172.466 91.186) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 2087. (segment (start 171.45 93.746) (end 172.466 93.746) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2088. (segment (start 170.18 93.746) (end 171.45 93.746) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2089. (segment (start 171.45 92.202) (end 172.466 91.186) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2090. (segment (start 171.45 93.746) (end 171.45 92.202) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2091. (segment (start 169.398 91.186) (end 169.164 90.952) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2092. (segment (start 172.466 91.186) (end 169.398 91.186) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2093. (segment (start 169.164 90.952) (end 166.604 90.952) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2094. (segment (start 166.604 91.226) (end 165.166 92.664) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2095. (segment (start 165.166 92.664) (end 165.166 92.964) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2096. (segment (start 166.604 90.952) (end 166.604 91.226) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2097. (segment (start 78.72 93.355) (end 78.72 94.234) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2098. (segment (start 70.926 93.6625) (end 72.1995 93.6625) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2099. (segment (start 72.1995 93.6625) (end 72.98689 92.87511) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2100. (segment (start 72.98689 92.87511) (end 78.24011 92.87511) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2101. (segment (start 78.24011 92.87511) (end 78.72 93.355) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2102. (segment (start 70.926 89.2175) (end 71.8185 89.2175) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2103. (segment (start 71.8185 89.2175) (end 72.39 88.646) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2104. (segment (start 70.358 78.232) (end 70.358 73.152) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2105. (segment (start 167.072 99.6315) (end 165.9255 99.6315) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2106. (segment (start 167.072 104.0765) (end 165.6715 104.0765) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2107. (segment (start 168.148 113.01) (end 168.148 115.062) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2108. (segment (start 168.148 115.062) (end 168.91 115.824) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2109. (segment (start 168.91 115.824) (end 170.434 115.824) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2110. (segment (start 170.942 115.316) (end 170.942 113.01) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2111. (segment (start 170.434 115.824) (end 170.942 115.316) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 1))
 2112. (via (at 69.85 113.792) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
 2113. (segment (start 69.176 118.364) (end 68.072 118.364) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2114. (segment (start 69.85 117.69) (end 69.176 118.364) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2115. (segment (start 69.85 113.792) (end 69.85 117.69) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
 2116. (via (at 135.128 121.158) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
 2117. (via (at 116.078 120.904) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 32))
 2118. (via (at 135.382 103.632) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 27))
 2119. (via (at 116.078 103.886) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 33))
 2120. (via (at 96.266 103.632) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 24))
 2121. (via (at 96.266 121.92) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 25))
 2122. (via (at 76.2 120.396) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 16))
 2123. (segment (start 65.427 98.552) (end 65.552 98.552) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2))
 2124. (segment (start 65.726 92.3925) (end 64.3255 92.3925) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2))
 2125. (segment (start 64.3255 92.3925) (end 64.008 92.71) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2))
 2126. (segment (start 64.008 97.133) (end 65.427 98.552) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2))
 2127. (segment (start 64.008 92.71) (end 64.008 97.133) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2))
 2128. (segment (start 65.024 82.01) (end 64.262 82.772) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2129. (segment (start 65.024 81.006) (end 65.024 82.01) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2130. (segment (start 64.5795 89.2175) (end 65.726 89.2175) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2131. (segment (start 64.008 88.646) (end 64.5795 89.2175) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2132. (segment (start 64.008 83.026) (end 64.262 82.772) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2133. (segment (start 64.008 88.646) (end 64.008 83.026) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 3))
 2134. (segment (start 66.04 83.566) (end 66.04 85.7285) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4))
 2135. (segment (start 67.564 82.042) (end 66.04 83.566) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4))
 2136. (segment (start 66.04 85.7285) (end 65.726 86.0425) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4))
 2137. (segment (start 67.564 80.986) (end 67.564 82.042) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 4))
 2138. (segment (start 70.926 94.2975) (end 73.8705 94.2975) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
 2139. (segment (start 73.934 94.234) (end 76.22 94.234) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
 2140. (segment (start 73.8705 94.2975) (end 73.934 94.234) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 5))
 2141. (segment (start 73.7435 91.1225) (end 74.188 90.678) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
 2142. (segment (start 70.926 91.1225) (end 73.7435 91.1225) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
 2143. (segment (start 74.188 90.678) (end 76.22 90.678) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 6))
 2144. (segment (start 70.926 87.3125) (end 72.9615 87.3125) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 7))
 2145. (segment (start 73.914 86.36) (end 76.22 86.36) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 7))
 2146. (segment (start 72.9615 87.3125) (end 73.914 86.36) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 7))
 2147. (segment (start 170.18 96.246) (end 172.466 96.246) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2148. (via (at 169.418 102.87) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
 2149. (segment (start 170.18 102.108) (end 169.418 102.87) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2150. (segment (start 170.18 96.246) (end 170.18 102.108) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2151. (segment (start 167.926 100.2665) (end 167.072 100.2665) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2152. (segment (start 169.418 101.7585) (end 167.926 100.2665) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2153. (segment (start 169.418 102.87) (end 169.418 101.7585) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2154. (segment (start 169.418 103.435685) (end 169.672 103.689685) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2155. (segment (start 169.418 102.87) (end 169.418 103.435685) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2156. (segment (start 169.672 103.689685) (end 169.672 109.982) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2157. (segment (start 172.967601 121.926399) (end 171.704 123.19) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2158. (via (at 171.704 123.19) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
 2159. (segment (start 172.967601 113.277601) (end 172.967601 121.926399) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2160. (segment (start 169.672 109.982) (end 172.967601 113.277601) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2161. (segment (start 70.358 81.006) (end 72.644 81.006) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2162. (via (at 69.342 94.488) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
 2163. (segment (start 69.342 93.7575) (end 69.342 94.488) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2164. (segment (start 70.072 93.0275) (end 69.342 93.7575) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2165. (segment (start 70.926 93.0275) (end 70.072 93.0275) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2166. (segment (start 69.342 94.488) (end 69.342 87.122) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2167. (segment (start 69.342 87.122) (end 68.326 86.106) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2168. (via (at 70.358 81.006) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
 2169. (segment (start 68.326 83.038) (end 70.358 81.006) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2170. (segment (start 68.326 86.106) (end 68.326 83.038) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2171. (segment (start 69.342 94.488) (end 69.342 99.314) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2172. (via (at 69.596 99.568) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
 2173. (segment (start 69.596 99.568) (end 69.85 99.822) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2174. (segment (start 69.342 99.314) (end 69.596 99.568) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 8))
 2175. (segment (start 66.802 115.824) (end 68.072 115.824) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2176. (segment (start 65.024 117.602) (end 66.802 115.824) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2177. (segment (start 65.024 129.794) (end 65.024 117.602) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2178. (segment (start 171.704 123.19) (end 171.704 134.366) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2179. (segment (start 171.704 134.366) (end 169.926 136.144) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2180. (segment (start 169.926 136.144) (end 71.374 136.144) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2181. (segment (start 71.374 136.144) (end 65.024 129.794) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2182. (segment (start 69.596 99.568) (end 71.12 101.092) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2183. (segment (start 70.104 115.316) (end 68.58 115.316) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2184. (segment (start 68.58 115.316) (end 68.072 115.824) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2185. (segment (start 71.12 101.092) (end 71.12 114.3) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2186. (segment (start 71.12 114.3) (end 70.104 115.316) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 8))
 2187. (segment (start 171.418 100.9015) (end 172.272 100.9015) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 9))
 2188. (segment (start 169.164 93.452) (end 169.672 93.96) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 9))
 2189. (segment (start 171.2595 100.9015) (end 171.418 100.9015) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 9))
 2190. (segment (start 169.672 93.96) (end 169.672 99.314) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 9))
 2191. (segment (start 169.672 99.314) (end 171.2595 100.9015) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 9))
 2192. (segment (start 170.2435 104.0765) (end 172.272 104.0765) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 10))
 2193. (segment (start 168.148 110.51) (end 168.148 109.506) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 10))
 2194. (segment (start 168.91 105.41) (end 170.2435 104.0765) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 10))
 2195. (segment (start 168.148 109.506) (end 168.91 108.744) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 10))
 2196. (segment (start 168.91 108.744) (end 168.91 105.41) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 10))
 2197. (segment (start 171.872 107.2515) (end 172.272 107.2515) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 11))
 2198. (segment (start 170.942 108.1815) (end 171.872 107.2515) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 11))
 2199. (segment (start 170.942 110.51) (end 170.942 108.1815) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 11))
 2200. (segment (start 166.218 102.1715) (end 167.072 102.1715) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 12))
 2201. (segment (start 165.1335 102.1715) (end 166.218 102.1715) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 12))
 2202. (segment (start 164.963 102.342) (end 165.1335 102.1715) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 12))
 2203. (segment (start 164.084 102.342) (end 164.963 102.342) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 12))
 2204. (segment (start 166.218 105.9815) (end 167.072 105.9815) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 13))
 2205. (segment (start 165.5125 105.9815) (end 166.218 105.9815) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 13))
 2206. (segment (start 165.322 106.172) (end 165.5125 105.9815) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 13))
 2207. (segment (start 164.318 106.172) (end 165.322 106.172) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 13))
 2208. (segment (start 166.672 98.9965) (end 167.072 98.9965) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2209. (segment (start 165.354 97.6785) (end 166.672 98.9965) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2210. (segment (start 165.354 97.568) (end 165.354 97.6785) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2211. (segment (start 165.068 97.282) (end 165.354 97.568) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2212. (segment (start 164.064 97.282) (end 165.068 97.282) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 14))
 2213. (via (at 135.194 85.344) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 28))
 2214. (via (at 115.824 85.598) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 34))
 2215. (via (at 96.52 97.028) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 23))
 2216. (via (at 76.962 97.79) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 22))
 2217. (via (at 160.274 78.74) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 36))
 2218. (via (at 135.382 67.564) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 29))
 2219. (via (at 115.824 78.74) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 35))
 2220. (via (at 96.52 78.74) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 15))
 2221. (segment (start 92.2655 92.3925) (end 70.926 92.3925) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 15))
 2222. (segment (start 96.52 88.138) (end 92.2655 92.3925) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 15))
 2223. (segment (start 96.52 78.74) (end 96.52 88.138) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 15))
 2224. (segment (start 65.726 94.682) (end 65.726 94.2975) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2225. (segment (start 75.296 120.462) (end 76.2 120.462) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2226. (segment (start 72.898 118.064) (end 75.296 120.462) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2227. (segment (start 72.898 104.14) (end 72.898 104.394) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2228. (segment (start 72.898 104.394) (end 72.898 118.064) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2229. (segment (start 72.898 100.584) (end 72.898 104.394) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2230. (segment (start 70.866 98.552) (end 72.898 100.584) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2231. (segment (start 66.802 98.552) (end 70.866 98.552) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2232. (segment (start 65.726 94.2975) (end 65.726 94.7515) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2233. (segment (start 65.726 94.7515) (end 66.294 95.3195) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2234. (segment (start 66.294 98.044) (end 66.802 98.552) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2235. (segment (start 66.294 95.3195) (end 66.294 98.044) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 16))
 2236. (segment (start 76.52 103.124) (end 76.454 103.124) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2237. (via (at 76.454 103.124) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 17))
 2238. (segment (start 66.58 93.6625) (end 65.726 93.6625) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2239. (segment (start 76.454 103.124) (end 76.454 102.87) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2240. (segment (start 67.056 97.028) (end 67.056 94.234) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2241. (segment (start 76.454 103.124) (end 76.454 100.838) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2242. (segment (start 67.056 94.234) (end 66.4845 93.6625) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2243. (segment (start 76.454 100.838) (end 73.406 97.79) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2244. (segment (start 66.4845 93.6625) (end 65.726 93.6625) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2245. (segment (start 73.406 97.79) (end 67.818 97.79) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2246. (segment (start 67.818 97.79) (end 67.056 97.028) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 17))
 2247. (segment (start 164.8435 100.9015) (end 164.272 100.33) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 18))
 2248. (segment (start 167.072 100.9015) (end 164.8435 100.9015) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 18))
 2249. (segment (start 173.9265 98.9965) (end 172.272 98.9965) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 19))
 2250. (segment (start 167.32 120.65) (end 172.212 120.65) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 19))
 2251. (segment (start 172.212 120.65) (end 175.006 117.856) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 19))
 2252. (segment (start 175.006 117.856) (end 175.006 100.076) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 19))
 2253. (segment (start 175.006 100.076) (end 173.9265 98.9965) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 19))
 2254. (segment (start 174.498 100.838) (end 173.2915 99.6315) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 20))
 2255. (segment (start 164.018 115.316) (end 165.288 116.586) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 20))
 2256. (segment (start 173.2915 99.6315) (end 172.272 99.6315) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 20))
 2257. (segment (start 165.288 116.586) (end 172.72 116.586) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 20))
 2258. (segment (start 172.72 116.586) (end 174.498 114.808) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 20))
 2259. (segment (start 174.498 114.808) (end 174.498 100.838) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 20))
 2260. (via (at 77.724 78.74) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 21))
 2261. (segment (start 66.58 91.1225) (end 65.726 91.1225) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2262. (segment (start 68.834 90.272292) (end 67.983792 91.1225) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2263. (segment (start 68.834 89.305708) (end 68.834 90.272292) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2264. (segment (start 68.58 83.20971) (end 68.58 89.051708) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2265. (segment (start 68.58 89.051708) (end 68.834 89.305708) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2266. (segment (start 77.79 78.74) (end 77.186 78.74) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2267. (segment (start 77.186 78.74) (end 73.376 82.55) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2268. (segment (start 73.376 82.55) (end 69.23971 82.55) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2269. (segment (start 67.983792 91.1225) (end 66.58 91.1225) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2270. (segment (start 69.23971 82.55) (end 68.58 83.20971) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 21))
 2271. (segment (start 77.028 97.978) (end 77.028 97.79) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2272. (segment (start 76.84 97.79) (end 77.028 97.978) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2273. (segment (start 65.726 91.7575) (end 66.6115 91.7575) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2274. (segment (start 66.6115 91.7575) (end 67.564 92.71) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2275. (segment (start 76.424 97.79) (end 75.662 97.028) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2276. (segment (start 77.028 97.79) (end 76.424 97.79) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2277. (segment (start 75.662 97.028) (end 68.072 97.028) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2278. (segment (start 67.564 96.52) (end 67.564 96.266) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2279. (segment (start 67.564 92.71) (end 67.564 96.266) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2280. (segment (start 68.072 97.028) (end 67.564 96.52) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 22))
 2281. (segment (start 70.072 91.7575) (end 70.926 91.7575) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 23))
 2282. (segment (start 68.58 93.2495) (end 70.072 91.7575) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 23))
 2283. (segment (start 68.58 95.504) (end 68.58 93.2495) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 23))
 2284. (segment (start 96.586 97.282) (end 95.982 97.282) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 23))
 2285. (segment (start 95.982 97.282) (end 94.712 96.012) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 23))
 2286. (segment (start 94.712 96.012) (end 69.088 96.012) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 23))
 2287. (segment (start 69.088 96.012) (end 68.58 95.504) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 23))
 2288. (segment (start 101.854 109.22) (end 96.266 103.632) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 24))
 2289. (segment (start 102.108 109.22) (end 101.854 109.22) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 24))
 2290. (segment (start 70.072 90.4875) (end 70.926 90.4875) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2291. (segment (start 68.097389 92.462111) (end 70.072 90.4875) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2292. (segment (start 96.332 103.632) (end 89.916 103.632) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2293. (segment (start 89.916 103.632) (end 82.77861 96.49461) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2294. (segment (start 82.77861 96.49461) (end 68.55461 96.49461) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2295. (segment (start 68.097389 96.037389) (end 68.097389 92.462111) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2296. (segment (start 68.55461 96.49461) (end 68.097389 96.037389) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 24))
 2297. (via (at 73.152 89.662) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 25))
 2298. (segment (start 72.9615 89.8525) (end 73.152 89.662) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 25))
 2299. (segment (start 70.926 89.8525) (end 72.9615 89.8525) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 25))
 2300. (segment (start 94.234 119.126) (end 94.488 119.38) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2301. (segment (start 74.93 100.076) (end 91.694 100.076) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2302. (segment (start 72.752001 97.898001) (end 74.93 100.076) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2303. (segment (start 72.752001 90.061999) (end 72.752001 97.898001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2304. (segment (start 93.218 100.076) (end 93.218 117.602) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2305. (segment (start 73.152 89.662) (end 72.752001 90.061999) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2306. (segment (start 91.694 100.076) (end 92.202 99.568) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2307. (segment (start 92.202 99.568) (end 92.71 99.568) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2308. (segment (start 92.71 99.568) (end 93.218 100.076) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2309. (segment (start 93.218 117.602) (end 94.234 118.618) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2310. (segment (start 94.234 118.618) (end 94.234 119.126) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2311. (segment (start 94.234 119.888) (end 94.234 119.126) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2312. (segment (start 101.346 127) (end 94.234 119.888) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2313. (segment (start 101.854 127) (end 101.346 127) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 25))
 2314. (via (at 67.564 90.17) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
 2315. (segment (start 67.2465 90.4875) (end 67.564 90.17) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2316. (segment (start 65.726 90.4875) (end 67.2465 90.4875) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2317. (via (at 90.17 117.856) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
 2318. (segment (start 135.194 121.158) (end 134.59 121.158) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2319. (segment (start 134.59 121.158) (end 130.78 117.348) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2320. (segment (start 90.569999 117.456001) (end 90.17 117.856) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2321. (segment (start 130.78 117.348) (end 114.3 117.348) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2322. (segment (start 114.191999 117.456001) (end 90.569999 117.456001) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2323. (segment (start 114.3 117.348) (end 114.191999 117.456001) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 26))
 2324. (segment (start 89.604315 117.856) (end 90.17 117.856) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 26))
 2325. (segment (start 74.93 117.856) (end 89.604315 117.856) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 26))
 2326. (segment (start 67.564 90.17) (end 67.564 101.092) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 26))
 2327. (segment (start 67.564 101.092) (end 73.66 107.188) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 26))
 2328. (segment (start 73.66 107.188) (end 73.66 116.586) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 26))
 2329. (segment (start 73.66 116.586) (end 74.93 117.856) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 26))
 2330. (via (at 67.817986 89.154) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 27))
 2331. (segment (start 67.31 89.154) (end 67.817986 89.154) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2332. (segment (start 66.6115 89.8525) (end 67.31 89.154) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2333. (segment (start 65.726 89.8525) (end 66.6115 89.8525) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2334. (via (at 92.201998 100.838002) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 27))
 2335. (segment (start 92.767683 100.838002) (end 92.201998 100.838002) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2336. (segment (start 135.448 103.886) (end 134.844 103.886) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2337. (segment (start 134.844 103.886) (end 131.796002 100.838002) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2338. (segment (start 131.796002 100.838002) (end 92.767683 100.838002) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 27))
 2339. (segment (start 91.636313 100.838002) (end 92.201998 100.838002) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2340. (segment (start 67.817986 89.154) (end 68.326 89.662014) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2341. (segment (start 69.342 100.838) (end 91.636311 100.838) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2342. (segment (start 91.636311 100.838) (end 91.636313 100.838002) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2343. (segment (start 68.326 89.662014) (end 68.326 99.822) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2344. (segment (start 68.326 99.822) (end 69.342 100.838) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 27))
 2345. (segment (start 65.726 88.5825) (end 67.1195 88.5825) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 28))
 2346. (segment (start 67.418001 88.283999) (end 67.818 87.884) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 28))
 2347. (via (at 67.818 87.884) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 28))
 2348. (segment (start 67.1195 88.5825) (end 67.418001 88.283999) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 28))
 2349. (segment (start 67.818 71.12) (end 67.818 87.318315) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2350. (segment (start 74.422 64.516) (end 67.818 71.12) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2351. (segment (start 67.818 87.318315) (end 67.818 87.884) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2352. (segment (start 129.54 64.516) (end 74.422 64.516) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2353. (segment (start 135.194 85.344) (end 135.194 84.44) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2354. (segment (start 130.73261 79.97861) (end 130.73261 65.70861) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2355. (segment (start 135.194 84.44) (end 130.73261 79.97861) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2356. (segment (start 130.73261 65.70861) (end 129.54 64.516) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 28))
 2357. (segment (start 131.542 64.77) (end 80.772 64.77) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2358. (segment (start 80.772 64.77) (end 69.088 76.454) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2359. (segment (start 67.056 87.376) (end 67.056 87.884) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2360. (segment (start 134.59 67.818) (end 131.542 64.77) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2361. (segment (start 66.9925 87.9475) (end 65.726 87.9475) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2362. (segment (start 67.595788 86.836212) (end 67.056 87.376) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2363. (segment (start 67.595788 83.257407) (end 67.595788 86.836212) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2364. (segment (start 135.194 67.818) (end 134.59 67.818) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2365. (segment (start 69.088 81.765195) (end 67.595788 83.257407) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2366. (segment (start 69.088 76.454) (end 69.088 81.765195) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2367. (segment (start 67.056 87.884) (end 66.9925 87.9475) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 29))
 2368. (segment (start 66.99 112.202) (end 65.278 112.202) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 30))
 2369. (segment (start 68.072 113.284) (end 66.99 112.202) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 30))
 2370. (via (at 66.802 84.074) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 30))
 2371. (segment (start 66.802 86.947488) (end 66.802 84.074) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 30))
 2372. (segment (start 66.436988 87.3125) (end 66.802 86.947488) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 30))
 2373. (segment (start 65.726 87.3125) (end 66.436988 87.3125) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 30))
 2374. (segment (start 66.548 113.284) (end 68.072 113.284) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 30))
 2375. (segment (start 64.262 110.998) (end 66.548 113.284) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 30))
 2376. (segment (start 66.802 84.074) (end 66.402001 83.674001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 30))
 2377. (segment (start 66.402001 83.674001) (end 64.661999 83.674001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 30))
 2378. (segment (start 64.661999 83.674001) (end 64.262 84.074) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 30))
 2379. (segment (start 64.262 84.074) (end 64.262 110.998) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 30))
 2380. (segment (start 64.872 86.6775) (end 64.516 86.3215) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 31))
 2381. (segment (start 65.726 86.6775) (end 64.872 86.6775) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 31))
 2382. (segment (start 64.516 86.3215) (end 64.516 85.598) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 31))
 2383. (via (at 65.024 84.429601) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 31))
 2384. (segment (start 64.516 84.937601) (end 65.024 84.429601) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 31))
 2385. (segment (start 64.516 85.598) (end 64.516 84.937601) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 31))
 2386. (segment (start 67.564 110.744) (end 68.072 110.744) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 31))
 2387. (segment (start 65.024 108.204) (end 67.564 110.744) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 31))
 2388. (segment (start 65.024 84.429601) (end 65.024 108.204) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 31))
 2389. (segment (start 120.65 127) (end 112.522 118.872) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2390. (segment (start 112.522 118.872) (end 112.522 118.618) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2391. (segment (start 121.666 127) (end 120.65 127) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2392. (segment (start 112.522 118.618) (end 112.522 102.362) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2393. (segment (start 112.522 102.362) (end 109.728 99.568) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2394. (segment (start 109.728 99.568) (end 95.103918 99.568) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2395. (segment (start 95.103918 99.568) (end 93.726 98.190082) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2396. (via (at 93.218 86.614) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 32))
 2397. (segment (start 93.726 87.122) (end 93.218 86.614) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2398. (segment (start 93.726 98.190082) (end 93.726 87.122) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 32))
 2399. (segment (start 93.218 86.614) (end 93.218 85.344) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 32))
 2400. (segment (start 72.891601 83.064399) (end 70.926 85.03) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 32))
 2401. (segment (start 93.218 85.344) (end 90.938399 83.064399) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 32))
 2402. (segment (start 70.926 85.03) (end 70.926 86.0425) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 32))
 2403. (segment (start 90.938399 83.064399) (end 72.891601 83.064399) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 32))
 2404. (segment (start 121.412 109.22) (end 116.078 103.886) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2405. (segment (start 121.92 109.22) (end 121.412 109.22) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2406. (segment (start 113.03 83.82) (end 112.014 82.804) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2407. (segment (start 121.412 109.22) (end 113.03 100.838) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2408. (via (at 73.66 83.82) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 33))
 2409. (segment (start 74.676 82.804) (end 74.059999 83.420001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2410. (segment (start 113.03 100.838) (end 113.03 83.82) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2411. (segment (start 74.059999 83.420001) (end 73.66 83.82) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2412. (segment (start 112.014 82.804) (end 74.676 82.804) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 33))
 2413. (segment (start 73.260001 84.219999) (end 73.66 83.82) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 33))
 2414. (segment (start 70.926 86.6775) (end 72.3265 86.6775) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 33))
 2415. (segment (start 72.3265 86.6775) (end 72.644 86.36) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 33))
 2416. (segment (start 72.644 86.36) (end 72.644 84.836) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 33))
 2417. (segment (start 72.644 84.836) (end 73.260001 84.219999) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 33))
 2418. (via (at 70.63829 83.33829) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 34))
 2419. (segment (start 70.63829 83.28571) (end 70.63829 83.33829) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 34))
 2420. (segment (start 121.92 91.44) (end 121.92 90.17) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 34))
 2421. (segment (start 121.92 90.17) (end 114.046 82.296) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 34))
 2422. (segment (start 114.046 82.296) (end 71.628 82.296) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 34))
 2423. (segment (start 71.628 82.296) (end 70.63829 83.28571) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 34))
 2424. (segment (start 69.9135 87.9475) (end 70.4215 87.9475) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 34))
 2425. (segment (start 69.596 87.63) (end 69.9135 87.9475) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 34))
 2426. (segment (start 69.596 84.38058) (end 69.596 87.63) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 34))
 2427. (segment (start 70.63829 83.33829) (end 69.596 84.38058) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 34))
 2428. (via (at 69.342 83.566) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 35))
 2429. (segment (start 71.12 81.788) (end 69.741999 83.166001) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 35))
 2430. (segment (start 69.741999 83.166001) (end 69.342 83.566) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 35))
 2431. (segment (start 113.538 81.788) (end 71.12 81.788) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 35))
 2432. (segment (start 121.92 73.406) (end 113.538 81.788) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 35))
 2433. (segment (start 69.088 87.884) (end 69.088 83.82) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 35))
 2434. (segment (start 69.088 83.82) (end 69.342 83.566) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 35))
 2435. (segment (start 69.7865 88.5825) (end 69.088 87.884) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 35))
 2436. (segment (start 70.926 88.5825) (end 69.7865 88.5825) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 35))
 2437. (segment (start 171.418 102.1715) (end 172.272 102.1715) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2438. (segment (start 160.274 82.55) (end 160.274 91.694) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2439. (segment (start 168.402 99.568) (end 171.084899 102.250899) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2440. (segment (start 168.402 98.298) (end 168.402 99.568) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2441. (segment (start 171.387519 102.201981) (end 171.418 102.1715) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2442. (segment (start 160.274 91.694) (end 163.83 95.25) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2443. (segment (start 160.208 78.74) (end 160.208 82.484) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2444. (segment (start 160.208 82.484) (end 160.274 82.55) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2445. (segment (start 163.83 95.25) (end 165.354 95.25) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2446. (segment (start 165.354 95.25) (end 168.402 98.298) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2447. (segment (start 171.084899 102.250899) (end 171.387519 102.250899) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2448. (segment (start 171.387519 102.250899) (end 171.387519 102.201981) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 36))
 2449. (segment (start 167.066 92.964) (end 167.066 95.946) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 37))
 2450. (segment (start 167.066 95.946) (end 168.91 97.79) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 37))
 2451. (segment (start 171.418 101.5365) (end 172.272 101.5365) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 37))
 2452. (segment (start 168.91 99.234512) (end 171.211988 101.5365) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 37))
 2453. (segment (start 171.211988 101.5365) (end 171.418 101.5365) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 37))
 2454. (segment (start 168.91 97.79) (end 168.91 99.234512) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 37))
 2455. (segment (start 68.072 105.664) (end 69.274081 105.664) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2456. (segment (start 69.274081 105.664) (end 72.136 108.525919) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2457. (segment (start 72.136 108.525919) (end 72.136 133.604) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2458. (segment (start 72.136 133.604) (end 74.422 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2459. (segment (start 75.438 135.89) (end 97.536 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2460. (segment (start 74.422 135.89) (end 75.438 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2461. (segment (start 75.438 135.89) (end 75.692 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2462. (segment (start 97.536 135.89) (end 166.116 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2463. (segment (start 166.116 135.89) (end 166.37 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2464. (via (at 169.418 114.808004) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 38))
 2465. (segment (start 169.418 108.6165) (end 169.418 114.242319) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 38))
 2466. (segment (start 171.418 106.6165) (end 169.418 108.6165) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 38))
 2467. (segment (start 169.418 114.242319) (end 169.418 114.808004) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 38))
 2468. (segment (start 169.418 115.373689) (end 169.418 114.808004) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2469. (segment (start 167.386 135.89) (end 169.418 133.858) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2470. (segment (start 166.116 135.89) (end 167.386 135.89) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2471. (segment (start 172.272 106.6165) (end 171.418 106.6165) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 38))
 2472. (segment (start 169.418 133.858) (end 169.418 115.373689) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 38))
 2473. (segment (start 67.676 108.204) (end 68.072 108.204) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 39))
 2474. (segment (start 65.578 110.302) (end 67.676 108.204) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 39))
 2475. (segment (start 65.278 110.302) (end 65.578 110.302) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 39))
 2476. (via (at 172.212 115.316) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 39))
 2477. (segment (start 170.427601 117.100399) (end 170.688 116.84) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2478. (segment (start 170.427601 134.372399) (end 170.427601 117.100399) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2479. (segment (start 73.406 136.652) (end 168.148 136.652) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2480. (segment (start 71.12 134.366) (end 73.406 136.652) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2481. (segment (start 71.12 109.474) (end 71.12 134.366) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2482. (segment (start 168.148 136.652) (end 170.427601 134.372399) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2483. (segment (start 68.072 108.204) (end 69.85 108.204) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2484. (segment (start 69.85 108.204) (end 71.12 109.474) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2485. (segment (start 172.212 115.316) (end 170.688 116.84) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 39))
 2486. (segment (start 173.736 106.426) (end 173.736 113.792) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 39))
 2487. (segment (start 173.2915 105.9815) (end 173.736 106.426) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 39))
 2488. (segment (start 173.736 113.792) (end 172.212 115.316) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 39))
 2489. (segment (start 172.272 105.9815) (end 173.2915 105.9815) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 39))
 2490. (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 5BAE15B9) (hatch edge 0.508)
 2491. (connect_pads (clearance 0.508))
 2492. (min_thickness 0.254)
 2493. (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
 2494. (polygon
 2495. (pts
 2496. (xy 63.5 63.5) (xy 176.276 63.5) (xy 176.276 137.16) (xy 63.5 137.16)
 2497. )
 2498. )
 2499. (filled_polygon
 2500. (pts
 2501. (xy 175.566 99.542537) (xy 175.555371 99.526629) (xy 175.491749 99.484118) (xy 174.518383 98.510753) (xy 174.475871 98.447129)
 2502. (xy 174.223817 98.278712) (xy 174.001548 98.2345) (xy 174.001543 98.2345) (xy 173.9265 98.219573) (xy 173.851457 98.2345)
 2503. (xy 173.173877 98.2345) (xy 173.119765 98.198343) (xy 172.872 98.14906) (xy 171.672 98.14906) (xy 171.424235 98.198343)
 2504. (xy 171.214191 98.338691) (xy 171.073843 98.548735) (xy 171.02456 98.7965) (xy 171.02456 99.1965) (xy 171.047932 99.314)
 2505. (xy 171.02456 99.4315) (xy 171.02456 99.588929) (xy 170.434 98.99837) (xy 170.434 94.214267) (xy 170.43644 94.202)
 2506. (xy 170.43644 94.022776) (xy 170.448927 93.959999) (xy 170.43644 93.897222) (xy 170.43644 92.702) (xy 170.387157 92.454235)
 2507. (xy 170.246809 92.244191) (xy 170.18568 92.203346) (xy 170.327327 92.061698) (xy 170.424 91.828309) (xy 170.424 91.23775)
 2508. (xy 170.26525 91.079) (xy 169.291 91.079) (xy 169.291 91.099) (xy 169.037 91.099) (xy 169.037 91.079)
 2509. (xy 168.06275 91.079) (xy 167.904 91.23775) (xy 167.904 91.828309) (xy 167.983625 92.020542) (xy 167.873809 91.856191)
 2510. (xy 167.663765 91.715843) (xy 167.416 91.66656) (xy 166.716 91.66656) (xy 166.468235 91.715843) (xy 166.258191 91.856191)
 2511. (xy 166.117843 92.066235) (xy 166.112279 92.094209) (xy 166.054327 91.954301) (xy 165.875698 91.775673) (xy 165.642309 91.679)
 2512. (xy 165.45175 91.679) (xy 165.293 91.83775) (xy 165.293 92.837) (xy 165.313 92.837) (xy 165.313 93.091)
 2513. (xy 165.293 93.091) (xy 165.293 94.09025) (xy 165.45175 94.249) (xy 165.642309 94.249) (xy 165.875698 94.152327)
 2514. (xy 166.054327 93.973699) (xy 166.112279 93.833791) (xy 166.117843 93.861765) (xy 166.258191 94.071809) (xy 166.304 94.102418)
 2515. (xy 166.304001 95.122371) (xy 165.945883 94.764253) (xy 165.903371 94.700629) (xy 165.651317 94.532212) (xy 165.429048 94.488)
 2516. (xy 165.429043 94.488) (xy 165.354 94.473073) (xy 165.278957 94.488) (xy 164.145631 94.488) (xy 162.907381 93.24975)
 2517. (xy 164.181 93.24975) (xy 164.181 93.74031) (xy 164.277673 93.973699) (xy 164.456302 94.152327) (xy 164.689691 94.249)
 2518. (xy 164.88025 94.249) (xy 165.039 94.09025) (xy 165.039 93.091) (xy 164.33975 93.091) (xy 164.181 93.24975)
 2519. (xy 162.907381 93.24975) (xy 161.845321 92.18769) (xy 164.181 92.18769) (xy 164.181 92.67825) (xy 164.33975 92.837)
 2520. (xy 165.039 92.837) (xy 165.039 91.83775) (xy 164.88025 91.679) (xy 164.689691 91.679) (xy 164.456302 91.775673)
 2521. (xy 164.277673 91.954301) (xy 164.181 92.18769) (xy 161.845321 92.18769) (xy 161.036 91.37837) (xy 161.036 90.075691)
 2522. (xy 167.904 90.075691) (xy 167.904 90.66625) (xy 168.06275 90.825) (xy 169.037 90.825) (xy 169.037 89.72575)
 2523. (xy 169.291 89.72575) (xy 169.291 90.825) (xy 170.26525 90.825) (xy 170.424 90.66625) (xy 170.424 90.075691)
 2524. (xy 170.327327 89.842302) (xy 170.148699 89.663673) (xy 169.91531 89.567) (xy 169.44975 89.567) (xy 169.291 89.72575)
 2525. (xy 169.037 89.72575) (xy 168.87825 89.567) (xy 168.41269 89.567) (xy 168.179301 89.663673) (xy 168.000673 89.842302)
 2526. (xy 167.904 90.075691) (xy 161.036 90.075691) (xy 161.036 82.625042) (xy 161.050927 82.549999) (xy 161.036 82.474956)
 2527. (xy 161.036 82.474952) (xy 160.991788 82.252683) (xy 160.97 82.220075) (xy 160.97 79.878418) (xy 161.015809 79.847809)
 2528. (xy 161.156157 79.637765) (xy 161.20544 79.39) (xy 161.20544 79.19589) (xy 161.309 78.945874) (xy 161.309 78.534126)
 2529. (xy 161.20544 78.28411) (xy 161.20544 78.09) (xy 161.156157 77.842235) (xy 161.015809 77.632191) (xy 160.805765 77.491843)
 2530. (xy 160.558 77.44256) (xy 159.858 77.44256) (xy 159.610235 77.491843) (xy 159.400191 77.632191) (xy 159.259843 77.842235)
 2531. (xy 159.254279 77.870209) (xy 159.196327 77.730301) (xy 159.017698 77.551673) (xy 158.784309 77.455) (xy 158.59375 77.455)
 2532. (xy 158.435 77.61375) (xy 158.435 78.613) (xy 158.455 78.613) (xy 158.455 78.867) (xy 158.435 78.867)
 2533. (xy 158.435 79.86625) (xy 158.59375 80.025) (xy 158.784309 80.025) (xy 159.017698 79.928327) (xy 159.196327 79.749699)
 2534. (xy 159.254279 79.609791) (xy 159.259843 79.637765) (xy 159.400191 79.847809) (xy 159.446 79.878418) (xy 159.446001 82.408952)
 2535. (xy 159.431073 82.484) (xy 159.490213 82.781317) (xy 159.512 82.813924) (xy 159.512001 91.618952) (xy 159.497073 91.694)
 2536. (xy 159.556213 91.991317) (xy 159.681118 92.17825) (xy 159.72463 92.243371) (xy 159.788251 92.285881) (xy 163.238117 95.735748)
 2537. (xy 163.280629 95.799371) (xy 163.344251 95.841882) (xy 163.532681 95.967787) (xy 163.532682 95.967787) (xy 163.532683 95.967788)
 2538. (xy 163.742685 96.00956) (xy 163.314 96.00956) (xy 163.066235 96.058843) (xy 162.856191 96.199191) (xy 162.815346 96.26032)
 2539. (xy 162.673698 96.118673) (xy 162.440309 96.022) (xy 161.84975 96.022) (xy 161.691 96.18075) (xy 161.691 97.155)
 2540. (xy 161.711 97.155) (xy 161.711 97.409) (xy 161.691 97.409) (xy 161.691 98.38325) (xy 161.84975 98.542)
 2541. (xy 162.440309 98.542) (xy 162.673698 98.445327) (xy 162.815346 98.30368) (xy 162.856191 98.364809) (xy 163.066235 98.505157)
 2542. (xy 163.314 98.55444) (xy 164.814 98.55444) (xy 165.061765 98.505157) (xy 165.0865 98.48863) (xy 165.832056 99.234186)
 2543. (xy 165.843202 99.290218) (xy 165.837 99.30519) (xy 165.837 99.37275) (xy 165.865234 99.400984) (xy 165.873843 99.444265)
 2544. (xy 165.99895 99.6315) (xy 165.873843 99.818735) (xy 165.865234 99.862016) (xy 165.837 99.89025) (xy 165.837 99.95781)
 2545. (xy 165.843202 99.972782) (xy 165.82456 100.0665) (xy 165.82456 100.1395) (xy 165.26944 100.1395) (xy 165.26944 99.68)
 2546. (xy 165.220157 99.432235) (xy 165.079809 99.222191) (xy 164.869765 99.081843) (xy 164.622 99.03256) (xy 163.922 99.03256)
 2547. (xy 163.674235 99.081843) (xy 163.464191 99.222191) (xy 163.323843 99.432235) (xy 163.318279 99.460209) (xy 163.260327 99.320301)
 2548. (xy 163.081698 99.141673) (xy 162.848309 99.045) (xy 162.65775 99.045) (xy 162.499 99.20375) (xy 162.499 100.203)
 2549. (xy 162.519 100.203) (xy 162.519 100.457) (xy 162.499 100.457) (xy 162.499 100.477) (xy 162.245 100.477)
 2550. (xy 162.245 100.457) (xy 161.54575 100.457) (xy 161.387 100.61575) (xy 161.387 101.10631) (xy 161.483673 101.339699)
 2551. (xy 161.499974 101.356) (xy 161.436998 101.356) (xy 161.436998 101.514748) (xy 161.27825 101.356) (xy 160.687691 101.356)
 2552. (xy 160.454302 101.452673) (xy 160.275673 101.631301) (xy 160.179 101.86469) (xy 160.179 102.33025) (xy 160.33775 102.489)
 2553. (xy 161.437 102.489) (xy 161.437 102.469) (xy 161.691 102.469) (xy 161.691 102.489) (xy 161.711 102.489)
 2554. (xy 161.711 102.743) (xy 161.691 102.743) (xy 161.691 103.71725) (xy 161.84975 103.876) (xy 162.440309 103.876)
 2555. (xy 162.673698 103.779327) (xy 162.815346 103.63768) (xy 162.856191 103.698809) (xy 163.066235 103.839157) (xy 163.314 103.88844)
 2556. (xy 164.814 103.88844) (xy 165.061765 103.839157) (xy 165.271809 103.698809) (xy 165.412157 103.488765) (xy 165.46144 103.241)
 2557. (xy 165.46144 102.9335) (xy 165.82456 102.9335) (xy 165.82456 103.0065) (xy 165.847932 103.124) (xy 165.82456 103.2415)
 2558. (xy 165.82456 103.6415) (xy 165.843202 103.735218) (xy 165.837 103.75019) (xy 165.837 103.81775) (xy 165.865234 103.845984)
 2559. (xy 165.873843 103.889265) (xy 165.99895 104.0765) (xy 165.873843 104.263735) (xy 165.865234 104.307016) (xy 165.837 104.33525)
 2560. (xy 165.837 104.40281) (xy 165.843202 104.417782) (xy 165.82456 104.5115) (xy 165.82456 104.9115) (xy 165.847932 105.029)
 2561. (xy 165.82456 105.1465) (xy 165.82456 105.2195) (xy 165.612879 105.2195) (xy 165.525809 105.089191) (xy 165.315765 104.948843)
 2562. (xy 165.068 104.89956) (xy 163.568 104.89956) (xy 163.320235 104.948843) (xy 163.110191 105.089191) (xy 163.069346 105.15032)
 2563. (xy 162.927698 105.008673) (xy 162.694309 104.912) (xy 162.10375 104.912) (xy 161.945 105.07075) (xy 161.945 106.045)
 2564. (xy 161.965 106.045) (xy 161.965 106.299) (xy 161.945 106.299) (xy 161.945 107.27325) (xy 162.10375 107.432)
 2565. (xy 162.694309 107.432) (xy 162.927698 107.335327) (xy 163.069346 107.19368) (xy 163.110191 107.254809) (xy 163.320235 107.395157)
 2566. (xy 163.568 107.44444) (xy 165.068 107.44444) (xy 165.315765 107.395157) (xy 165.525809 107.254809) (xy 165.666157 107.044765)
 2567. (xy 165.708888 106.829938) (xy 165.82456 106.752649) (xy 165.82456 106.8165) (xy 165.847932 106.934) (xy 165.82456 107.0515)
 2568. (xy 165.82456 107.4515) (xy 165.873843 107.699265) (xy 166.014191 107.909309) (xy 166.224235 108.049657) (xy 166.472 108.09894)
 2569. (xy 167.672 108.09894) (xy 167.919765 108.049657) (xy 168.129809 107.909309) (xy 168.148 107.882084) (xy 168.148 108.428369)
 2570. (xy 167.662251 108.914119) (xy 167.59863 108.956629) (xy 167.556119 109.020251) (xy 167.556118 109.020252) (xy 167.490062 109.119112)
 2571. (xy 167.275235 109.161843) (xy 167.065191 109.302191) (xy 166.924843 109.512235) (xy 166.87556 109.76) (xy 166.87556 111.26)
 2572. (xy 166.924843 111.507765) (xy 167.065191 111.717809) (xy 167.12632 111.758654) (xy 166.984673 111.900302) (xy 166.888 112.133691)
 2573. (xy 166.888 112.72425) (xy 167.04675 112.883) (xy 168.021 112.883) (xy 168.021 112.863) (xy 168.275 112.863)
 2574. (xy 168.275 112.883) (xy 168.295 112.883) (xy 168.295 113.137) (xy 168.275 113.137) (xy 168.275 114.23625)
 2575. (xy 168.43375 114.395) (xy 168.468796 114.395) (xy 168.383 114.60213) (xy 168.383 115.013878) (xy 168.540569 115.394284)
 2576. (xy 168.83172 115.685435) (xy 169.166246 115.824) (xy 165.603631 115.824) (xy 165.119 115.33937) (xy 165.119 115.110126)
 2577. (xy 165.01544 114.86011) (xy 165.01544 114.666) (xy 164.966157 114.418235) (xy 164.825809 114.208191) (xy 164.615765 114.067843)
 2578. (xy 164.368 114.01856) (xy 163.668 114.01856) (xy 163.420235 114.067843) (xy 163.210191 114.208191) (xy 163.069843 114.418235)
 2579. (xy 163.064279 114.446209) (xy 163.006327 114.306301) (xy 162.827698 114.127673) (xy 162.594309 114.031) (xy 162.40375 114.031)
 2580. (xy 162.245 114.18975) (xy 162.245 115.189) (xy 162.265 115.189) (xy 162.265 115.443) (xy 162.245 115.443)
 2581. (xy 162.245 116.44225) (xy 162.40375 116.601) (xy 162.594309 116.601) (xy 162.827698 116.504327) (xy 163.006327 116.325699)
 2582. (xy 163.064279 116.185791) (xy 163.069843 116.213765) (xy 163.210191 116.423809) (xy 163.420235 116.564157) (xy 163.668 116.61344)
 2583. (xy 164.237809 116.61344) (xy 164.696118 117.071749) (xy 164.738629 117.135371) (xy 164.802251 117.177882) (xy 164.990681 117.303787)
 2584. (xy 164.990682 117.303787) (xy 164.990683 117.303788) (xy 165.212952 117.348) (xy 165.212956 117.348) (xy 165.287999 117.362927)
 2585. (xy 165.363042 117.348) (xy 172.644957 117.348) (xy 172.72 117.362927) (xy 172.795043 117.348) (xy 172.795048 117.348)
 2586. (xy 173.017317 117.303788) (xy 173.269371 117.135371) (xy 173.311883 117.071747) (xy 174.244 116.13963) (xy 174.244 117.540369)
 2587. (xy 171.89637 119.888) (xy 168.295162 119.888) (xy 168.268157 119.752235) (xy 168.127809 119.542191) (xy 167.917765 119.401843)
 2588. (xy 167.67 119.35256) (xy 166.97 119.35256) (xy 166.722235 119.401843) (xy 166.512191 119.542191) (xy 166.371843 119.752235)
 2589. (xy 166.366279 119.780209) (xy 166.308327 119.640301) (xy 166.129698 119.461673) (xy 165.896309 119.365) (xy 165.70575 119.365)
 2590. (xy 165.547 119.52375) (xy 165.547 120.523) (xy 165.567 120.523) (xy 165.567 120.777) (xy 165.547 120.777)
 2591. (xy 165.547 121.77625) (xy 165.70575 121.935) (xy 165.896309 121.935) (xy 166.129698 121.838327) (xy 166.308327 121.659699)
 2592. (xy 166.366279 121.519791) (xy 166.371843 121.547765) (xy 166.512191 121.757809) (xy 166.722235 121.898157) (xy 166.97 121.94744)
 2593. (xy 167.67 121.94744) (xy 167.917765 121.898157) (xy 168.127809 121.757809) (xy 168.268157 121.547765) (xy 168.295162 121.412)
 2594. (xy 172.136957 121.412) (xy 172.212 121.426927) (xy 172.287043 121.412) (xy 172.287048 121.412) (xy 172.509317 121.367788)
 2595. (xy 172.761371 121.199371) (xy 172.803883 121.135747) (xy 175.49175 118.447881) (xy 175.555371 118.405371) (xy 175.566001 118.389462)
 2596. (xy 175.566001 136.45) (xy 170.69763 136.45) (xy 172.189749 134.957882) (xy 172.253371 134.915371) (xy 172.421788 134.663317)
 2597. (xy 172.466 134.441048) (xy 172.466 134.441047) (xy 172.480928 134.366) (xy 172.466 134.290953) (xy 172.466 123.891711)
 2598. (xy 172.581431 123.77628) (xy 172.739 123.395874) (xy 172.739 122.984126) (xy 172.581431 122.60372) (xy 172.29028 122.312569)
 2599. (xy 171.909874 122.155) (xy 171.498126 122.155) (xy 171.11772 122.312569) (xy 170.826569 122.60372) (xy 170.669 122.984126)
 2600. (xy 170.669 123.395874) (xy 170.826569 123.77628) (xy 170.942 123.891711) (xy 170.942001 134.050368) (xy 169.61037 135.382)
 2601. (xy 71.689631 135.382) (xy 65.786 129.47837) (xy 65.786 122.64775) (xy 74.915 122.64775) (xy 74.915 122.838309)
 2602. (xy 75.011673 123.071698) (xy 75.190301 123.250327) (xy 75.42369 123.347) (xy 75.91425 123.347) (xy 76.073 123.18825)
 2603. (xy 76.073 122.489) (xy 76.327 122.489) (xy 76.327 123.18825) (xy 76.48575 123.347) (xy 76.97631 123.347)
 2604. (xy 77.209699 123.250327) (xy 77.388327 123.071698) (xy 77.485 122.838309) (xy 77.485 122.64775) (xy 77.32625 122.489)
 2605. (xy 76.327 122.489) (xy 76.073 122.489) (xy 75.07375 122.489) (xy 74.915 122.64775) (xy 65.786 122.64775)
 2606. (xy 65.786 118.64975) (xy 66.587 118.64975) (xy 66.587 119.34031) (xy 66.683673 119.573699) (xy 66.862302 119.752327)
 2607. (xy 67.095691 119.849) (xy 67.78625 119.849) (xy 67.945 119.69025) (xy 67.945 118.491) (xy 68.199 118.491)
 2608. (xy 68.199 119.69025) (xy 68.35775 119.849) (xy 69.048309 119.849) (xy 69.281698 119.752327) (xy 69.460327 119.573699)
 2609. (xy 69.557 119.34031) (xy 69.557 118.64975) (xy 69.39825 118.491) (xy 68.199 118.491) (xy 67.945 118.491)
 2610. (xy 66.74575 118.491) (xy 66.587 118.64975) (xy 65.786 118.64975) (xy 65.786 117.91763) (xy 66.924323 116.779308)
 2611. (xy 67.001375 116.894625) (xy 67.023033 116.909096) (xy 66.862302 116.975673) (xy 66.683673 117.154301) (xy 66.587 117.38769)
 2612. (xy 66.587 118.07825) (xy 66.74575 118.237) (xy 67.945 118.237) (xy 67.945 118.217) (xy 68.199 118.217)
 2613. (xy 68.199 118.237) (xy 69.39825 118.237) (xy 69.557 118.07825) (xy 69.557 117.38769) (xy 69.460327 117.154301)
 2614. (xy 69.281698 116.975673) (xy 69.120967 116.909096) (xy 69.142625 116.894625) (xy 69.470839 116.403418) (xy 69.535568 116.078)
 2615. (xy 70.028957 116.078) (xy 70.104 116.092927) (xy 70.179043 116.078) (xy 70.179048 116.078) (xy 70.401317 116.033788)
 2616. (xy 70.653371 115.865371) (xy 70.695883 115.801747) (xy 71.605749 114.891882) (xy 71.669371 114.849371) (xy 71.724658 114.766629)
 2617. (xy 71.780644 114.682839) (xy 71.837788 114.597317) (xy 71.882 114.375048) (xy 71.882 114.375043) (xy 71.896927 114.3)
 2618. (xy 71.882 114.224957) (xy 71.882 101.167042) (xy 71.896927 101.091999) (xy 71.882 101.016956) (xy 71.882 101.016952)
 2619. (xy 71.837788 100.794683) (xy 71.83719 100.793787) (xy 71.729172 100.632128) (xy 71.669371 100.542629) (xy 71.605747 100.500117)
 2620. (xy 70.631 99.52537) (xy 70.631 99.39463) (xy 72.136 100.899631) (xy 72.136001 104.064948) (xy 72.136 104.064953)
 2621. (xy 72.136 104.318953) (xy 72.136001 117.988952) (xy 72.121073 118.064) (xy 72.136001 118.139048) (xy 72.180213 118.361317)
 2622. (xy 72.34863 118.613371) (xy 72.412251 118.655881) (xy 74.704118 120.947749) (xy 74.746629 121.011371) (xy 74.998683 121.179788)
 2623. (xy 75.037154 121.18744) (xy 75.092191 121.269809) (xy 75.302235 121.410157) (xy 75.330209 121.415721) (xy 75.190301 121.473673)
 2624. (xy 75.011673 121.652302) (xy 74.915 121.885691) (xy 74.915 122.07625) (xy 75.07375 122.235) (xy 76.073 122.235)
 2625. (xy 76.073 122.215) (xy 76.327 122.215) (xy 76.327 122.235) (xy 77.32625 122.235) (xy 77.485 122.07625)
 2626. (xy 77.485 121.885691) (xy 77.413936 121.714126) (xy 95.231 121.714126) (xy 95.231 122.125874) (xy 95.33456 122.37589)
 2627. (xy 95.33456 122.57) (xy 95.383843 122.817765) (xy 95.524191 123.027809) (xy 95.734235 123.168157) (xy 95.982 123.21744)
 2628. (xy 96.682 123.21744) (xy 96.929765 123.168157) (xy 97.139809 123.027809) (xy 97.280157 122.817765) (xy 97.285721 122.789791)
 2629. (xy 97.343673 122.929699) (xy 97.522302 123.108327) (xy 97.755691 123.205) (xy 97.94625 123.205) (xy 98.105 123.04625)
 2630. (xy 98.105 122.047) (xy 98.359 122.047) (xy 98.359 123.04625) (xy 98.51775 123.205) (xy 98.708309 123.205)
 2631. (xy 98.941698 123.108327) (xy 99.120327 122.929699) (xy 99.217 122.69631) (xy 99.217 122.20575) (xy 99.05825 122.047)
 2632. (xy 98.359 122.047) (xy 98.105 122.047) (xy 98.085 122.047) (xy 98.085 121.793) (xy 98.105 121.793)
 2633. (xy 98.105 120.79375) (xy 98.359 120.79375) (xy 98.359 121.793) (xy 99.05825 121.793) (xy 99.217 121.63425)
 2634. (xy 99.217 121.14369) (xy 99.120327 120.910301) (xy 98.941698 120.731673) (xy 98.860709 120.698126) (xy 115.043 120.698126)
 2635. (xy 115.043 121.109874) (xy 115.14656 121.35989) (xy 115.14656 121.554) (xy 115.195843 121.801765) (xy 115.336191 122.011809)
 2636. (xy 115.546235 122.152157) (xy 115.794 122.20144) (xy 116.494 122.20144) (xy 116.741765 122.152157) (xy 116.951809 122.011809)
 2637. (xy 117.092157 121.801765) (xy 117.097721 121.773791) (xy 117.155673 121.913699) (xy 117.334302 122.092327) (xy 117.567691 122.189)
 2638. (xy 117.75825 122.189) (xy 117.917 122.03025) (xy 117.917 121.031) (xy 118.171 121.031) (xy 118.171 122.03025)
 2639. (xy 118.32975 122.189) (xy 118.520309 122.189) (xy 118.753698 122.092327) (xy 118.932327 121.913699) (xy 119.029 121.68031)
 2640. (xy 119.029 121.18975) (xy 118.87025 121.031) (xy 118.171 121.031) (xy 117.917 121.031) (xy 117.897 121.031)
 2641. (xy 117.897 120.777) (xy 117.917 120.777) (xy 117.917 119.77775) (xy 118.171 119.77775) (xy 118.171 120.777)
 2642. (xy 118.87025 120.777) (xy 119.029 120.61825) (xy 119.029 120.12769) (xy 118.932327 119.894301) (xy 118.753698 119.715673)
 2643. (xy 118.520309 119.619) (xy 118.32975 119.619) (xy 118.171 119.77775) (xy 117.917 119.77775) (xy 117.75825 119.619)
 2644. (xy 117.567691 119.619) (xy 117.334302 119.715673) (xy 117.155673 119.894301) (xy 117.097721 120.034209) (xy 117.092157 120.006235)
 2645. (xy 116.951809 119.796191) (xy 116.741765 119.655843) (xy 116.494 119.60656) (xy 115.794 119.60656) (xy 115.546235 119.655843)
 2646. (xy 115.336191 119.796191) (xy 115.195843 120.006235) (xy 115.14656 120.254) (xy 115.14656 120.44811) (xy 115.043 120.698126)
 2647. (xy 98.860709 120.698126) (xy 98.708309 120.635) (xy 98.51775 120.635) (xy 98.359 120.79375) (xy 98.105 120.79375)
 2648. (xy 97.94625 120.635) (xy 97.755691 120.635) (xy 97.522302 120.731673) (xy 97.343673 120.910301) (xy 97.285721 121.050209)
 2649. (xy 97.280157 121.022235) (xy 97.139809 120.812191) (xy 96.929765 120.671843) (xy 96.682 120.62256) (xy 95.982 120.62256)
 2650. (xy 95.734235 120.671843) (xy 95.524191 120.812191) (xy 95.383843 121.022235) (xy 95.33456 121.27) (xy 95.33456 121.46411)
 2651. (xy 95.231 121.714126) (xy 77.413936 121.714126) (xy 77.388327 121.652302) (xy 77.209699 121.473673) (xy 77.069791 121.415721)
 2652. (xy 77.097765 121.410157) (xy 77.307809 121.269809) (xy 77.448157 121.059765) (xy 77.49744 120.812) (xy 77.49744 120.112)
 2653. (xy 77.448157 119.864235) (xy 77.307809 119.654191) (xy 77.097765 119.513843) (xy 76.85 119.46456) (xy 76.65589 119.46456)
 2654. (xy 76.405874 119.361) (xy 75.994126 119.361) (xy 75.74411 119.46456) (xy 75.55 119.46456) (xy 75.405027 119.493397)
 2655. (xy 73.66 117.74837) (xy 73.66 117.650126) (xy 89.135 117.650126) (xy 89.135 118.061874) (xy 89.292569 118.44228)
 2656. (xy 89.58372 118.733431) (xy 89.964126 118.891) (xy 90.375874 118.891) (xy 90.75628 118.733431) (xy 91.047431 118.44228)
 2657. (xy 91.14033 118.218001) (xy 114.116956 118.218001) (xy 114.191999 118.232928) (xy 114.267042 118.218001) (xy 114.267047 118.218001)
 2658. (xy 114.489316 118.173789) (xy 114.584783 118.11) (xy 130.46437 118.11) (xy 133.998118 121.643749) (xy 134.040629 121.707371)
 2659. (xy 134.197377 121.812106) (xy 134.245843 122.055765) (xy 134.386191 122.265809) (xy 134.596235 122.406157) (xy 134.844 122.45544)
 2660. (xy 135.544 122.45544) (xy 135.791765 122.406157) (xy 136.001809 122.265809) (xy 136.142157 122.055765) (xy 136.147721 122.027791)
 2661. (xy 136.205673 122.167699) (xy 136.384302 122.346327) (xy 136.617691 122.443) (xy 136.80825 122.443) (xy 136.967 122.28425)
 2662. (xy 136.967 121.285) (xy 137.221 121.285) (xy 137.221 122.28425) (xy 137.37975 122.443) (xy 137.570309 122.443)
 2663. (xy 137.803698 122.346327) (xy 137.982327 122.167699) (xy 138.079 121.93431) (xy 138.079 121.44375) (xy 137.92025 121.285)
 2664. (xy 137.221 121.285) (xy 136.967 121.285) (xy 136.947 121.285) (xy 136.947 121.031) (xy 136.967 121.031)
 2665. (xy 136.967 120.03175) (xy 137.221 120.03175) (xy 137.221 121.031) (xy 137.92025 121.031) (xy 138.0155 120.93575)
 2666. (xy 164.435 120.93575) (xy 164.435 121.42631) (xy 164.531673 121.659699) (xy 164.710302 121.838327) (xy 164.943691 121.935)
 2667. (xy 165.13425 121.935) (xy 165.293 121.77625) (xy 165.293 120.777) (xy 164.59375 120.777) (xy 164.435 120.93575)
 2668. (xy 138.0155 120.93575) (xy 138.079 120.87225) (xy 138.079 120.38169) (xy 137.982327 120.148301) (xy 137.803698 119.969673)
 2669. (xy 137.571975 119.87369) (xy 164.435 119.87369) (xy 164.435 120.36425) (xy 164.59375 120.523) (xy 165.293 120.523)
 2670. (xy 165.293 119.52375) (xy 165.13425 119.365) (xy 164.943691 119.365) (xy 164.710302 119.461673) (xy 164.531673 119.640301)
 2671. (xy 164.435 119.87369) (xy 137.571975 119.87369) (xy 137.570309 119.873) (xy 137.37975 119.873) (xy 137.221 120.03175)
 2672. (xy 136.967 120.03175) (xy 136.80825 119.873) (xy 136.617691 119.873) (xy 136.384302 119.969673) (xy 136.205673 120.148301)
 2673. (xy 136.147721 120.288209) (xy 136.142157 120.260235) (xy 136.001809 120.050191) (xy 135.791765 119.909843) (xy 135.544 119.86056)
 2674. (xy 134.844 119.86056) (xy 134.596235 119.909843) (xy 134.490275 119.980644) (xy 131.371883 116.862253) (xy 131.329371 116.798629)
 2675. (xy 131.077317 116.630212) (xy 130.855048 116.586) (xy 130.855043 116.586) (xy 130.78 116.571073) (xy 130.704957 116.586)
 2676. (xy 114.375042 116.586) (xy 114.299999 116.571073) (xy 114.224956 116.586) (xy 114.224952 116.586) (xy 114.002683 116.630212)
 2677. (xy 113.907216 116.694001) (xy 90.645041 116.694001) (xy 90.569998 116.679074) (xy 90.494955 116.694001) (xy 90.494951 116.694001)
 2678. (xy 90.272682 116.738213) (xy 90.148782 116.821) (xy 89.964126 116.821) (xy 89.58372 116.978569) (xy 89.292569 117.26972)
 2679. (xy 89.135 117.650126) (xy 73.66 117.650126) (xy 73.66 115.60175) (xy 161.133 115.60175) (xy 161.133 116.09231)
 2680. (xy 161.229673 116.325699) (xy 161.408302 116.504327) (xy 161.641691 116.601) (xy 161.83225 116.601) (xy 161.991 116.44225)
 2681. (xy 161.991 115.443) (xy 161.29175 115.443) (xy 161.133 115.60175) (xy 73.66 115.60175) (xy 73.66 114.53969)
 2682. (xy 161.133 114.53969) (xy 161.133 115.03025) (xy 161.29175 115.189) (xy 161.991 115.189) (xy 161.991 114.18975)
 2683. (xy 161.83225 114.031) (xy 161.641691 114.031) (xy 161.408302 114.127673) (xy 161.229673 114.306301) (xy 161.133 114.53969)
 2684. (xy 73.66 114.53969) (xy 73.66 113.29575) (xy 166.888 113.29575) (xy 166.888 113.886309) (xy 166.984673 114.119698)
 2685. (xy 167.163301 114.298327) (xy 167.39669 114.395) (xy 167.86225 114.395) (xy 168.021 114.23625) (xy 168.021 113.137)
 2686. (xy 167.04675 113.137) (xy 166.888 113.29575) (xy 73.66 113.29575) (xy 73.66 106.45775) (xy 160.433 106.45775)
 2687. (xy 160.433 106.92331) (xy 160.529673 107.156699) (xy 160.708302 107.335327) (xy 160.941691 107.432) (xy 161.53225 107.432)
 2688. (xy 161.691 107.27325) (xy 161.691 106.299) (xy 160.59175 106.299) (xy 160.433 106.45775) (xy 73.66 106.45775)
 2689. (xy 73.66 105.42069) (xy 160.433 105.42069) (xy 160.433 105.88625) (xy 160.59175 106.045) (xy 161.691 106.045)
 2690. (xy 161.691 105.07075) (xy 161.53225 104.912) (xy 160.941691 104.912) (xy 160.708302 105.008673) (xy 160.529673 105.187301)
 2691. (xy 160.433 105.42069) (xy 73.66 105.42069) (xy 73.66 100.659043) (xy 73.674927 100.584) (xy 73.66 100.508957)
 2692. (xy 73.66 100.508952) (xy 73.615788 100.286683) (xy 73.504556 100.120212) (xy 73.489882 100.098251) (xy 73.447371 100.034629)
 2693. (xy 73.38375 99.992119) (xy 71.94363 98.552) (xy 73.09037 98.552) (xy 75.692001 101.153632) (xy 75.692 102.046408)
 2694. (xy 75.571843 102.226235) (xy 75.52256 102.474) (xy 75.52256 102.66811) (xy 75.419 102.918126) (xy 75.419 103.329874)
 2695. (xy 75.52256 103.57989) (xy 75.52256 103.774) (xy 75.571843 104.021765) (xy 75.712191 104.231809) (xy 75.922235 104.372157)
 2696. (xy 76.17 104.42144) (xy 76.87 104.42144) (xy 77.117765 104.372157) (xy 77.327809 104.231809) (xy 77.468157 104.021765)
 2697. (xy 77.473721 103.993791) (xy 77.531673 104.133699) (xy 77.710302 104.312327) (xy 77.943691 104.409) (xy 78.13425 104.409)
 2698. (xy 78.293 104.25025) (xy 78.293 103.251) (xy 78.547 103.251) (xy 78.547 104.25025) (xy 78.70575 104.409)
 2699. (xy 78.896309 104.409) (xy 79.129698 104.312327) (xy 79.308327 104.133699) (xy 79.405 103.90031) (xy 79.405 103.40975)
 2700. (xy 79.24625 103.251) (xy 78.547 103.251) (xy 78.293 103.251) (xy 78.273 103.251) (xy 78.273 102.997)
 2701. (xy 78.293 102.997) (xy 78.293 101.99775) (xy 78.547 101.99775) (xy 78.547 102.997) (xy 79.24625 102.997)
 2702. (xy 79.405 102.83825) (xy 79.405 102.34769) (xy 79.308327 102.114301) (xy 79.129698 101.935673) (xy 78.896309 101.839)
 2703. (xy 78.70575 101.839) (xy 78.547 101.99775) (xy 78.293 101.99775) (xy 78.13425 101.839) (xy 77.943691 101.839)
 2704. (xy 77.710302 101.935673) (xy 77.531673 102.114301) (xy 77.473721 102.254209) (xy 77.468157 102.226235) (xy 77.327809 102.016191)
 2705. (xy 77.216 101.941482) (xy 77.216 100.913043) (xy 77.230927 100.838) (xy 77.216 100.762957) (xy 77.216 100.762952)
 2706. (xy 77.171788 100.540683) (xy 77.003371 100.288629) (xy 76.939749 100.246118) (xy 74.48363 97.79) (xy 75.34637 97.79)
 2707. (xy 75.832117 98.275748) (xy 75.874629 98.339371) (xy 75.938251 98.381882) (xy 75.950115 98.389809) (xy 76.031377 98.444106)
 2708. (xy 76.079843 98.687765) (xy 76.220191 98.897809) (xy 76.430235 99.038157) (xy 76.678 99.08744) (xy 77.378 99.08744)
 2709. (xy 77.625765 99.038157) (xy 77.835809 98.897809) (xy 77.976157 98.687765) (xy 77.981721 98.659791) (xy 78.039673 98.799699)
 2710. (xy 78.218302 98.978327) (xy 78.451691 99.075) (xy 78.64225 99.075) (xy 78.801 98.91625) (xy 78.801 97.917)
 2711. (xy 79.055 97.917) (xy 79.055 98.91625) (xy 79.21375 99.075) (xy 79.404309 99.075) (xy 79.637698 98.978327)
 2712. (xy 79.816327 98.799699) (xy 79.913 98.56631) (xy 79.913 98.07575) (xy 79.75425 97.917) (xy 79.055 97.917)
 2713. (xy 78.801 97.917) (xy 78.781 97.917) (xy 78.781 97.663) (xy 78.801 97.663) (xy 78.801 97.643)
 2714. (xy 79.055 97.643) (xy 79.055 97.663) (xy 79.75425 97.663) (xy 79.913 97.50425) (xy 79.913 97.25661)
 2715. (xy 82.46298 97.25661) (xy 89.324118 104.117749) (xy 89.366629 104.181371) (xy 89.430251 104.223882) (xy 89.49203 104.265161)
 2716. (xy 89.618683 104.349788) (xy 89.840952 104.394) (xy 89.840953 104.394) (xy 89.916 104.408928) (xy 89.991047 104.394)
 2717. (xy 95.356838 104.394) (xy 95.383843 104.529765) (xy 95.524191 104.739809) (xy 95.734235 104.880157) (xy 95.982 104.92944)
 2718. (xy 96.682 104.92944) (xy 96.929765 104.880157) (xy 97.139809 104.739809) (xy 97.280157 104.529765) (xy 97.285721 104.501791)
 2719. (xy 97.343673 104.641699) (xy 97.522302 104.820327) (xy 97.755691 104.917) (xy 97.94625 104.917) (xy 98.105 104.75825)
 2720. (xy 98.105 103.759) (xy 98.359 103.759) (xy 98.359 104.75825) (xy 98.51775 104.917) (xy 98.708309 104.917)
 2721. (xy 98.941698 104.820327) (xy 99.120327 104.641699) (xy 99.217 104.40831) (xy 99.217 103.91775) (xy 99.05825 103.759)
 2722. (xy 98.359 103.759) (xy 98.105 103.759) (xy 98.085 103.759) (xy 98.085 103.680126) (xy 115.043 103.680126)
 2723. (xy 115.043 104.091874) (xy 115.14656 104.34189) (xy 115.14656 104.536) (xy 115.195843 104.783765) (xy 115.336191 104.993809)
 2724. (xy 115.546235 105.134157) (xy 115.794 105.18344) (xy 116.494 105.18344) (xy 116.741765 105.134157) (xy 116.951809 104.993809)
 2725. (xy 117.092157 104.783765) (xy 117.097721 104.755791) (xy 117.155673 104.895699) (xy 117.334302 105.074327) (xy 117.567691 105.171)
 2726. (xy 117.75825 105.171) (xy 117.917 105.01225) (xy 117.917 104.013) (xy 118.171 104.013) (xy 118.171 105.01225)
 2727. (xy 118.32975 105.171) (xy 118.520309 105.171) (xy 118.753698 105.074327) (xy 118.932327 104.895699) (xy 119.029 104.66231)
 2728. (xy 119.029 104.17175) (xy 118.87025 104.013) (xy 118.171 104.013) (xy 117.917 104.013) (xy 117.897 104.013)
 2729. (xy 117.897 103.759) (xy 117.917 103.759) (xy 117.917 102.75975) (xy 118.171 102.75975) (xy 118.171 103.759)
 2730. (xy 118.87025 103.759) (xy 119.029 103.60025) (xy 119.029 103.10969) (xy 118.932327 102.876301) (xy 118.753698 102.697673)
 2731. (xy 118.520309 102.601) (xy 118.32975 102.601) (xy 118.171 102.75975) (xy 117.917 102.75975) (xy 117.75825 102.601)
 2732. (xy 117.567691 102.601) (xy 117.334302 102.697673) (xy 117.155673 102.876301) (xy 117.097721 103.016208) (xy 117.092157 102.988235)
 2733. (xy 116.951809 102.778191) (xy 116.741765 102.637843) (xy 116.494 102.58856) (xy 115.794 102.58856) (xy 115.546235 102.637843)
 2734. (xy 115.336191 102.778191) (xy 115.195843 102.988235) (xy 115.14656 103.236) (xy 115.14656 103.43011) (xy 115.043 103.680126)
 2735. (xy 98.085 103.680126) (xy 98.085 103.505) (xy 98.105 103.505) (xy 98.105 102.50575) (xy 98.359 102.50575)
 2736. (xy 98.359 103.505) (xy 99.05825 103.505) (xy 99.217 103.34625) (xy 99.217 102.85569) (xy 99.120327 102.622301)
 2737. (xy 98.941698 102.443673) (xy 98.708309 102.347) (xy 98.51775 102.347) (xy 98.359 102.50575) (xy 98.105 102.50575)
 2738. (xy 97.94625 102.347) (xy 97.755691 102.347) (xy 97.522302 102.443673) (xy 97.343673 102.622301) (xy 97.285721 102.762209)
 2739. (xy 97.280157 102.734235) (xy 97.139809 102.524191) (xy 96.929765 102.383843) (xy 96.682 102.33456) (xy 95.982 102.33456)
 2740. (xy 95.734235 102.383843) (xy 95.524191 102.524191) (xy 95.383843 102.734235) (xy 95.356838 102.87) (xy 90.231631 102.87)
 2741. (xy 87.993759 100.632128) (xy 91.166998 100.632128) (xy 91.166998 101.043876) (xy 91.324567 101.424282) (xy 91.615718 101.715433)
 2742. (xy 91.996124 101.873002) (xy 92.407872 101.873002) (xy 92.788278 101.715433) (xy 92.903709 101.600002) (xy 131.480372 101.600002)
 2743. (xy 134.252118 104.371749) (xy 134.294629 104.435371) (xy 134.451377 104.540106) (xy 134.499843 104.783765) (xy 134.640191 104.993809)
 2744. (xy 134.850235 105.134157) (xy 135.098 105.18344) (xy 135.798 105.18344) (xy 136.045765 105.134157) (xy 136.255809 104.993809)
 2745. (xy 136.396157 104.783765) (xy 136.401721 104.755791) (xy 136.459673 104.895699) (xy 136.638302 105.074327) (xy 136.871691 105.171)
 2746. (xy 137.06225 105.171) (xy 137.221 105.01225) (xy 137.221 104.013) (xy 137.475 104.013) (xy 137.475 105.01225)
 2747. (xy 137.63375 105.171) (xy 137.824309 105.171) (xy 138.057698 105.074327) (xy 138.236327 104.895699) (xy 138.333 104.66231)
 2748. (xy 138.333 104.17175) (xy 138.17425 104.013) (xy 137.475 104.013) (xy 137.221 104.013) (xy 137.201 104.013)
 2749. (xy 137.201 103.759) (xy 137.221 103.759) (xy 137.221 102.75975) (xy 137.475 102.75975) (xy 137.475 103.759)
 2750. (xy 138.17425 103.759) (xy 138.333 103.60025) (xy 138.333 103.10969) (xy 138.246869 102.90175) (xy 160.179 102.90175)
 2751. (xy 160.179 103.36731) (xy 160.275673 103.600699) (xy 160.454302 103.779327) (xy 160.687691 103.876) (xy 161.27825 103.876)
 2752. (xy 161.437 103.71725) (xy 161.437 102.743) (xy 160.33775 102.743) (xy 160.179 102.90175) (xy 138.246869 102.90175)
 2753. (xy 138.236327 102.876301) (xy 138.057698 102.697673) (xy 137.824309 102.601) (xy 137.63375 102.601) (xy 137.475 102.75975)
 2754. (xy 137.221 102.75975) (xy 137.06225 102.601) (xy 136.871691 102.601) (xy 136.638302 102.697673) (xy 136.459673 102.876301)
 2755. (xy 136.401721 103.016208) (xy 136.396157 102.988235) (xy 136.255809 102.778191) (xy 136.045765 102.637843) (xy 135.798 102.58856)
 2756. (xy 135.098 102.58856) (xy 134.850235 102.637843) (xy 134.744275 102.708644) (xy 132.387885 100.352255) (xy 132.345373 100.288631)
 2757. (xy 132.093319 100.120214) (xy 131.87105 100.076002) (xy 131.871045 100.076002) (xy 131.796002 100.061075) (xy 131.720959 100.076002)
 2758. (xy 92.903709 100.076002) (xy 92.788278 99.960571) (xy 92.407872 99.803002) (xy 91.996124 99.803002) (xy 91.615718 99.960571)
 2759. (xy 91.324567 100.251722) (xy 91.166998 100.632128) (xy 87.993759 100.632128) (xy 86.915321 99.55369) (xy 161.387 99.55369)
 2760. (xy 161.387 100.04425) (xy 161.54575 100.203) (xy 162.245 100.203) (xy 162.245 99.20375) (xy 162.08625 99.045)
 2761. (xy 161.895691 99.045) (xy 161.662302 99.141673) (xy 161.483673 99.320301) (xy 161.387 99.55369) (xy 86.915321 99.55369)
 2762. (xy 84.13563 96.774) (xy 94.39637 96.774) (xy 95.390117 97.767748) (xy 95.432629 97.831371) (xy 95.496251 97.873882)
 2763. (xy 95.589377 97.936107) (xy 95.637843 98.179765) (xy 95.778191 98.389809) (xy 95.988235 98.530157) (xy 96.236 98.57944)
 2764. (xy 96.936 98.57944) (xy 97.183765 98.530157) (xy 97.393809 98.389809) (xy 97.534157 98.179765) (xy 97.539721 98.151791)
 2765. (xy 97.597673 98.291699) (xy 97.776302 98.470327) (xy 98.009691 98.567) (xy 98.20025 98.567) (xy 98.359 98.40825)
 2766. (xy 98.359 97.409) (xy 98.613 97.409) (xy 98.613 98.40825) (xy 98.77175 98.567) (xy 98.962309 98.567)
 2767. (xy 99.195698 98.470327) (xy 99.374327 98.291699) (xy 99.471 98.05831) (xy 99.471 97.56775) (xy 160.179 97.56775)
 2768. (xy 160.179 98.03331) (xy 160.275673 98.266699) (xy 160.454302 98.445327) (xy 160.687691 98.542) (xy 161.27825 98.542)
 2769. (xy 161.437 98.38325) (xy 161.437 97.409) (xy 160.33775 97.409) (xy 160.179 97.56775) (xy 99.471 97.56775)
 2770. (xy 99.31225 97.409) (xy 98.613 97.409) (xy 98.359 97.409) (xy 98.339 97.409) (xy 98.339 97.155)
 2771. (xy 98.359 97.155) (xy 98.359 96.15575) (xy 98.613 96.15575) (xy 98.613 97.155) (xy 99.31225 97.155)
 2772. (xy 99.471 96.99625) (xy 99.471 96.53069) (xy 160.179 96.53069) (xy 160.179 96.99625) (xy 160.33775 97.155)
 2773. (xy 161.437 97.155) (xy 161.437 96.18075) (xy 161.27825 96.022) (xy 160.687691 96.022) (xy 160.454302 96.118673)
 2774. (xy 160.275673 96.297301) (xy 160.179 96.53069) (xy 99.471 96.53069) (xy 99.471 96.50569) (xy 99.374327 96.272301)
 2775. (xy 99.195698 96.093673) (xy 98.962309 95.997) (xy 98.77175 95.997) (xy 98.613 96.15575) (xy 98.359 96.15575)
 2776. (xy 98.20025 95.997) (xy 98.009691 95.997) (xy 97.776302 96.093673) (xy 97.597673 96.272301) (xy 97.539721 96.412209)
 2777. (xy 97.534157 96.384235) (xy 97.393809 96.174191) (xy 97.183765 96.033843) (xy 96.936 95.98456) (xy 96.236 95.98456)
 2778. (xy 95.988235 96.033843) (xy 95.882275 96.104644) (xy 95.303883 95.526253) (xy 95.261371 95.462629) (xy 95.009317 95.294212)
 2779. (xy 94.787048 95.25) (xy 94.787043 95.25) (xy 94.712 95.235073) (xy 94.636957 95.25) (xy 79.977026 95.25)
 2780. (xy 80.008327 95.218699) (xy 80.105 94.98531) (xy 80.105 94.51975) (xy 79.94625 94.361) (xy 78.847 94.361)
 2781. (xy 78.847 94.381) (xy 78.593 94.381) (xy 78.593 94.361) (xy 78.573 94.361) (xy 78.573 94.107)
 2782. (xy 78.593 94.107) (xy 78.593 94.087) (xy 78.847 94.087) (xy 78.847 94.107) (xy 79.94625 94.107)
 2783. (xy 80.105 93.94825) (xy 80.105 93.48269) (xy 80.008327 93.249301) (xy 79.913525 93.1545) (xy 92.190457 93.1545)
 2784. (xy 92.2655 93.169427) (xy 92.340543 93.1545) (xy 92.340548 93.1545) (xy 92.562817 93.110288) (xy 92.814871 92.941871)
 2785. (xy 92.857383 92.878247) (xy 97.005749 88.729882) (xy 97.069371 88.687371) (xy 97.124658 88.604629) (xy 97.193007 88.502337)
 2786. (xy 97.237788 88.435317) (xy 97.282 88.213048) (xy 97.282 88.213047) (xy 97.296928 88.138) (xy 97.282 88.062953)
 2787. (xy 97.282 84.948) (xy 114.63856 84.948) (xy 114.63856 86.248) (xy 114.687843 86.495765) (xy 114.828191 86.705809)
 2788. (xy 115.038235 86.846157) (xy 115.286 86.89544) (xy 115.986 86.89544) (xy 116.233765 86.846157) (xy 116.443809 86.705809)
 2789. (xy 116.584157 86.495765) (xy 116.589721 86.467791) (xy 116.647673 86.607699) (xy 116.826302 86.786327) (xy 117.059691 86.883)
 2790. (xy 117.25025 86.883) (xy 117.409 86.72425) (xy 117.409 85.725) (xy 117.663 85.725) (xy 117.663 86.72425)
 2791. (xy 117.82175 86.883) (xy 118.012309 86.883) (xy 118.245698 86.786327) (xy 118.424327 86.607699) (xy 118.521 86.37431)
 2792. (xy 118.521 85.88375) (xy 118.36225 85.725) (xy 117.663 85.725) (xy 117.409 85.725) (xy 117.389 85.725)
 2793. (xy 117.389 85.471) (xy 117.409 85.471) (xy 117.409 84.47175) (xy 117.663 84.47175) (xy 117.663 85.471)
 2794. (xy 118.36225 85.471) (xy 118.521 85.31225) (xy 118.521 85.138126) (xy 134.159 85.138126) (xy 134.159 85.549874)
 2795. (xy 134.19656 85.640552) (xy 134.19656 85.994) (xy 134.245843 86.241765) (xy 134.386191 86.451809) (xy 134.596235 86.592157)
 2796. (xy 134.844 86.64144) (xy 135.544 86.64144) (xy 135.791765 86.592157) (xy 136.001809 86.451809) (xy 136.142157 86.241765)
 2797. (xy 136.147721 86.213791) (xy 136.205673 86.353699) (xy 136.384302 86.532327) (xy 136.617691 86.629) (xy 136.80825 86.629)
 2798. (xy 136.967 86.47025) (xy 136.967 85.471) (xy 137.221 85.471) (xy 137.221 86.47025) (xy 137.37975 86.629)
 2799. (xy 137.570309 86.629) (xy 137.803698 86.532327) (xy 137.982327 86.353699) (xy 138.079 86.12031) (xy 138.079 85.62975)
 2800. (xy 137.92025 85.471) (xy 137.221 85.471) (xy 136.967 85.471) (xy 136.947 85.471) (xy 136.947 85.217)
 2801. (xy 136.967 85.217) (xy 136.967 84.21775) (xy 137.221 84.21775) (xy 137.221 85.217) (xy 137.92025 85.217)
 2802. (xy 138.079 85.05825) (xy 138.079 84.56769) (xy 137.982327 84.334301) (xy 137.803698 84.155673) (xy 137.570309 84.059)
 2803. (xy 137.37975 84.059) (xy 137.221 84.21775) (xy 136.967 84.21775) (xy 136.80825 84.059) (xy 136.617691 84.059)
 2804. (xy 136.384302 84.155673) (xy 136.205673 84.334301) (xy 136.147721 84.474209) (xy 136.142157 84.446235) (xy 136.001809 84.236191)
 2805. (xy 135.791765 84.095843) (xy 135.544 84.04656) (xy 134.844 84.04656) (xy 134.596235 84.095843) (xy 134.386191 84.236191)
 2806. (xy 134.245843 84.446235) (xy 134.19656 84.694) (xy 134.19656 85.047448) (xy 134.159 85.138126) (xy 118.521 85.138126)
 2807. (xy 118.521 84.82169) (xy 118.424327 84.588301) (xy 118.245698 84.409673) (xy 118.012309 84.313) (xy 117.82175 84.313)
 2808. (xy 117.663 84.47175) (xy 117.409 84.47175) (xy 117.25025 84.313) (xy 117.059691 84.313) (xy 116.826302 84.409673)
 2809. (xy 116.647673 84.588301) (xy 116.589721 84.728209) (xy 116.584157 84.700235) (xy 116.443809 84.490191) (xy 116.233765 84.349843)
 2810. (xy 115.986 84.30056) (xy 115.286 84.30056) (xy 115.038235 84.349843) (xy 114.828191 84.490191) (xy 114.687843 84.700235)
 2811. (xy 114.63856 84.948) (xy 97.282 84.948) (xy 97.282 79.878418) (xy 97.327809 79.847809) (xy 97.468157 79.637765)
 2812. (xy 97.473721 79.609791) (xy 97.531673 79.749699) (xy 97.710302 79.928327) (xy 97.943691 80.025) (xy 98.13425 80.025)
 2813. (xy 98.293 79.86625) (xy 98.293 78.867) (xy 98.547 78.867) (xy 98.547 79.86625) (xy 98.70575 80.025)
 2814. (xy 98.896309 80.025) (xy 99.129698 79.928327) (xy 99.308327 79.749699) (xy 99.405 79.51631) (xy 99.405 79.02575)
 2815. (xy 99.24625 78.867) (xy 98.547 78.867) (xy 98.293 78.867) (xy 98.273 78.867) (xy 98.273 78.613)
 2816. (xy 98.293 78.613) (xy 98.293 77.61375) (xy 98.547 77.61375) (xy 98.547 78.613) (xy 99.24625 78.613)
 2817. (xy 99.325124 78.534126) (xy 114.789 78.534126) (xy 114.789 78.945874) (xy 114.89256 79.19589) (xy 114.89256 79.39)
 2818. (xy 114.941843 79.637765) (xy 115.082191 79.847809) (xy 115.292235 79.988157) (xy 115.54 80.03744) (xy 116.24 80.03744)
 2819. (xy 116.487765 79.988157) (xy 116.697809 79.847809) (xy 116.838157 79.637765) (xy 116.843721 79.609791) (xy 116.901673 79.749699)
 2820. (xy 117.080302 79.928327) (xy 117.313691 80.025) (xy 117.50425 80.025) (xy 117.663 79.86625) (xy 117.663 78.867)
 2821. (xy 117.917 78.867) (xy 117.917 79.86625) (xy 118.07575 80.025) (xy 118.266309 80.025) (xy 118.499698 79.928327)
 2822. (xy 118.678327 79.749699) (xy 118.775 79.51631) (xy 118.775 79.02575) (xy 157.323 79.02575) (xy 157.323 79.51631)
 2823. (xy 157.419673 79.749699) (xy 157.598302 79.928327) (xy 157.831691 80.025) (xy 158.02225 80.025) (xy 158.181 79.86625)
 2824. (xy 158.181 78.867) (xy 157.48175 78.867) (xy 157.323 79.02575) (xy 118.775 79.02575) (xy 118.61625 78.867)
 2825. (xy 117.917 78.867) (xy 117.663 78.867) (xy 117.643 78.867) (xy 117.643 78.613) (xy 117.663 78.613)
 2826. (xy 117.663 77.61375) (xy 117.917 77.61375) (xy 117.917 78.613) (xy 118.61625 78.613) (xy 118.775 78.45425)
 2827. (xy 118.775 77.96369) (xy 157.323 77.96369) (xy 157.323 78.45425) (xy 157.48175 78.613) (xy 158.181 78.613)
 2828. (xy 158.181 77.61375) (xy 158.02225 77.455) (xy 157.831691 77.455) (xy 157.598302 77.551673) (xy 157.419673 77.730301)
 2829. (xy 157.323 77.96369) (xy 118.775 77.96369) (xy 118.678327 77.730301) (xy 118.499698 77.551673) (xy 118.266309 77.455)
 2830. (xy 118.07575 77.455) (xy 117.917 77.61375) (xy 117.663 77.61375) (xy 117.50425 77.455) (xy 117.313691 77.455)
 2831. (xy 117.080302 77.551673) (xy 116.901673 77.730301) (xy 116.843721 77.870209) (xy 116.838157 77.842235) (xy 116.697809 77.632191)
 2832. (xy 116.487765 77.491843) (xy 116.24 77.44256) (xy 115.54 77.44256) (xy 115.292235 77.491843) (xy 115.082191 77.632191)
 2833. (xy 114.941843 77.842235) (xy 114.89256 78.09) (xy 114.89256 78.28411) (xy 114.789 78.534126) (xy 99.325124 78.534126)
 2834. (xy 99.405 78.45425) (xy 99.405 77.96369) (xy 99.308327 77.730301) (xy 99.129698 77.551673) (xy 98.896309 77.455)
 2835. (xy 98.70575 77.455) (xy 98.547 77.61375) (xy 98.293 77.61375) (xy 98.13425 77.455) (xy 97.943691 77.455)
 2836. (xy 97.710302 77.551673) (xy 97.531673 77.730301) (xy 97.473721 77.870209) (xy 97.468157 77.842235) (xy 97.327809 77.632191)
 2837. (xy 97.117765 77.491843) (xy 96.87 77.44256) (xy 96.17 77.44256) (xy 95.922235 77.491843) (xy 95.712191 77.632191)
 2838. (xy 95.571843 77.842235) (xy 95.52256 78.09) (xy 95.52256 78.443448) (xy 95.485 78.534126) (xy 95.485 78.945874)
 2839. (xy 95.52256 79.036552) (xy 95.52256 79.39) (xy 95.571843 79.637765) (xy 95.712191 79.847809) (xy 95.758 79.878418)
 2840. (xy 95.758001 87.822368) (xy 91.94987 91.6305) (xy 80.021664 91.6305) (xy 80.105 91.42931) (xy 80.105 90.96375)
 2841. (xy 79.94625 90.805) (xy 78.847 90.805) (xy 78.847 90.825) (xy 78.593 90.825) (xy 78.593 90.805)
 2842. (xy 78.573 90.805) (xy 78.573 90.551) (xy 78.593 90.551) (xy 78.593 89.57675) (xy 78.847 89.57675)
 2843. (xy 78.847 90.551) (xy 79.94625 90.551) (xy 80.105 90.39225) (xy 80.105 89.92669) (xy 80.008327 89.693301)
 2844. (xy 79.829698 89.514673) (xy 79.596309 89.418) (xy 79.00575 89.418) (xy 78.847 89.57675) (xy 78.593 89.57675)
 2845. (xy 78.43425 89.418) (xy 77.843691 89.418) (xy 77.610302 89.514673) (xy 77.468654 89.65632) (xy 77.427809 89.595191)
 2846. (xy 77.217765 89.454843) (xy 76.97 89.40556) (xy 75.47 89.40556) (xy 75.222235 89.454843) (xy 75.012191 89.595191)
 2847. (xy 74.871843 89.805235) (xy 74.849811 89.916) (xy 74.263043 89.916) (xy 74.188 89.901073) (xy 74.171924 89.904271)
 2848. (xy 74.187 89.867874) (xy 74.187 89.456126) (xy 74.029431 89.07572) (xy 73.73828 88.784569) (xy 73.357874 88.627)
 2849. (xy 72.946126 88.627) (xy 72.56572 88.784569) (xy 72.274569 89.07572) (xy 72.268447 89.0905) (xy 72.161 89.0905)
 2850. (xy 72.161 89.090498) (xy 72.08391 89.090498) (xy 72.124157 89.030265) (xy 72.132766 88.986984) (xy 72.161 88.95875)
 2851. (xy 72.161 88.89119) (xy 72.154798 88.876218) (xy 72.17344 88.7825) (xy 72.17344 88.3825) (xy 72.150068 88.265)
 2852. (xy 72.17344 88.1475) (xy 72.17344 88.0745) (xy 72.886457 88.0745) (xy 72.9615 88.089427) (xy 73.036543 88.0745)
 2853. (xy 73.036548 88.0745) (xy 73.258817 88.030288) (xy 73.510871 87.861871) (xy 73.553383 87.798247) (xy 74.229631 87.122)
 2854. (xy 74.849811 87.122) (xy 74.871843 87.232765) (xy 75.012191 87.442809) (xy 75.222235 87.583157) (xy 75.47 87.63244)
 2855. (xy 76.97 87.63244) (xy 77.217765 87.583157) (xy 77.427809 87.442809) (xy 77.468654 87.38168) (xy 77.610302 87.523327)
 2856. (xy 77.843691 87.62) (xy 78.43425 87.62) (xy 78.593 87.46125) (xy 78.593 86.487) (xy 78.847 86.487)
 2857. (xy 78.847 87.46125) (xy 79.00575 87.62) (xy 79.596309 87.62) (xy 79.829698 87.523327) (xy 80.008327 87.344699)
 2858. (xy 80.105 87.11131) (xy 80.105 86.64575) (xy 79.94625 86.487) (xy 78.847 86.487) (xy 78.593 86.487)
 2859. (xy 78.573 86.487) (xy 78.573 86.233) (xy 78.593 86.233) (xy 78.593 85.25875) (xy 78.847 85.25875)
 2860. (xy 78.847 86.233) (xy 79.94625 86.233) (xy 80.105 86.07425) (xy 80.105 85.60869) (xy 80.008327 85.375301)
 2861. (xy 79.829698 85.196673) (xy 79.596309 85.1) (xy 79.00575 85.1) (xy 78.847 85.25875) (xy 78.593 85.25875)
 2862. (xy 78.43425 85.1) (xy 77.843691 85.1) (xy 77.610302 85.196673) (xy 77.468654 85.33832) (xy 77.427809 85.277191)
 2863. (xy 77.217765 85.136843) (xy 76.97 85.08756) (xy 75.47 85.08756) (xy 75.222235 85.136843) (xy 75.012191 85.277191)
 2864. (xy 74.871843 85.487235) (xy 74.849811 85.598) (xy 73.989042 85.598) (xy 73.913999 85.583073) (xy 73.838956 85.598)
 2865. (xy 73.838952 85.598) (xy 73.616683 85.642212) (xy 73.616682 85.642213) (xy 73.616681 85.642213) (xy 73.428251 85.768118)
 2866. (xy 73.406 85.782986) (xy 73.406 85.15163) (xy 73.702631 84.855) (xy 73.865874 84.855) (xy 74.24628 84.697431)
 2867. (xy 74.537431 84.40628) (xy 74.695 84.025874) (xy 74.695 83.826399) (xy 90.622769 83.826399) (xy 92.456001 85.659632)
 2868. (xy 92.456001 85.912288) (xy 92.340569 86.02772) (xy 92.183 86.408126) (xy 92.183 86.819874) (xy 92.340569 87.20028)
 2869. (xy 92.63172 87.491431) (xy 93.012126 87.649) (xy 93.423874 87.649) (xy 93.80428 87.491431) (xy 94.095431 87.20028)
 2870. (xy 94.253 86.819874) (xy 94.253 86.408126) (xy 94.095431 86.02772) (xy 93.98 85.912289) (xy 93.98 85.419047)
 2871. (xy 93.994928 85.344) (xy 93.98 85.268952) (xy 93.935788 85.046683) (xy 93.767371 84.794629) (xy 93.703749 84.752118)
 2872. (xy 91.530282 82.578652) (xy 91.48777 82.515028) (xy 91.235716 82.346611) (xy 91.013447 82.302399) (xy 91.013442 82.302399)
 2873. (xy 90.938399 82.287472) (xy 90.863356 82.302399) (xy 74.701231 82.302399) (xy 77.086275 79.917356) (xy 77.192235 79.988157)
 2874. (xy 77.44 80.03744) (xy 78.14 80.03744) (xy 78.387765 79.988157) (xy 78.597809 79.847809) (xy 78.738157 79.637765)
 2875. (xy 78.743721 79.609791) (xy 78.801673 79.749699) (xy 78.980302 79.928327) (xy 79.213691 80.025) (xy 79.40425 80.025)
 2876. (xy 79.563 79.86625) (xy 79.563 78.867) (xy 79.817 78.867) (xy 79.817 79.86625) (xy 79.97575 80.025)
 2877. (xy 80.166309 80.025) (xy 80.399698 79.928327) (xy 80.578327 79.749699) (xy 80.675 79.51631) (xy 80.675 79.02575)
 2878. (xy 80.51625 78.867) (xy 79.817 78.867) (xy 79.563 78.867) (xy 79.543 78.867) (xy 79.543 78.613)
 2879. (xy 79.563 78.613) (xy 79.563 77.61375) (xy 79.817 77.61375) (xy 79.817 78.613) (xy 80.51625 78.613)
 2880. (xy 80.675 78.45425) (xy 80.675 77.96369) (xy 80.578327 77.730301) (xy 80.399698 77.551673) (xy 80.166309 77.455)
 2881. (xy 79.97575 77.455) (xy 79.817 77.61375) (xy 79.563 77.61375) (xy 79.40425 77.455) (xy 79.213691 77.455)
 2882. (xy 78.980302 77.551673) (xy 78.801673 77.730301) (xy 78.743721 77.870209) (xy 78.738157 77.842235) (xy 78.597809 77.632191)
 2883. (xy 78.387765 77.491843) (xy 78.14 77.44256) (xy 77.44 77.44256) (xy 77.192235 77.491843) (xy 76.982191 77.632191)
 2884. (xy 76.841843 77.842235) (xy 76.793377 78.085894) (xy 76.636629 78.190629) (xy 76.594118 78.254251) (xy 73.91644 80.93193)
 2885. (xy 73.91644 80.256) (xy 73.867157 80.008235) (xy 73.726809 79.798191) (xy 73.66568 79.757346) (xy 73.807327 79.615698)
 2886. (xy 73.904 79.382309) (xy 73.904 78.79175) (xy 73.74525 78.633) (xy 72.771 78.633) (xy 72.771 78.653)
 2887. (xy 72.517 78.653) (xy 72.517 78.633) (xy 71.54275 78.633) (xy 71.501 78.67475) (xy 71.45925 78.633)
 2888. (xy 70.485 78.633) (xy 70.485 78.653) (xy 70.231 78.653) (xy 70.231 78.633) (xy 70.211 78.633)
 2889. (xy 70.211 78.379) (xy 70.231 78.379) (xy 70.231 77.27975) (xy 70.485 77.27975) (xy 70.485 78.379)
 2890. (xy 71.45925 78.379) (xy 71.501 78.33725) (xy 71.54275 78.379) (xy 72.517 78.379) (xy 72.517 77.27975)
 2891. (xy 72.771 77.27975) (xy 72.771 78.379) (xy 73.74525 78.379) (xy 73.904 78.22025) (xy 73.904 77.629691)
 2892. (xy 73.807327 77.396302) (xy 73.628699 77.217673) (xy 73.39531 77.121) (xy 72.92975 77.121) (xy 72.771 77.27975)
 2893. (xy 72.517 77.27975) (xy 72.35825 77.121) (xy 71.89269 77.121) (xy 71.659301 77.217673) (xy 71.501 77.375975)
 2894. (xy 71.342699 77.217673) (xy 71.10931 77.121) (xy 70.64375 77.121) (xy 70.485 77.27975) (xy 70.231 77.27975)
 2895. (xy 70.07225 77.121) (xy 69.85 77.121) (xy 69.85 76.76963) (xy 81.087631 65.532) (xy 131.22637 65.532)
 2896. (xy 133.998118 68.303749) (xy 134.040629 68.367371) (xy 134.197377 68.472106) (xy 134.245843 68.715765) (xy 134.386191 68.925809)
 2897. (xy 134.596235 69.066157) (xy 134.844 69.11544) (xy 135.544 69.11544) (xy 135.791765 69.066157) (xy 136.001809 68.925809)
 2898. (xy 136.142157 68.715765) (xy 136.147721 68.687791) (xy 136.205673 68.827699) (xy 136.384302 69.006327) (xy 136.617691 69.103)
 2899. (xy 136.80825 69.103) (xy 136.967 68.94425) (xy 136.967 67.945) (xy 137.221 67.945) (xy 137.221 68.94425)
 2900. (xy 137.37975 69.103) (xy 137.570309 69.103) (xy 137.803698 69.006327) (xy 137.982327 68.827699) (xy 138.079 68.59431)
 2901. (xy 138.079 68.10375) (xy 137.92025 67.945) (xy 137.221 67.945) (xy 136.967 67.945) (xy 136.947 67.945)
 2902. (xy 136.947 67.691) (xy 136.967 67.691) (xy 136.967 66.69175) (xy 137.221 66.69175) (xy 137.221 67.691)
 2903. (xy 137.92025 67.691) (xy 138.079 67.53225) (xy 138.079 67.04169) (xy 137.982327 66.808301) (xy 137.803698 66.629673)
 2904. (xy 137.570309 66.533) (xy 137.37975 66.533) (xy 137.221 66.69175) (xy 136.967 66.69175) (xy 136.80825 66.533)
 2905. (xy 136.617691 66.533) (xy 136.384302 66.629673) (xy 136.205673 66.808301) (xy 136.171797 66.890086) (xy 136.021759 66.740048)
 2906. (xy 136.001809 66.710191) (xy 135.971952 66.690241) (xy 135.96828 66.686569) (xy 135.963482 66.684582) (xy 135.791765 66.569843)
 2907. (xy 135.589207 66.529552) (xy 135.587874 66.529) (xy 135.586431 66.529) (xy 135.544 66.52056) (xy 134.844 66.52056)
 2908. (xy 134.596235 66.569843) (xy 134.490275 66.640644) (xy 132.133883 64.284253) (xy 132.091371 64.220629) (xy 132.075464 64.21)
 2909. (xy 175.566 64.21)
 2910. )
 2911. )
 2912. (filled_polygon
 2913. (pts
 2914. (xy 172.974001 113.476369) (xy 172.16937 114.281) (xy 172.006126 114.281) (xy 171.62572 114.438569) (xy 171.334569 114.72972)
 2915. (xy 171.177 115.110126) (xy 171.177 115.521874) (xy 171.302144 115.824) (xy 169.669754 115.824) (xy 170.00428 115.685435)
 2916. (xy 170.295431 115.394284) (xy 170.453 115.013878) (xy 170.453 114.60213) (xy 170.367204 114.395) (xy 170.65625 114.395)
 2917. (xy 170.815 114.23625) (xy 170.815 113.137) (xy 171.069 113.137) (xy 171.069 114.23625) (xy 171.22775 114.395)
 2918. (xy 171.69331 114.395) (xy 171.926699 114.298327) (xy 172.105327 114.119698) (xy 172.202 113.886309) (xy 172.202 113.29575)
 2919. (xy 172.04325 113.137) (xy 171.069 113.137) (xy 170.815 113.137) (xy 170.795 113.137) (xy 170.795 112.883)
 2920. (xy 170.815 112.883) (xy 170.815 112.863) (xy 171.069 112.863) (xy 171.069 112.883) (xy 172.04325 112.883)
 2921. (xy 172.202 112.72425) (xy 172.202 112.133691) (xy 172.105327 111.900302) (xy 171.96368 111.758654) (xy 172.024809 111.717809)
 2922. (xy 172.165157 111.507765) (xy 172.21444 111.26) (xy 172.21444 109.76) (xy 172.165157 109.512235) (xy 172.024809 109.302191)
 2923. (xy 171.814765 109.161843) (xy 171.704 109.139811) (xy 171.704 108.49713) (xy 172.102191 108.09894) (xy 172.872 108.09894)
 2924. (xy 172.974 108.078651)
 2925. )
 2926. )
 2927. (filled_polygon
 2928. (pts
 2929. (xy 66.252629 99.101371) (xy 66.433449 99.222191) (xy 66.504681 99.269787) (xy 66.504682 99.269787) (xy 66.504683 99.269788)
 2930. (xy 66.726952 99.314) (xy 66.726956 99.314) (xy 66.801999 99.328927) (xy 66.877042 99.314) (xy 68.580934 99.314)
 2931. (xy 68.561 99.362126) (xy 68.561 99.773874) (xy 68.718569 100.15428) (xy 69.00972 100.445431) (xy 69.390126 100.603)
 2932. (xy 69.55337 100.603) (xy 70.358 101.40763) (xy 70.358001 113.984368) (xy 69.78837 114.554) (xy 68.844239 114.554)
 2933. (xy 69.142625 114.354625) (xy 69.470839 113.863418) (xy 69.586092 113.284) (xy 69.470839 112.704582) (xy 69.142625 112.213375)
 2934. (xy 68.844239 112.014) (xy 69.142625 111.814625) (xy 69.470839 111.323418) (xy 69.586092 110.744) (xy 69.470839 110.164582)
 2935. (xy 69.142625 109.673375) (xy 68.844239 109.474) (xy 69.142625 109.274625) (xy 69.470839 108.783418) (xy 69.586092 108.204)
 2936. (xy 69.470839 107.624582) (xy 69.142625 107.133375) (xy 68.844239 106.934) (xy 69.142625 106.734625) (xy 69.470839 106.243418)
 2937. (xy 69.586092 105.664) (xy 69.470839 105.084582) (xy 69.142625 104.593375) (xy 68.651418 104.265161) (xy 68.218256 104.179)
 2938. (xy 67.925744 104.179) (xy 67.492582 104.265161) (xy 67.001375 104.593375) (xy 66.673161 105.084582) (xy 66.557908 105.664)
 2939. (xy 66.673161 106.243418) (xy 67.001375 106.734625) (xy 67.299761 106.934) (xy 67.001375 107.133375) (xy 66.673161 107.624582)
 2940. (xy 66.557908 108.204) (xy 66.564621 108.237748) (xy 65.49781 109.30456) (xy 64.628 109.30456) (xy 64.380235 109.353843)
 2941. (xy 64.21 109.467591) (xy 64.21 101.923033) (xy 64.27269 101.949) (xy 64.73825 101.949) (xy 64.897 101.79025)
 2942. (xy 64.897 100.691) (xy 65.151 100.691) (xy 65.151 101.79025) (xy 65.30975 101.949) (xy 65.77531 101.949)
 2943. (xy 66.008699 101.852327) (xy 66.187327 101.673698) (xy 66.284 101.440309) (xy 66.284 100.84975) (xy 66.12525 100.691)
 2944. (xy 65.151 100.691) (xy 64.897 100.691) (xy 64.877 100.691) (xy 64.877 100.437) (xy 64.897 100.437)
 2945. (xy 64.897 100.417) (xy 65.151 100.417) (xy 65.151 100.437) (xy 66.12525 100.437) (xy 66.284 100.27825)
 2946. (xy 66.284 99.687691) (xy 66.187327 99.454302) (xy 66.04568 99.312654) (xy 66.106809 99.271809) (xy 66.236661 99.077473)
 2947. )
 2948. )
 2949. (filled_polygon
 2950. (pts
 2951. (xy 74.871843 93.361235) (xy 74.849811 93.472) (xy 74.009047 93.472) (xy 73.934 93.457072) (xy 73.858953 93.472)
 2952. (xy 73.858952 93.472) (xy 73.636683 93.516212) (xy 73.607816 93.5355) (xy 72.161 93.5355) (xy 72.161 93.535498)
 2953. (xy 72.08391 93.535498) (xy 72.124157 93.475265) (xy 72.132766 93.431984) (xy 72.161 93.40375) (xy 72.161 93.33619)
 2954. (xy 72.154798 93.321218) (xy 72.17344 93.2275) (xy 72.17344 93.1545) (xy 75.00998 93.1545)
 2955. )
 2956. )
 2957. (filled_polygon
 2958. (pts
 2959. (xy 80.222629 64.220629) (xy 80.180118 64.284251) (xy 68.602253 75.862116) (xy 68.538629 75.904629) (xy 68.370212 76.156684)
 2960. (xy 68.326 76.378953) (xy 68.326 76.378957) (xy 68.311073 76.454) (xy 68.326 76.529043) (xy 68.326 77.105428)
 2961. (xy 68.31531 77.101) (xy 67.84975 77.101) (xy 67.691 77.25975) (xy 67.691 78.359) (xy 67.711 78.359)
 2962. (xy 67.711 78.613) (xy 67.691 78.613) (xy 67.691 78.633) (xy 67.437 78.633) (xy 67.437 78.613)
 2963. (xy 66.46275 78.613) (xy 66.304 78.77175) (xy 66.304 79.362309) (xy 66.400673 79.595698) (xy 66.54232 79.737346)
 2964. (xy 66.481191 79.778191) (xy 66.340843 79.988235) (xy 66.292011 80.233733) (xy 66.247157 80.008235) (xy 66.106809 79.798191)
 2965. (xy 66.04568 79.757346) (xy 66.187327 79.615698) (xy 66.284 79.382309) (xy 66.284 78.79175) (xy 66.12525 78.633)
 2966. (xy 65.151 78.633) (xy 65.151 78.653) (xy 64.897 78.653) (xy 64.897 78.633) (xy 64.877 78.633)
 2967. (xy 64.877 78.379) (xy 64.897 78.379) (xy 64.897 77.27975) (xy 65.151 77.27975) (xy 65.151 78.379)
 2968. (xy 66.12525 78.379) (xy 66.284 78.22025) (xy 66.284 77.629691) (xy 66.275716 77.609691) (xy 66.304 77.609691)
 2969. (xy 66.304 78.20025) (xy 66.46275 78.359) (xy 67.437 78.359) (xy 67.437 77.25975) (xy 67.27825 77.101)
 2970. (xy 66.81269 77.101) (xy 66.579301 77.197673) (xy 66.400673 77.376302) (xy 66.304 77.609691) (xy 66.275716 77.609691)
 2971. (xy 66.187327 77.396302) (xy 66.008699 77.217673) (xy 65.77531 77.121) (xy 65.30975 77.121) (xy 65.151 77.27975)
 2972. (xy 64.897 77.27975) (xy 64.73825 77.121) (xy 64.27269 77.121) (xy 64.21 77.146967) (xy 64.21 64.21)
 2973. (xy 80.238536 64.21)
 2974. )
 2975. )
 2976. )
 2977. (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (tstamp 0) (hatch edge 0.508)
 2978. (connect_pads (clearance 0.508))
 2979. (min_thickness 0.254)
 2980. (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
 2981. (polygon
 2982. (pts
 2983. (xy 64.262 64.262) (xy 73.66 64.262) (xy 73.406 134.112) (xy 64.262 134.112)
 2984. )
 2985. )
 2986. (filled_polygon
 2987. (pts
 2988. (xy 70.358 109.789631) (xy 70.358001 133.985) (xy 64.389 133.985) (xy 64.389 118.64975) (xy 66.587 118.64975)
 2989. (xy 66.587 119.34031) (xy 66.683673 119.573699) (xy 66.862302 119.752327) (xy 67.095691 119.849) (xy 67.78625 119.849)
 2990. (xy 67.945 119.69025) (xy 67.945 118.491) (xy 68.199 118.491) (xy 68.199 119.69025) (xy 68.35775 119.849)
 2991. (xy 69.048309 119.849) (xy 69.281698 119.752327) (xy 69.460327 119.573699) (xy 69.557 119.34031) (xy 69.557 118.64975)
 2992. (xy 69.39825 118.491) (xy 68.199 118.491) (xy 67.945 118.491) (xy 66.74575 118.491) (xy 66.587 118.64975)
 2993. (xy 64.389 118.64975) (xy 64.389 112.20263) (xy 65.956118 113.769749) (xy 65.998629 113.833371) (xy 66.062251 113.875882)
 2994. (xy 66.250681 114.001787) (xy 66.250682 114.001787) (xy 66.250683 114.001788) (xy 66.472952 114.046) (xy 66.472956 114.046)
 2995. (xy 66.547999 114.060927) (xy 66.623042 114.046) (xy 66.795158 114.046) (xy 67.001375 114.354625) (xy 67.299761 114.554)
 2996. (xy 67.001375 114.753375) (xy 66.673161 115.244582) (xy 66.557908 115.824) (xy 66.673161 116.403418) (xy 67.001375 116.894625)
 2997. (xy 67.023033 116.909096) (xy 66.862302 116.975673) (xy 66.683673 117.154301) (xy 66.587 117.38769) (xy 66.587 118.07825)
 2998. (xy 66.74575 118.237) (xy 67.945 118.237) (xy 67.945 118.217) (xy 68.199 118.217) (xy 68.199 118.237)
 2999. (xy 69.39825 118.237) (xy 69.557 118.07825) (xy 69.557 117.38769) (xy 69.460327 117.154301) (xy 69.281698 116.975673)
 3000. (xy 69.120967 116.909096) (xy 69.142625 116.894625) (xy 69.470839 116.403418) (xy 69.586092 115.824) (xy 69.470839 115.244582)
 3001. (xy 69.142625 114.753375) (xy 68.844239 114.554) (xy 69.142625 114.354625) (xy 69.470839 113.863418) (xy 69.586092 113.284)
 3002. (xy 69.470839 112.704582) (xy 69.142625 112.213375) (xy 68.844239 112.014) (xy 69.142625 111.814625) (xy 69.470839 111.323418)
 3003. (xy 69.586092 110.744) (xy 69.470839 110.164582) (xy 69.142625 109.673375) (xy 68.844239 109.474) (xy 69.142625 109.274625)
 3004. (xy 69.348842 108.966) (xy 69.53437 108.966)
 3005. )
 3006. )
 3007. (filled_polygon
 3008. (pts
 3009. (xy 73.47204 81.026) (xy 71.393 81.026) (xy 71.393 80.800126) (xy 71.235431 80.41972) (xy 70.94428 80.128569)
 3010. (xy 70.563874 79.971) (xy 70.152126 79.971) (xy 69.77172 80.128569) (xy 69.480569 80.41972) (xy 69.323 80.800126)
 3011. (xy 69.323 80.963369) (xy 68.58 81.70637) (xy 68.58 71.43563) (xy 73.524895 66.490735)
 3012. )
 3013. )
 3014. )
 3015. )